Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

 

NAZWA ZADANIA

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – edycja 2024

– DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

KRÓTKI OPIS ZADANIA

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.  Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania.

DOTACJA PRZEZNACZONA JEST NA REALIZACJĘ PROGRAMU W RAMACH MODUŁU:

 1. MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY;
 2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH.

CELEM DOTACJI  jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. 

RODZAJ DOTACJI BUDŻETOWEJ I NAZWA PROGRAMU:

Dotacja celowa w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych) pod warunkiem zabezpieczenia na ten cel odpowiednich środków w ustawie budżetowej na rok 2023.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2024 roku:                                53 887 zł

/słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem złotych/

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA W 2024 roku:       67 400 

/słownie:   sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych  /

 


REALIZACJA PROGRAMU W GMINIE WIEPRZ

Dotacja w Gminie Wieprz przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 ”Moduł dla osób dorosłych” polegającego na zapewnieniu posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocy osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Działania w ramach Programu realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu.

W 2023r. w ramach programu wydatkowano kwotę 165 634,42zł, z tego kwota  131 138zł stanowi dotacja otrzymana z budżetu państwa, z pomocy w formie posiłku skorzystało 87 osób, z zasiłku celowego 260osób, ze świadczenia  rzeczowego 0 osób.

 

OKRES REALIZACJI ZADANIA

 • rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2024 roku
 • zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2024 roku
 • zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2024 roku.

 

UMOWA nr 168/OPS/D/2024 podpisana dnia 24.01.2024r.

 

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

NAZWA ZADANIA

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – edycja 2023 rok

– DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

KRÓTKI OPIS ZADANIA

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.  Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania.

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:

 1. MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY;
 2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH;
 3. MODUŁ ORGANIZACJI STOŁÓWEK ORAZ MIEJSC SPOŻYWANIA POSIŁKÓW W SZKOŁACH.

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.  W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Celem modułu 3 Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

RODZAJ DOTACJI BUDŻETOWEJ I NAZWA PROGRAMU:

Dotacja celowa w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych) pod warunkiem zabezpieczenia na ten cel odpowiednich środków w ustawie budżetowej na rok 2023.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2023 roku:                                131 138zł

/słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy sto trzydzieści osiem złotych/

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA W 2023 roku:       165 634,42 

/słownie:   sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote czterdzieści dwa grosze  /

 


REALIZACJA PROGRAMU W GMINIE WIEPRZ

Dotacja w Gminie Wieprz przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 ”Moduł dla osób dorosłych” polegającego na zapewnieniu posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocy osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Działania w ramach Programu realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu.

W 2022r. w ramach programu wydatkowano kwotę 134 864zł, z tego kwota 107 775zł stanowi dotacja otrzymana z budżetu państwa, z pomocy w formie posiłku skorzystało 88 osób, z zasiłku celowego 103osób, z pomocy rzeczowej 0 osób.

 

OKRES REALIZACJI ZADANIA

 • rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2023 roku
 • zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2023 roku
 • zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2023 roku.

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

NAZWA ZADANIA

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – edycja 2022 rok

– DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

KRÓTKI OPIS ZADANIA

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.  Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania.

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:

 1. MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY;
 2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH;
 3. MODUŁ ORGANIZACJI STOŁÓWEK ORAZ MIEJSC SPOŻYWANIA POSIŁKÓW W SZKOŁACH.

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.  W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Celem modułu 3 Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

RODZAJ DOTACJI BUDŻETOWEJ I NAZWA PROGRAMU:

Dotacja celowa w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.3 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych) pod warunkiem zabezpieczenia na ten cel odpowiednich środków w ustawie budżetowej na rok 2022.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2022 roku:                                107 775zł

/słownie: sto siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych/

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA W 2022 roku:  134 864zł

/słownie: sto trzydzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote/

Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu dofinansowane zostaną zarówno posiłki wydawane na stołówkach, ale również te dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku. W Programie przeznacza się środki na dowóz posiłków.


REALIZACJA PROGRAMU W GMINIE WIEPRZ

Dotacja w Gminie Wieprz przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 ”Moduł dla osób dorosłych” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym. Działania w ramach Programu realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu.

W 2021r. w ramach programu wydatkowano kwotę 107.701,14zł, z tego kwota 83.300,00zł stanowi dotacja otrzymana z budżetu państwa, z pomocy w formie posiłku skorzystało 85 osób, z zasiłku celowego 265 osób, z pomocy rzeczowej 12 osób.

 

OKRES REALIZACJI ZADANIA

 • rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2022 roku
 • zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2022 roku
 • zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2022 roku.

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

 

NAZWA PROGRAMU

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – edycja 2021 rok

KRÓTKI OPIS

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.  Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania.

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:

 1. MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY;
 2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH;
 3. MODUŁ ORGANIZACJI STOŁÓWEK ORAZ MIEJSC SPOŻYWANIA POSIŁKÓW W SZKOŁACH.

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.  W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Celem modułu 3 Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody.

 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2021:                              83 300zł

/słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2021:   107 701,14zł

/słownie: sto siedem tysięcy siedemset jeden złotych czternaście groszy/

Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu dofinansowane zostaną zarówno posiłki wydawane na stołówkach, ale również te dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku. W Programie przeznacza się środki na dowóz posiłków.


REALIZACJA PROGRAMU W GMINIE WIEPRZ

Dotacja w Gminie Wieprz przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 ”Moduł dla osób dorosłych” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym. Działania w ramach Programu realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu.

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 W latach poprzednich GOPS Wieprz również realizował program ze wsparciem w ramach dofinansowania środków finansowych otrzymanych od Wojewody.

 w roku 2020: 

w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2020:     83.300zł

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2020:      117.163,28zł

 

w roku 2019: 

w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2019:     73.796zł

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2019:     100.846,89zł

 

w roku 2018:

w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2018:     73.796zł

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2018:     93.146,51zł

 

w roku 2017:

w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2017:     58.464zł

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2017:     98.534,13zł