Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

Korpus wsparcia seniorów

Korpus wsparcia seniorów na rok 2023

W 2023r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu również jest realizatorem  Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”  – Moduł II

Głównym celem programu jest:

  • Zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary.
  • Poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Gmina Wieprz – Gminny Ośrodek Pomoc Społecznej zaplanował zakup kolejnych opasek bezpieczeństwa i przekaże je seniorom, a także zapewnienie usługi wsparcia do opieki na odległość u osób, którym opaski zostały zakupione w poprzedniej edycji programu, którzy spełniają kryteria zawarte w programie.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych, jak i tych objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Adresaci programu:
Kryteria warunkujące udział w Programie:

  1. zamieszkiwanie na terenie administracyjnym Gminy Wieprz
  2. wiek powyżej 65 roku życia
  3. status osoby niesamodzielnej (osoba niesamodzielna, co oznacza niemożliwość wykonywania samodzielnie przynajmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego)

 

Rekrutacja do udziału w programie:

Etap I – złożenie dokumentów w siedzibie GOPS

Etap II – weryfikacja dokumentów pod kątem spełniania kryteriów

Etap III – ocena i utworzenie listy rankingowej oraz rezerwowej

Etap IV – podpisanie umów uczestnictwa pomiędzy Gminą, a odbiorcą wsparcia

Okres realizacji – od czerwca do grudnia 2023

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2023r.:  18 346 zł

/słownie: osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2023r.: 23 416,68 zł

/słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta szesnaście złotych sześćdziesiąt osiem groszy/

Dokumenty (uzupełniony Formularz zgłoszeniowy oraz podpisana klauzula rodo) – należy składać w siedzibie Ośrodka.
Dokumenty do pobrania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WRAZ Z RODO

REGULAMIN KWS 2023


 

Korpus wsparcia seniorów na rok 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu jest realizatorem  Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – Moduł II

Głównym celem programu jest:

  • Zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary.
  • Poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Gmina Wieprz – Gminny Ośrodek Pomoc Społecznej zaplanował zakup 20 zestawów opasek bezpieczeństwa i przekaże je seniorom, którzy spełniają kryteria zawarte w programie.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych, jak i tych objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Adresaci programu:
Kryteria warunkujące udział w Programie:

  1. zamieszkiwanie na terenie administracyjnym Gminy Wieprz
  2. wiek powyżej 65 roku życia
  3. status osoby niesamodzielnej (osoba niesamodzielna, co oznacza niemożliwość wykonywania samodzielnie przynajmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego)

 

Rekrutacja do udziału w programie:

Etap I – złożenie dokumentów w siedzibie GOPS

Etap II – weryfikacja dokumentów pod kątem spełniania kryteriów

Etap III – ocena i utworzenie listy rankingowej oraz rezerwowej

Etap IV – podpisanie umów uczestnictwa pomiędzy Gminą, a odbiorcą wsparcia

Okres realizacji – od maja do grudnia 2022

 

Dokumenty (uzupełniony Formularz zgłoszeniowy oraz podpisana klauzula rodo) – należy składać w siedzibie Ośrodka.
Dokumenty do pobrania:

PROGRAM KORPUS WSPARCIA SENIORÓW 2022

PROGRAM OSŁONOWY GMINA WIEPRZ

Formularz zgłoszeniowy i klauzula Rodo

Regulamin SENIOR

PLAKAT