Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

Opieka 75+

Program „Opieka 75+”  na rok 2021

 

 

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody.

 

NAZWA PROGRAMU

„Opieka 75+”

 

KRÓTKI OPIS

Wojewoda małopolski przyznał Gminie Wieprz środki finansowe w formie dotacji celowej, która  przeznaczona  jest na dofinansowanie zadania własnego, polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Celem dotacji jest wsparcie samorządów w poprawie dostępności do usług, dla osób w wieku 75 lat i więcej, poprzez:

  • dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu w 2020 roku i będą one kontynuowane w 2021 roku,
  • dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2020 te usługi nie były świadczone (osoby nowe),
  • dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Efektem (rzeczowym) realizacji dotowanego zadania będzie kontynuacja usług opiekuńczych u osób w wieku 75 lat i więcej objętych już ww. usługami, bądź uruchomienie usług u osób, które dotychczas z nich nie korzystały.

OKRES REALIZACJI ZADANIA

od 1 styczeń 2021r.  –do 31 grudzień 2021r.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2021:        2.880zł

/słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2021:        5.760zł

/słownie: pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych/

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO:

zadanie własne polegające na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.