Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
piątek, 14 luty 2020

Protokół z przeprowadzonej rekrutacji na stanowisko: Trener.

Protokół z przeprowadzonej rekrutacji na stanowisko: Trener.

Stanowiska finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu.

„Sami –Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnosciami sprzężonymi” nr. WND-POWR.02.08.00-00-0024/17

IV Nabór

STANOWISKOKANDYDACIWYNIK REKRUTACJI
trenerPani Katarzyna Kasperek

 

W wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko trenera została wybrana Pani Katarzyna Kasperek. Kandydatka spełniają wymogi formalne, posiada wiedzę i kwalifikacje niezbędne do pracy na wskazanym stanowisku.

 

 

piątek, 3 styczeń 2020

Nabór na stanowisko pracy – TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu

Ogłasza nabór na stanowisko pracy:  tłumacz języka migowego – umowa zlecenie

 Stanowiska finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu.

„Sami –Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” nr. WND-POWR.02.08.00-00-0024/17

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Znajomość języka migowego;
 2.  Posiadanie min. wykształcenia średniego;
 3.  Dyspozycyjność;
 4.  Zaangażowanie, otwartość, samodzielność;
 5.  Od kandydata, który będzie pełnił funkcję tłumacza wymaga się stworzenia odpowiednich relacji (zaufania, szacunku, zrozumienia itp.) pomiędzy nim a osobą objętą wsparciem.
 6. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 8. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 1. Wymagania dodatkowe:

1)      cechy osobowościowe: umiejętność kształtowania właściwych relacji międzyludzkich

oraz dobra organizacja czasu pracy;

2)  znajomość pakietu MS Office;

3)  posiadanie prawa jazdy kategorii B.

III. Do zadań pracownika należeć będzie m.in.:

– tłumaczenie na język migowy treści przekazywanych przez trenera w miejscu zamieszkania osoby objętej wsparciem

– tłumaczenia treści przekazywanych przez psychologa w miejscu zamieszkania osoby objętej wsparciem

– tłumaczenia treści przekazywanych przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby objętej wsparciem

– towarzyszenie podczas wyjazdów i spotkań integracyjnych

–  do obowiązków tłumacza należałoby ponadto prowadzenie dokumentacji swojej pracy w wersji papierowej

–  praca w zależności od harmonogramu wsparcia.

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

– praca w siedzibie GOPS w Wieprzu oraz na terenie gminy Wieprz

– praca w wymiarze: umowa zlecenie od 15.01.2020r. do 25.05.2020r.

– praca wymaga współpracy z innymi urzędami i instytucjami;

– obsługa komputera;

– wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania GOPS Wieprz.

 1. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) CV z informacjami o wykształceniu i  przebiegu pracy zawodowej,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

4) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; (zał. Nr 3)

5) oświadczenie kandydata, że posiada obywatelstwo polskie; (zał. Nr 3)

6) kwestionariusz osobowy; (zał. Nr 1)

7) oferta (zał. Nr 4)

8) klauzula RODO (zał. Nr 2)

9) dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV) powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko tłumacza języka migowego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu reprezentowany przez Kierownika, z siedziba Wieprz u. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz,  zgodnie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1).”

Brak któregokolwiek z dokumentów ujętych w pkt 1-6 lub brak wymogu określonego
w pkt. 7 uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.

Aplikacja powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim, opatrzona datą i własnoręcznym podpisem.

 

 1. Termin i sposób składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne  należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzuw siedzibie:  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz (Parter  pok. nr 2) lub za pośrednictwem poczty, listem poleconym – decyduje data wpływu do Ośrodka) w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2020r. do godziny 14.00.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu  zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru (spełniający wymagania formalne) zostaną powiadomione telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Nabór dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia  na czas określony tj. od 15.01.2020r – 25.05.2020r.  w wymiarze 135h

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ośrodka oraz na tablicy informacyjnej  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu przy ul. Wadowickiej 4.

 

Kierownik Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Wieprzu

Dorota Mrowiec

zał. nr. 1

zał. nr 2

zał.nr. 3

zał. nr. 4

wtorek, 10 grudzień 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE MEBLI BIUROWYCH W GOPS WIEPRZ

 

                                                                                                                                                 Wieprz dnia 09.12.2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

                   w Wieprzu

34-122 Wieprz ul. Wadowicka 4

 

ZAPYTANIE CENOWE

Zamawiający GOPS WIEPRZ zaprasza do złożenia ofert na:

Przedmiot zamówienia:

1.biurka 3 sztuki wykonanych z płyty meblowej  18 mm, blaty 36 mm kolor do ustalenia w tym;

a)1 sztuka biurka wysokość 76cm,  głębokość 70cm, długość 150, z szufladami zamykanymi na kluczyk po jednej stronie oraz szafki z półka zamykana na kluczyk z drugiej strony

 1. b) 2 sztuki biurka o wymiarach: wysokość 76cm,głębokość 70cm, długość 180 cm   z  szufladami zamykanymi na klucz po jednej stronie oraz szafki z półką zamykanej na kluczyk po drugiej stronie.
 2. pozostałe meble
 3. a) 1 sztuki półki pod drukarkę o wymiarach: wysokość 45cm,głębokość 55cm, długość 
 4. b) 1 sztuka półka na segregatory o wymiarach: wysokość 76cm,głębokość 30cm, długość
 5. c) lada o wymiarach: wysokość 110cm,głębokość 30cm, długość 240cm

d)szafka zamykana o wymiarach: wysokość 86cm,głębokość 45cm, długość  100cm

 Dodatkowe informacje: grubość blatów 3,6 cm z obrzeżami PCV o grubości 2 mm, pozostałe grubość 18 mm,  z obrzeżami PCV o grubości 0,5 mm

 1. Termin realizacji zamówienia 12.2019
 2. Miejsce i termin złożenia oferty siedziba GOPS Wieprz do 16.12.2019r            
 3. Warunki płatności; przelew 14 dni
 4. Osoba do kontaktu z wykonawcami Dorota Mrowiec
 5. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.
 6. Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.
 7. Dodatkowe uwagi: istnieje możliwość dokonania szczegółowych pomiarów w siedzibie GOPS,

Kierownik Ośrodka  – Dorota Mrowiec

 

 

 


 

                                                                Treść oferty:

Pieczęć z danymi firmy

 

 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia t.j.

1.biurka 3 sztuki wykonanych z płyty meblowej  18 mm, blaty 36 mm

2.pozostałe meble:

 

 Poz.1. 

a)3 sztuki biurka

Cenę netto………………………..   cena brutto……………………………………………………………….     słownie cena brutto………………………………………………………………………………………………………….

 

Poz.2.

 1. a) 1 sztuka półka pod drukarkę

Cenę netto………………………..   cena brutto……………………………………………………………….     słownie cena brutto………………………………………………………………………………………………………….

 1. b) 1 sztuka półka na segregatory

Cenę netto………………………..   cena brutto……………………………………………………………….     słownie cena brutto………………………………………………………………………………………………………….

 1. c) lada

Cenę netto………………………..   cena brutto……………………………………………………………….     słownie cena brutto………………………………………………………………………………………………………….

 1. d) szafka zamykana

Cenę netto………………………..   cena brutto……………………………………………………………….     słownie cena brutto………………………………………………………………………………………………………….

 

Całkowita wartość zamówienia:

Cenę netto………………………..   cena brutto……………………………………………………………….     słownie cena brutto………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

 

                                                                                                                                                                                                                                                          ……….……………………………………………

                                                                                                                                                                                                                                                        (Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej oraz pieczęć)

 

wtorek, 10 grudzień 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W GOPS WIEPRZ

  Wieprz dnia 9.12.2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

                   w Wieprzu

34-122 Wieprz ul. Wadowicka 4

   

                                                    ZAPYTANIE CENOWE

Zamawiający GOPS WIEPRZ zaprasza do złożenia ofert na:

Przedmiot zamówienia:       Remont pomieszczeń GOPS Wieprz

 Zakres robót obejmuje:

 1. Roboty remontowe:   demontaż oraz montaż 6 sztuk drzwi wraz z wykonaniem niezbędnych przeróbek murarskich,  usuniecie powstałych nierówności łącznie z gipsowaniem i przygotowaniem pod malowanie   
 2. Prace malarskie obejmujące:    przygotowanie ścian do malowania, gruntowaniu ścian oraz dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorze wybranym przez zamawiającego  powierzchni około 335 metrów kwadratowych,
 3. Roboty wykończeniowe obejmujące:  przygotowanie podłoża oraz położenie betonu dekoracyjnego na ścianach o powierzchni 90 metrów kwadratowych w kolorze i strukturze wybranej przez zamawiającego.                                                                     
 1. Termin realizacji zamówienia 12.2019
 2. Miejsce i termin złożenia oferty siedziba GOPS Wieprz do 16.12.2019r
 3. Warunki płatności; przelew 14 dni
 4. Osoba do kontaktu z wykonawcami Dorota Mrowiec 338755 415
 5. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.
 6. Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.
 7. Dodatkowe uwagi: możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w celu dokonania szczegółowych pomiarów.

 

                                                                                   Dorota Mrowiec

 

poniedziałek, 9 grudzień 2019

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WYKONAWCĘ SZKOLEŃ

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU WYKONAWCY PRZEPROWADZAJĄCEGO SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIEPRZU  w związku z realizacją projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS Wieprz”

finansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz  informuje, że w wyniku zakończenia procedury  spośród  złożonych ofert został wybrany  wykonawca: Centrum Szkoleń z Krakowa.

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca  spełnia wymagania kwalifikacyjne, wiedzę teoretyczną i wymagane doświadczenie niezbędne do realizacji zadania.

 

 

Kierownik GOPS Wieprz

Dorota Mrowiec

poniedziałek, 2 grudzień 2019

Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

Zarządzenie nr  6/2019 z dnia 29 listopada 2019r.

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu

w sprawie: ustalenia dnia 24 grudnia 2019r. dniem wolnym od pracy

 

Na podstawie  §12 Regulaminu Pracy dla pracowników GOPS Wieprz przyjętego zarządzeniem nr 3/2014r Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu oraz art.130§1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks Pracy (t. j. Dz.U z 2018r. poz. 917 z późn. zmianami)

Postanawiam:

 • 1
 1. Ustalić dzień 24 grudnia 2019r. Wigilia Bożego Narodzenia dniem wolnym od pracy.
 2. W zamian za dzień 24 grudnia 2019r,  ustalić dzień 7 grudnia 2019r. sobota dniem roboczym.
 • 2
 1. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Ośrodka.
 • 3
 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń ośrodka oraz na stronie internetowej Ośrodka.

 

Kierownik Ośrodka

Dorota Mrowiec

piątek, 29 Listopad 2019

Rekrutacja do Dziennego Domu Senior+ w Wieprzu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu informuje, że do dnia 10.12.2019 r. przyjmowane będą zgłoszenia uczestników zajęć w Dziennym Domu Senior+, który będzie mieścił się w Wieprzu przy ul. Podgórze 18 i funkcjonował w strukturach Stowarzyszenia Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom NADZIEJA.

Dzienny Dom Senior+ rozpocznie swoją działalność od 2.01.2020 r. Placówka będzie czynna przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy).
Dzienny Dom Seniora oferować będzie 8-godzinny pobyt, dwa posiłki dziennie, transport do i z placówki, spotkania z muzyką, filmem, sztuką, spacery, ćwiczenia ruchowe, wycieczki i inne zajęcia zgodnie z zainteresowaniami, a także opiekę wykwalifikowanej kadry, która zapewni również organizację czasu wolnego.

Uczestnikami tworzonego ośrodka wsparcia będą mogły być:
– osoby zamieszkałe na terenie gminy Wieprz,
– w wieku powyżej 60 lat,
– których stan zdrowia nie wymaga całodobowej opieki,
– osoby niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia.
Pobyt i uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Dziennym Domu Senior+ mogą być częściowo odpłatne. Wysokość ponoszonej opłaty będzie uzależniona od sytuacji dochodowej uczestnika. Ustalona zostanie w drodze decyzji administracyjnej w oparciu o uchwałę Rady Gminy Wieprz, która podjęta zostanie w grudniu br.
Decyzja o kwalifikacji do udziału w działaniach realizowanych w Dziennym Domu Senior+ podejmowana będzie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach rekrutacyjnych oraz w oparciu o przeprowadzony wywiad środowiskowy przez pracownika socjalnego, zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzu.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej GOPS Wieprz, do pobrania w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Bezrobotnym i ich Rodzinom „Nadzieja” przy ul. Wadowickiej 4, 34-122 Wieprz, Tel.33-8436630

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015-2020

Załączniki:

1. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO DZIENNEGO DOMU SENIOR+ W WIEPRZU

1_1_wniosek_przyjecie_DDS

2. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

1_1_zaswiadczenie_DDS

 

piątek, 29 Listopad 2019

Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizację szkoleń w ramach projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS Wieprz”

Zapytanie ofertowe

 

            Ośrodek Pomocy Społecznej w  w związku z realizowanym projektem „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS Wieprz”  finansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie niżej wymienionych szkoleń dla pracowników Ośrodka.

Przedmiot zamówienia:

Wykonawca, w ramach złożonej przez siebie oferty, przedstawi szczegółowy program szkolenia w wymiarze 16 godzin, w każdym z niżej wymienionych  modułów tematycznych szkoleń:

I – moduł  – „Nowy model funkcjonowania OPS”


cel szkolenia: W ramach tego szkolenia pracownicy uzyskają wiedzę niezbędną do wykonywania obowiązków w nowej strukturze organizacyjnej, wpisującej się w rekomendacje Ministerstwa w zakresie rozdzielenia pracy socjalnej od czynności przygotowywania decyzji administracyjnych

Liczba uczestników: 10

Liczba grup: 2
Termin realizacji: do 31.12.2019

 

II – moduł – „Obsługa klienta”


cel szkolenia: W ramach tego szkolenia pracownicy nabędą wiedzę w zakresie sposobów nawiązywania kontaktu i metod przeprowadzania rozmów z osobami lub rodzinami zgłaszającymi się po pomoc do OPS, z uwzględnieniem postaw roszczeniowych części klientów.

Liczba uczestników: 10
Liczba grup: 2
Termin realizacji: do 29.02.2020

 

III – moduł – „Zastosowanie dialogu motywacyjnego w pracy socjalnej”


cel szkolenia: W ramach tego szkolenia pracownicy nabędą dodatkową wiedzę z zakresu pracy z klientem. Nawiązanie dialogu z osobą doznającą deprywacji, na drodze rozwiązywania jej problemów z wykorzystaniem różnych technik i narzędzi pracy motywujących klienta do działania.

Liczba uczestników: 10
Liczba grup: 2
Termin realizacji: do 30.04.2020

 

IV – moduł – „Opracowanie indywidualnego programu pomocy i wsparcia przez pracownika socjalnego dla rodzin przeżywających trudności”


cel szkolenia: W ramach tego szkolenia pracownicy nabędą wiedzę w zakresie konstruowania programów pomocy w zakresie zmieniających się potrzeb rodziny objętej pomocą społeczną.

Liczba uczestników: 10
Liczba grup: 2
Termin realizacji: do 30.06.2020

 

V – moduł – „Indywidualne metody pracy z klientem”


cel szkolenia: W ramach tego szkolenia pracownicy usystematyzują swoją wiedzę w zakresie posługiwania się narzędziem formalnym jakim jest wywiad, kontrakt socjalny, kontrakt wychodzenia z bezdomności, oraz nabędą umiejętności konstruowania programów pomocy w szczególności kierowanych do osób niechętnych do współpracy z pracownikiem socjalnym

Liczba uczestników: 10
Liczba grup: 2
Termin realizacji: do 30.06.2020

 

VI – moduł – „Procedury udzielania świadczeń w pomocy społecznej”


cel szkolenia: W ramach tego szkolenia pracownicy usystematyzują wiedzę w zakresie procedur udzielania świadczeń z pomocy społecznej w oparciu o aktualne przepisy w tym zakresie, szkolący omówią także zagadnienia  z zakresu postępowania administracyjnego wynikającego z KPA oraz podejmą próbę udzielenia odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania o stosowanie KPA w specyfice pomocy społecznej.

Liczba uczestników: 10
Liczba grup: 2
Termin realizacji: do 30.09.2020

 

VII – moduł – „Obsługa trudnego klienta w OPS”


cel szkolenia: W ramach tego szkolenia pracownicy uzyskają wiedzę na temat komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej podczas spotkania z klientem, w szczególności klientem roszczeniowym. Pracownicy posiądą wiedzę w zakresie prawidłowego zachowania w sytuacji zagrożenia i stresu skierowanego ze strony klienta.

Liczba uczestników: 10
Liczba grup: 2
Termin realizacji: do 31.10.2020

 

VIII – moduł – „ Szkolenie z zakresu obsługi systemów informatycznych wykorzystywanych w bieżącym funkcjonowaniu OPS”


cel szkolenia: W ramach tego szkolenia pracownicy usystematyzują wiedzę w zakresie wykorzystywania systemu informatycznego do codziennej pracy, prowadzenia postępowania administracyjnego. Po odbytym szkoleniu pracownicy powinni umieć zdefiniować proste zapytania w systemie informatycznym, które będą pomocy w procesie sprawozdawczym

Liczba uczestników: 10
Liczba grup: 2
Termin realizacji: do 30.11.2020

 

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

 • trenerem prowadzącym szkolenie może być osoba dysponująca wiedzą oraz doświadczeniem (min 5 letnie) w pracy w obszarze zabezpieczenia społecznego, w szczególności w obszarze pomocy społecznej
 • trenerem prowadzącym szkolenie może być osoba dysponująca doświadczeniem (min 5 letnie) w prowadzeniu szkolenia
 • szkolenia będą prowadzone w postaci wykładów oraz ćwiczeń, a czas trwania minimum 8 godzin dydaktycznych każdego dnia
 • wykonawca zapewnia pełne przygotowanie merytoryczne i metodologiczne dwudniowego szkolenia
 • każdy z uczestników powinien otrzymać materiały szkoleniowe w formie papierowej i/lub elektronicznej. Zamawiający zobowiązuje realizatora do dostarczenia dodatkowego kompletu materiałów szkoleniowych dla zamawiającego.
 • realizator zapewni na każdy dzień szkolenia salę szkoleniową dostosowaną do ilości uczestników, przy czy na jednego uczestnika nie może przypadać mniej niż 1,5 m2. Sala powinna być wyposażona w stoły i krzesła dla każdego uczestnika, z dostępem do światła dziennego. Na Sali powinien znajdować się sprzęt audiowizualny umożliwiający przeprowadzenie szkolenia. Sala szkoleniowa powinna znajdować się poza budynkiem OPS
 • podczas trwania szkolenia każdy z uczestników powinien mieć zapewniony ciągły dostęp do przerwy kawowej w postaci: kawa, herbata wraz z dodatkami takimi jak cukier i mleko, woda niegazowana, sok owocowy, ciastka kruche (min 3 rodzaje)
 • wykonawca zapewni podczas każdego dnia szkoleniowego catering w postaci obiadu składającego się z jednego ciepłego dania dla każdego z uczestników
 • wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji szkolenia tj.: listy obecności uczestników, listy odbioru materiałów szkoleniowych wraz z zaświadczeniami o ukończeniu szkolenia, testu obrazującego zadowolenie z odbytego szkolenia,
 • wszystkie moduły szkoleniowe muszą być zrealizowane do dnia 30.11.2020r. Z uwagi na potrzeby organizacyjne Zamawiającego, właściwą datę przeprowadzenia szkolenia Zamawiający uzgodni z wybranym Wykonawcą
 • całkowity koszt przygotowania merytorycznego i metodologicznego szkolenia, w tym koszty: sali wykładowej, cateringu, przygotowania materiałów szkoleniowych, licencji niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia oraz dojazdu wykładowcy ponosi Wykonawca.

 

Tryb postępowania:

Postępowanie prowadzone bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych prze Ministerstwo Rozwoju z dnia 19 lipca 2017r.

Kryterium oceny ofert:

Cena za wykonanie zamówienia – 100% ( suma cen brutto poszczególnych szkoleń)

Sposób składania ofert:

 1. Oferty należy składać drogą elektroniczną lub za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do dnia 09.12.2019r. do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego 34-122 Wieprz, ul. Wadowicka 4 lub na adres e-mail: wuo_ia_gopswieprz@onet.pl
 2. Kompletna oferta na wykonanie szkolenia musi zawierać:
 3. a) cenę netto i brutto za wykonanie szkolenia, dla każdego modułu oddzielnie,
 4. b) informacje dotyczące wykładowcy/trenera proponowanego do prowadzenia szkolenia, spełniające minimum wymagania Zamawiającego, o których mowa wyżej,
 5. c) szczegółowy harmonogram tematyczny,
 6. d) propozycję daty przeprowadzenia szkolenia inną dla każdego modułu, tak aby się ze sobą nie pokrywały.
 7. e) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na wybrane szkolenia oraz ofert wariantowych.

Warunki wyboru wykonawcy:

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 09.12.2019r. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
 2. Osoba wskazana przez Zamawiającego do kontaktowania się w sprawnie niniejszego zapytania: Dorota Mrowiec tel. 33 8755 415.
 3. Zapytanie ofertowe zostało skierowane równolegle do kilku potencjalnych wykonawców.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny przed podpisaniem umowy.
 6. Zamawiający zapewni bieżącą współpracę oraz gotowość do udzielenia informacji i wyjaśnień odnośnie problemów i wątpliwości mogących się pojawić na etapie realizacji zamówienia.
 7. Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim kapitałowo lub osobowo, które to powiązania polegają w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu przez wykonawcę lub przez członka jego organu zarządzającego w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Inne istotne postanowienia:

Termin związania ofertą: 180 dni

Termin płatności za zrealizowaną usługę na podstawie protokołu z realizacji usługi szkoleniowej: 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT.

 

Kierownik GOPS Wieprz

Dorota Mrowiec

czwartek, 28 Listopad 2019

Informacja o wynikach naboru – SUPERWIZJA

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO –
NA REALIZACJĘ ZADANIA „Superwizja dla pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu”

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz  informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został spośród dwóch złożonych ofert wybrany  wykonawca: Inkubator Technologiczny MarKiz Sp. Z o.o. z Puław

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca  spełnia wymagania kwalifikacyjne na aplikowane stanowisko, wiedzę teoretyczną i wymagane doświadczenie niezbędne do realizacji zadania.

 

 

Kierownik GOPS Wieprz

Dorota Mrowiec

poniedziałek, 18 Listopad 2019

Strona 7 z 12« Pierwsza...3456789101112