Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

Zespół Interdyscyplinarny

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 1. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 2. gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 3. Policji,
 4. oświaty,
 5. ochrony zdrowia,
 6. organizacji pozarządowych.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi. W skład ZI mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. ZI może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

 

SKŁAD ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO – Gmina Wieprz

 • Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
  Maria Wróbel                              Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu
 • Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego
  Katarzyna Hadryan                   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu
 • Pozostali członkowie
  Aleksandra Stachowicz            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu
  Ewa Niemczyk                            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu
  Elżbieta Samosiuk                    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu
  Izabela Adamaszek                   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu
  Agnieszka Kreczmer                 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu
  Bożena Kuś                                 Zespół Szkolno-przedszkolny w Nidku
  Elżbieta Kolec                             Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wieprzu
  Agnieszka Urbańczyk               Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Wieprzu