Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dodatki dla pracowników socjalnych

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dotacja na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych – na rok 2023.

 

 

Rodzaj dotacji budżetowej: dotacja celowa w wysokości 12 112zł w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Nazwa zadania: Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – wypłata dodatku w wysokości 400zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalna w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki

Krótki opis zadania:  Wojewoda małopolski przyznaje Beneficjentowi (GOPS Wieprz) środki finansowe w formie dotacji celowej. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej.

 

Informacja o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa:  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Całkowita wartość zadania i wartość otrzymanego dofinansowania: 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2023 roku:                              12 112

/słownie: dwanaście tysięcy sto dwanaście złotych/

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA W 2023 roku:  21 703zł

/słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset trzy złote/

OKRES REALIZACJI ZADANIA

  • rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2023 roku,
  • zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2023 roku,
  • zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2023 roku, rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – dotacja na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych – na rok 2022.

 

 

Rodzaj dotacji budżetowej: dotacja celowa w wysokości 20 815zł w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Nazwa zadania: Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – wypłata dodatku w wysokości 400zł miesięcznie na pracownika socjalnego.

Krótki opis zadania:  Wojewoda małopolski przyznaje Beneficjentowi (GOPS Wieprz) środki finansowe w formie dotacji celowej. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r. W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej.

 

Informacja o dofinansowaniu zadania z budżetu państwa:  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Całkowita wartość zadania i wartość otrzymanego dofinansowania: 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2022 roku:                               20 815

/słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset piętnaście złotych/

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA W 2022 roku:  ………….zł

/słownie: …………./

OKRES REALIZACJI ZADANIA

  • rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2022 roku,
  • zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2022 roku,
  • zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2022 roku, rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.