Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
czwartek, 14 kwiecień 2022

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNSOPRAWNEJ – INFORMACJA O PROGRAMIE, NABORZE

Rusza nabór do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022

Gmina Wieprz przystąpiła do realizacji  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 i otrzymała dotację w kwocie 99 090,00 zł.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w całości finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 ma za zadanie zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku a także w życiu społecznym.  Program zakłada, aby minimum 70% jego uczestników stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Program kierowany jest do niepełnosprawnych mieszkańców gminy, które ukończyły 16 rok życia, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, wymagających usług asystenta w wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Osoby zakwalifikowane do Programu nie ponoszą odpłatności za przyznane usługi. Usługi asystenta w całości finansowane są ze środków Funduszu Solidarnościowego. Limit godzin usług asystenta przypadających na
1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż:

 • 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • 360 godzin rocznie dla niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Usługę asystenta przyznaje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Rodzaj usług i zakres godzinowy uzależniony jest od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.

Załączniki do pobrania: Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu ul. Wadowicka 4,

tel. 33 8755 415 w godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek 7.00-15.00
wtorek 7.00-16.00
piątek 7.00-14.000

e mail;gopswieprz@poczta.onet.pl

Jeśli zostanie wykorzystany limit godzin usługi asystenta w ramach Programu, nie będzie możliwe ubieganie się o asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty do pobrania:

Program Asystent Osobisty Osoby Niepelnosprawnej-edycja 2022

 

karta zgłoszenia do programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2022 edycja

klauzula-informacyjna

oswiadczenie-AOON(1)