Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie „Za życiem”, zasiłek dla opiekuna

 

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie „Za życiem”, zasiłek dla opiekuna na rok 2023

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie „Za życiem” oraz zasiłek dla opiekuna finansowane są ze środków budżetu państwa otrzymanych od wojewody w formie dotacji celowej. Wysokość dotacji wynosi  4 854 371,13 zł (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden złotych trzynaście groszy) w ramach działu 852, rozdziału 85502, § 2010 klasyfikacji budżetowej.
Całkowity koszt zadania wynosi 4 854 371,13 zł (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden złotych trzynaście groszy) (kwota podlega aktualizacji)

Dotacja jest przeznaczona na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy  z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,  ustawy z dnia  7 września o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych mają na celu wsparcie rodzin z dziećmi, umożliwiając częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, osób dorosłych i dzieci z niepełnosprawnościami, a także opiekunów osób niepełnosprawnych.

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” zapewnia jednorazowe świadczenie rodzinie z dzieckiem, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia  7 września o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Wsparcie to realizowane jest poprzez przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób spełniających kryteria ustawowe. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zapewnia wsparcie materialne dla opiekunów osób niepełnosprawnych.