Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
poniedziałek, 10 styczeń 2022

ZAPYTANIE CENOWE PRAWNIK

Rozeznanie cenowe w zakresie wydatkowania środków finansowych na dofinansowanie rozwoju pomocy społecznej

w ramach działu 852, rozdziału 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej na rok 2022

 

 

 

Zamawiający :  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu  ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem rozeznania cenowego jest świadczenie porad prawnych dla potrzeb GOPS Wieprz wynikających z realizacji ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej.

 1. Termin realizacji zamówienia:

19.01.2022 do 31 grudzień 2022r.

III. Obowiązki realizatora:

1.Realizacja 120 godzin porad prawnych dla pracowników ośrodka,

 1. Przeprowadzenie 30 godzin szkoleń wewnętrznych dla pracowników(5×6 godz.),

3.Analiza oraz monitoring dokumentacji  wewnętrznej ośrodka 36 godzin..

III. Warunki udziału w postępowaniu:

Realizator powinien posiadać:                                                                                                                Wyksztalcenie wyższe prawnicze

Pięcioletnie doświadczenie zawodowe w interpretacji przepisów z zakresu realizacji zadań ustawy o pomocy społecznej

IV Miejsce i termin składania ofert.                                                                                                                   Ofertę można składać za pomocą:

– poczty, kuriera na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu ul. Wadowicka 4,  34-122 Wieprz do dnia 17.01.2022 r. do godz. 14.00 bądź:                                                                                           – osobiście w siedzibie ośrodka,

 

 

 1. Zawartość oferty

Oferta powinna zawierać:

1.Cenę usługi (zgodnie z Formularzem ofertowym – zamieszczonym poniżej);

 1. Dokumenty potwierdzające warunki określone w pkt. III niniejszego zapytania.

 

 1. Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów poprzez wywieszenie informacji na stronie internetowej gopswieprz.pl

VII. Uwagi końcowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Do pobrania – treść oferty  Treść oferty prawnik

 

Kierownik GOPS Wieprz

Dorota Mrowiec

 

 

 

poniedziałek, 10 styczeń 2022

ZAPYTANIE CENOWE INFORMATYK

 

Rozeznanie cenowe w zakresie wydatkowania środków finansowych na dofinansowanie rozwoju pomocy społecznej

w ramach działu 852, rozdziału 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej na rok 2022

 

 

 

Zamawiający :  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu  ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem rozeznania cenowego jest świadczenie usług informatycznych dla potrzeb GOPS Wieprz wynikających z realizacji ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej.

 1. Termin realizacji zamówienia:

19.01.2022 do 31 grudzień 2022r.

 

III. Obowiązki realizatora:

1.Realizacja 180 godzin usługi informatycznej,

 1. Przeprowadzenie 30 godzin szkoleń wewnętrznych dla pracowników(5×6 godz.),

 

III. Warunki udziału w postępowaniu:

Realizator powinien posiadać:

1.Bardzo dobra znajomość  SI POMOST, Płatnik, EXEL,

 1. Umiejętność przygotowania personelu do wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów w jednostce.

3.Trzyletnie doświadczenie we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej,

 

IV Miejsce i termin składania ofert.                                                                                                                   Ofertę można składać za pomocą:

– poczty, kuriera na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu ul. Wadowicka 4,  34-122 Wieprz do dnia 17.01.2022 r. do godz. 14.00 bądź:                                                                                           – osobiście w siedzibie ośrodka,

 

 

 1. Zawartość oferty

Oferta powinna zawierać:

1.Cenę usługi (zgodnie z Formularzem ofertowym – zamieszczonym poniżej);

 1. Dokumenty potwierdzające warunki określone w pkt. III niniejszego zapytania.

 

 1. Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów poprzez wywieszenie informacji na stronie internetowej gopswieprz.pl

VII. Uwagi końcowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Do pobrania  – treść oferty treść oferty informatyk

 

 

Kierownik GOPS Wieprz

Dorota Mrowiec

 

 

 

wtorek, 4 styczeń 2022

DODATEK OSŁONOWY – wzór wniosku

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Aby złożyć wniosek należy pobrać i wypełnić wniosek o wypłatę dodatku osłonowego oraz klauzulę RODO:

Wniosek dodatek osłonowy

RODO DODATEK OSLONOWY

 

 

 

źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/prezydent-podpisal-ustawe-o-dodatku-oslonowym

środa, 22 grudzień 2021

W Wigilię Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nieczyny

Zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2021 z dnia 1 grudnia 2021r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu informujemy, że w dniu 24 grudnia 2021r.  (Wigilia) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu będzie  nieczynny.

 

Poniżej Zarządzenie z dnia 1 grudnia 2021r.

zarządzenie

wtorek, 31 sierpień 2021

„Sami-dzielni! – Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”

„Sami-dzielni! – Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”

Projekt  „Sami –Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”

Realizator:  Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (lider projektu) wspólnie z: Gminą Wieprz, Gminą Miejską Kraków, Gminą Miasta Tarnowa, Gminą Zakliczyn oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem głównym projektu: jest opracowanie i przetestowanie standardu funkcjonowania mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi jako form zdeinstytucjonalizowanych.

Założenia projektu: Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego nr 3 PO WER poprzez opracowanie i przetestowanie standardu/rozwiązania w zakresie deinstytucjonalizacji, umożliwiającego osobom z różnego rodzaju sprzężonymi niepełnosprawnościami (w tym co najmniej osobom z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, osobom głuchoniewidomym, osobom niewidomym z niepełnosprawnością fizyczną oraz osobom chorującym psychicznie z niepełnosprawnością fizyczną) niezależne życie, rozumiane jako posiadanie zdolności dokonywania wyborów i podejmowania decyzji, m. in. odnośnie miejsca zamieszkania, współmieszkańców oraz sposobu organizacji życia codziennego. Opracowany i testowany w ramach projektu standard zakłada rozwój usług świadczonych osobom z niepełnosprawnościami sprzężonymi , które nie są w stanie prowadzić w pełni samodzielnego życia we własnym mieszkaniu i wymagają dodatkowych usług wspomagających ich samodzielność, świadczonych w ramach mieszkalnictwa wspomaganego.

Gmina Wieprz jest jedną z pięciu gmin województwa małopolskiego biorących udział w pilotażowym wdrożeniu  standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi jako form zdeinstytucjonalizowanych, opracowanym w ramach projektu. Odbiorcami wsparcia będą osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym co najmniej osoby z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, osoby głuchoniewidome, osoby niewidome z niepełnosprawnością fizyczną oraz osoby chorujące psychicznie z niepełnosprawnością fizyczną, ich rodziny oraz otoczenie.

Projekt jest realizowany do 31.03.2023 r.

Finansowanie projektu:

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer i nazwa osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Numer i nazwa działania: Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wartość projektu: 16 132 741,95 zł, w tym 13 596 674,92 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 2 536 067,03 zł  z budżetu państwa.

Wartość środków projektu przeznaczonych dla Gminy Wieprz 869 584,80 zł.

 

środa, 4 sierpień 2021

W dniu wczorajszym wybraliśmy się z dziećmi do Alpaquero w Międzyrzeczu Górnym, gdzie mieliśmy okazję obcować z alpakami. Dzięki wspaniałej przewodniczce wiele dowiedzieliśmy się o życiu tych przemiłych zwierzątek. Każdy z nas miał możliwość karmić alpaczki, spacerować z nimi oraz wykazać się zdolnościami plastycznymi malując gipsowe figurki alpak. Nasze spotkanie zakończyło się ogniskiem i pysznymi kiełbaskami.