Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na rok 2023

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody.

NAZWA PROGRAMU

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na rok 2023

KRÓTKI OPIS

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Wieprz środki finansowe w formie dotacji celowej, która  przeznaczona  jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Efektem realizacji dotowanego zadania będzie wyrównanie szans edukacyjnych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

 

OKRES REALIZACJI ZADANIA

od 1 styczeń 2023r.  –do 31 grudzień 2023r.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2023:        27 900zł

/słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset złotych/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2023:       31 000zł

/słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych/

NAZWA ZADANIA PUBLICZNEGO:

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, paragrafu 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, działania budżetu zadaniowego nr 3.1.5.3 – Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.