Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

Opieka wytchnieniowa

flaga i godlo

„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

INFORMACJA O FINANSOWANIU LUB DOFINANSOWANIU ZADANIA:   Wsparcie finansowe ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

NAZWA ZADANIA

„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

KRÓTKI OPIS ZADANIA: 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. Dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. Osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2023 r. poz.100, z późn.zm))

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program adresowany jest do członków lub opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust.1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osoba niepełnosprawną.

Uczestnicy Programu w Gminie Wieprz będą mogli skorzystać z:
1) bezpłatnej usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego  do 14 dni we wskazanej placówce spełniającej kryteria programowe.

 

OKRES REALIZACJI ZADANIA

od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

 

RODZAJ DOTACJI BUDŻETOWEJ/NAZWA PROGRAMU/FUNDUSZU

Wsparcie finansowe ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

WARTOŚĆ FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA I CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA W 2024:        

Wojewoda przekaże Gminie Wieprz środki Funduszu na realizację zadania w kwocie łącznej: 43 200zł

/słownie: czterdzieści trzy tysiące dwieście złotych zero groszy/

Wojewoda przekaże Gminie Wieprz środki Funduszu na koszty związane z obsługą Programu w kwocie: 864,00zł

/słownie: osiemset sześćdziesiąt cztery złote zero groszy/

 CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 44 064zł

/słownie: czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt cztery złote zero groszy/

 

DATA ZAWARCIA UMOWY:

Umowa nr 270/WP/2024/FS z dnia 08.03.2024r.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

flaga i godlo

 

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

INFORMACJA O FINANSOWANIU LUB DOFINANSOWANIU ZADANIA:   Wsparcie finansowe ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2023

NAZWA ZADANIA

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

KRÓTKI OPIS ZADANIA: 

Program adresowany jest do opiekunów osób zależnych z terenu gminy Wieprz zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawujących całodobową opiekę nad:
1) osobą niepełnosprawną z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź osobą z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
2) dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności

Uczestnicy Programu w Gminie Wieprz będą mogli skorzystać z:
1) bezpłatnej usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego  do 14 dni we wskazanej placówce spełniającej kryteria programowe.

Zakwalifikowanie do Programu oraz ilość przyznanej formy pomocy odbywać się będzie z uwzględnieniem wyniku karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM oraz osobistej sytuacji opiekuna i osoby z niepełnosprawnością, a także dostępności usług opieki wytchnieniowej na terenie gminy, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

OKRES REALIZACJI ZADANIA

od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

RODZAJ DOTACJI BUDŻETOWEJ/NAZWA PROGRAMU/FUNDUSZU

Wsparcie finansowe ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

WARTOŚĆ FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA I CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA W 2023:        

Wojewoda przekaże Gminie Wieprz środki Funduszu na realizację zadania w kwocie łącznej: 42 000,00zł

/słownie: czterdzieści dwa tysiące zero groszy/

Wojewoda przekaże Gminie Wieprz środki Funduszu na koszty związane z obsługą Programu w kwocie: 246,03zł

/słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych trzy grosze/

 CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 42 246,03zł

Druki do pobrania:

karta zgłoszeniowa OW-1

Karta FIM OW

RODO OW

Klauzula informacyjna OW