Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
wtorek, 29 wrzesień 2020

Informacja z dnia 28.09.2020r z przeprowadzenia rozeznania cenowego

 Informacja  z dnia 28.09.2020r z przeprowadzenia  rozeznania cenowego dotyczącego pełnienia funkcji opiekuna  w ramach projektu „Sami –Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzu.

 

                                        Po zamieszczeniu ogłoszenia na stronie Ośrodka,  we wskazanym terminie wpłynęły   2 oferty;

 1. Pani Beata Górak zam. Oś. Marcina Wadowity 3/17 brak dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz staż pracy
 2. Pana Zbigniew Matejko zam. Bulowice ul. Stara Droga 219

Ze względu na fakt że wpłynęła tylko jedna dokumentacja kompletna , umowa podpisana zostanie z Panem Zbigniewem Matejko.

Kierownik Ośrodka Dorota Mrowiec

poniedziałek, 21 wrzesień 2020

No to zaczynamy 🙂 Kochani od 14 września wystartował nasz Wirtualny Bieg „Jak bić to rekord” Co należy zrobić, aby wziąć w nim udział? Wejdź w informację powyżej, zapoznaj się z Regulaminem, wyślij Formularz Rejestracji http://gopswieprz.pl/formularz-rejestracji-bieg-wirtualny/ , w terminie do 31.10.2020r pokonaj dystans przynajmniej 5 km (biegiem, spacerkiem, nordic walking), wyślij nam potwierdzenie przebytego dystansu (zdjęcie albo screen z zegarka lub aplikacji) na adres e-mail bieg@gopswieprz.pl , a my wyślemy Ci niepowtarzalny medal. Czekamy na Twoje zgłoszenie!

środa, 16 wrzesień 2020

Praca dla opiekuna

Zapytanie cenowe NR 2

dotyczące pełnienia funkcji opiekuna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzu w ramach projektu „Sami –Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” nr. WND-POWR.02.08.00-00-0024/17  świadczenia usług w utworzonym w ramach projektu mieszaniu chronionym.

Zamawiający :  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu  ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz

I.    Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie  usług opiekuna  dla dwóch osób zamieszkałych w mieszkaniu chronionym dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Usługa świadczona w godz.20,00-6,00 siedem dni w tygodniu

II.   Termin realizacji zamówienia: 21.09.2020 – 09.11.2020r. z możliwością przedłużenia o kolejne 2 tygodnie

 • ilość opiekunów : do 2

III. Obowiązki opiekuna:

 • Utrzymanie czystości porządku w pomieszczeniach używanych przez podopiecznego,
 • Pranie i prasowanie odzieży podopiecznego,
 • Przygotowywanie posiłków,
 • Zakupy niezbędnych artykułów żywnościowych i gospodarstwa domowego,
 • Czynności higieniczno-sanitarne,
 • Potwierdzanie wykonanie zadania w karcie pracy.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

Opiekun  powinien posiadać:

 • wyksztalcenie minimum średnie wraz z udokumentowanym co najmniej 2 letnim stażem pracy z osobami niepełnosprawnymi, lub;
 • posiadać zaświadczenie  o ukończeniu kursu opiekuna/asystenta osoby starszej, lub opiekuna/asystenta osoby niepełnosprawnej, lub opiekuna medycznego, lub wykształcenie wyższe: pedagogika lub psychologia
 • posiadać kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

V. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę można składać za pomocą:

 • poczty, kuriera na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu ul. Wadowicka 4,  34-122 Wieprz do dnia 18.09.2020 r. do godz. 10.00
 • osobiście w siedzibie ośrodka,
 • poczta elektroniczną na adres:gopswieprz@poczta.onet.pl

VI. Zawartość oferty

Oferta powinna zawierać:

 • Cenę usługi (zgodnie z Formularzem ofertowym – Załącznik nr 1)
 • Dokumenty potwierdzające warunki określone w pkt. III niniejszego zapytania.

VII. Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów poprzez wywieszenie informacji na stronie internetowej gopswieprz.pl

VIII. Uwagi końcowe

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

                                                                                                                  Kierownik GOPS Wieprz

                                                                                                                       Dorota Mrowiec

poniedziałek, 7 wrzesień 2020

Zapytanie cenowe – opiekun

Zapytanie cenowe

dotyczące pełnienia funkcji opiekuna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzu w ramach projektu „Sami –Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” nr. WND-POWR.02.08.00-00-0024/17  świadczenia usług w utworzonym w ramach projektu mieszaniu chronionym.

Zamawiający :  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu  ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie  usług opiekuna  dla dwóch osób zamieszkałych w mieszkaniu chronionym dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Usługa świadczona w godz.20,00-6,00 siedem dni w tygodniu

 1. Termin realizacji zamówienia: 15.09.2020 – 02.11.2020r. z możliwością przedłużenia o kolejne 2 tygodnie

– ilość opiekunów : do 2

 

III. Obowiązki opiekuna:

Utrzymanie czystości porządku w pomieszczeniach używanych przez podopiecznego,

Pranie i prasowanie odzieży podopiecznego,

Przygotowywanie posiłków,

Zakupy niezbędnych artykułów żywnościowych i gospodarstwa domowego,

Czynności higieniczno-sanitarne,

Potwierdzanie wykonanie zadania w karcie pracy.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu:

Opiekun  powinien posiadać:  wyksztalcenie minimum średnie wraz z udokumentowanym co najmniej 2 letnim stażem pracy z osobami niepełnosprawnymi, lub;-                                                 -posiadać zaświadczenie  o ukończeniu kursu opiekuna/asystenta osoby starszej, lub opiekuna/asystenta osoby niepełnosprawnej, lub opiekuna medycznego, lub wykształcenie wyższe: pedagogika lub psychologia

Posiadać kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

IV Miejsce i termin składania ofert.                                                                                                                   Ofertę można składać za pomocą:

– poczty, kuriera na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu ul. Wadowicka 4,  34-122 Wieprz do dnia 11.09.2020 r. do godz. 14.00 bądź:                                                                                           – osobiście w siedzibie ośrodka,                                                                                                                              -poczta elektroniczną na adres:gopswieprz@poczta.onet.pl

 

 

 1. Zawartość oferty

Oferta powinna zawierać:

1.Cenę usługi (zgodnie z Formularzem ofertowym – załącznik nr 1);

 1. Dokumenty potwierdzające warunki określone w pkt. III niniejszego zapytania.

 

 1. Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów poprzez wywieszenie informacji na stronie internetowej gopswieprz.pl

VII. Uwagi końcowe

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

Kierownik GOPS Wieprz

Dorota Mrowiec

 

 

 

Załącznik nr 1  do zapytania  cenowego

 

Treść oferty:

Pieczęć z danymi firmy

 

 

Nazwa wykonawcy:…………………………………………………………………………………………………………………………

Adres wykonawcy…………………………………………………………………………………………………………………………..

Nr telefonu kontaktowego………………………………………………………………………………………………………………

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia t.j. świadczenie  usług opiekuna  dla dwóch osób zamieszkałych w mieszkaniu chronionym dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Oferuję cenę brutto za 1 godzinę* usługi:…………………………zł        (słownie cena…………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….złotych ……………………………/100

*W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej-cena brutto obejmuje zaliczkę na podatek od odób fizycznych, składki ZUS (ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe ,chorobowe i Fundusz Pracy) płacone zarówno przez wykonawcę jak i zamawiającego

 

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233par.1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r Kodeks karny oświadczam ze:

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania przyszłego świadczenia umownego.

 

 

…………………………………..dnia………………………                            ……………………………………………………………             Miejscowość                                                                                            Podpis wykonawcy

 

 

 

czwartek, 20 sierpień 2020

DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ

Informujemy, że w trosce o Państwa bezpieczeństwo w godzinach od 12.00 do 13.00 każdego dnia w naszym urzędzie prowadzona jest dezynfekcja pomieszczeń.

W trakcie dezynfekcji Stron nie przyjmujemy.

środa, 12 sierpień 2020

Projekt pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”

Projekt pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” realizowany jest przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (lider projektu) wspólnie z: Gminą Wieprz, Gminą Miejską Kraków, Gminą Miasta Tarnowa, Gminą Zakliczyn oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem głównym projektu jest opracowanie i przetestowanie standardu funkcjonowania mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi jako form zdeinstytucjonalizowanych.

Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego nr 3 PO WER poprzez opracowanie i przetestowanie standardu/rozwiązania w zakresie deinstytucjonalizacji, umożliwiającego osobom z różnego rodzaju sprzężonymi niepełnosprawnościami (w tym co najmniej osobom z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, osobom głuchoniewidomym, osobom niewidomym z niepełnosprawnością fizyczną oraz osobom chorującym psychicznie z niepełnosprawnością fizyczną) niezależne życie, rozumiane jako posiadanie zdolności dokonywania wyborów i podejmowania decyzji, m. in. odnośnie miejsca zamieszkania, współmieszkańców oraz sposobu organizacji życia codziennego. Opracowany i testowany w ramach projektu standard zakłada rozwój usług świadczonych osobom z niepełnosprawnościami sprzężonymi , które nie są w stanie prowadzić w pełni samodzielnego życia we własnym mieszkaniu i wymagają dodatkowych usług wspomagających ich samodzielność, świadczonych w ramach mieszkalnictwa wspomaganego.

Gmina Wieprz jest jedną z pięciu gmin województwa małopolskiego biorących udział w pilotażowym wdrożeniu  standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi jako form zdeinstytucjonalizowanych, opracowanym w ramach projektu. Odbiorcami wsparcia będą osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym co najmniej osoby z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, osoby głuchoniewidome, osoby niewidome z niepełnosprawnością fizyczną oraz osoby chorujące psychicznie z niepełnosprawnością fizyczną, ich rodziny oraz otoczenie.

Projekt jest realizowany do 31.03.2023 r.

Wartość projektu: 7 975 999,96 zł, w tym wartość środków projektu przeznaczonych dla Gminy Wieprz  788 287,50 zł.

Wszystkich zainteresowanych projektem, udziałem w pilotażu prosimy o kontakt z:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu

 1. Wadowicka 4

tel. 33 875 54 15

Katarzyna Hadryan

 

niedziela, 19 lipiec 2020

Gaszyn-Challenge dla Oliwki

Informujemy, że w ramach akcji #Gaszyn Challenge pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Wieprzu na czele z Kierownikiem Ośrodka Dorotą Mrowiec,  podjęli wyzwanie rzucone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku i wykonali 10 pompek lub 10 przysiadów.

https://www.youtube.com/watch?v=Z6AOa–CxAk

#GaszynChallenge było akcją zbiórki pieniędzy dla Wojtusia Howisa:

https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/gaszyn-challenge-zbiorka-na-rzecz-wojtusia-howisa-wielkim-sukcesem,1019023.html

Pieniądze dla niego zostały już zebrane, dlatego obecnie wszyscy, którzy podejmują wyzwanie, zbierają środki na potrzeby osób z lokalnych społeczności. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu zdecydowali się pomóc Oliwii z Nidku.

 

wtorek, 30 czerwiec 2020

Rekrutacja chętnych do udziału w projekcie „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”

 

Gmina Wieprz wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieprzu realizuje projekt pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego .

Cel projektu: opracowanie i przetestowanie standardu funkcjonowania mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi jako form zdeinstytucjonalizowanymi

W związku z realizacją projektu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi rekrutacje osób niepełnosprawnych, chętnych do udziału w projekcie, z następującymi dysfunkcjami:

 • osoby z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną,
 • osoby głuchoniewidome,
 • osoby niewidome i z niepełnosprawnością fizyczną,
 • osoby chore psychicznie i z niepełnosprawnością fizyczną,

 

 Bliższe informacje o projekcie można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzu, osobiście po uprzednim ustaleniu terminu spotkania  lub telefonicznie pod numerem telefonu: 33 8755415

wtorek, 16 czerwiec 2020

WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021

 • świadczenie „Dobry Start”
 • świadczenia rodzinne
 • fundusz alimentacyjny

można składać:

 • elektronicznie od dnia 1 lipca 2020r.
 • tradycyjnie (papierowo) od dnia 1 sierpnia 2020r.

 

WAŻNE: w tym roku nie składamy nowych wniosków na świadczenie 500 plus ,ponieważ przyznane jest ono do 31.05.2021r.

WNIOSKI NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2021/2022 W PROGRAMIE 500 PLUS

można składać dopiero:

 • elektronicznie od dnia 1 lutego 2021r.
 • tradycyjnie (papierowo) od dnia 1 kwietnia 2021r.

 

INFOLINIA „Dobry Start”

12 39 21 280

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – 24 roku życia.

Wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Ci, którzy nie zdążą załatwić formalności podczas wakacji, mogą to zrobić najpóźniej do 30 listopada.

UWAGA!  wnioski złożone po 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek o świadczenie „Dobry Start” może złożyć mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które obsługują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 +”

Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu lub sierpniu, wyprawkę otrzymasz nie później niż 30 września.
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące
od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Uwaga! Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września.

Wsparcie z programu „Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole.

 

wtorek, 16 czerwiec 2020

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu informuje, że  w związku z COVID -19 w celu zapewnienia bezpieczeństwa nas wszystkich, pracowników oraz klientów,  bezpośrednia  obsługa klientów realizowana jest na bieżąco ale   z zachowaniem szczególnej ostrożności. Preferowane jest umawianie klientów  na konkretną godzinę. Osoby nie umówione w razie konieczności będą  oczekiwać na przyjęcie. Obsługa klienta realizowana jest w Sali konferencyjnej (boczne wejście).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina o realizacji  konsultacji prawnych i psychologicznych dla osób odczuwających zagrożenie w związku z możliwością  wystąpienia przemocy w rodzinie.

Porady realizowane są w siedzibie ośrodka w środy po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny wizyty.

Nadal preferowane jest załatwianie spraw za pośrednictwem portalu E-PUAP, poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub o ile jest to możliwe telefonicznie.