Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna – umożliwia osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w godnych warunkach.

Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Główne cele pomocy społecznej:

 1. Wsparcie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, zmierzające do:
  • zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych,
  • umożliwienia życia w godnych warunkach,
  • życiowego usamodzielnienia się.
 2. Zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób w wieku poprodukcyjnym i osób trwale niezdolnych do pracy nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach.
 3. Zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia.
 4. Integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
 5. Organizacja sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb.