Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
wtorek, 6 sierpień 2019

Nabór na stanowisko pracy – PSYCHOLOG

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu

Ogłasza nabór na stanowisko pracy:  Psycholog  – 0,75 etatu

 Stanowiska finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu.

„Sami –Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” nr WND-POWR.02.08.00-00-0024/17

1. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. wykształcenie wyższe psychologiczne na kierunku psychologia – jednolite pięcioletnie studia magisterskie,
 4.  co najmniej dwuletnie doświadczenie w  pracy z osobami niepełnosprawnymi
 5. znajomość przepisów prawnych  w tym m.in.:  ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz. 1508 z późn. zm),
 6. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;

2. Wymagania dodatkowe:

1)      cechy osobowościowe: umiejętność kształtowania właściwych relacji międzyludzkich    zwłaszcza w kontaktach z klientami Ośrodka oraz dobra organizacja czasu pracy;

2)  znajomość pakietu MS Office;

3)  posiadanie prawa jazdy kategorii B.

3. Do zadań pracownika należeć będzie m.in.:

– diagnozowanie osoby z niepełnosprawnościami w celu opracowania indywidualnego planu wsparcia

– diagnozowanie okresowe w celu poznania postępów czynionych przez mieszkańca mieszkania wspomaganego i skorygowania indywidualnego planu wsparcia

– wsparcie psychologiczne w tym prowadzenie treningów kompetencji społeczno – psychologicznych,

– rozwiązywanie problemów i konfliktów

– pobudzanie do podejmowania aktywności,

– prowadzenie poradnictwa psychologicznego,

– prowadzenie terapii psychologicznej indywidualnej i grupowej

– współpraca z rodziną mieszkańca

– wsparcie i poradnictwo psychologiczne rodzinie osoby z niepełnosprawnościami

– kierowanie się w pracy zasadami etyki zawodowej.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

– praca w siedzibie GOPS w Wieprzu oraz na terenie gminy Wieprz

– praca w wymiarze 0,75 etatu;

– praca wymaga współpracy z innymi urzędami i instytucjami;

– obsługa komputera;

– wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania GOPS Wieprz.

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) CV z informacjami o wykształceniu i  przebiegu pracy zawodowej,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kopia dyplomu ukończenia studiów, kopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach);

4) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (zał. Nr 3)

5) oświadczenie kandydata, że posiada obywatelstwo polskie (zał. Nr 3)

6) kwestionariusz osobowy (zał. Nr 1)

7)  podpisana informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku

Pomocy Społecznej w Wieprzu (zał. Nr 2)

8) dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV) powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko psycholog przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu reprezentowany przez Kierownika, z siedziba Wieprz u. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz,  zgodnie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1).”

Brak któregokolwiek z dokumentów ujętych w pkt 1-6 lub brak wymogu określonego
w pkt. 7 uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.

Aplikacja powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim, opatrzona datą i własnoręcznym podpisem.

6. Termin i sposób składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne  należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzuw siedzibie:  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz (Parter  pok. nr 2) lub za pośrednictwem poczty, listem poleconym – decyduje data wpływu do Ośrodka) w nieprzekraczalnym terminie do 20 sierpnia 2019 r. do godziny 15.00.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu  zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru (spełniający wymagania formalne) zostaną powiadomione telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Nabór dotyczy zatrudnienia w wymiarze czasu pracy 0,75 etatu, na podstawie umowy o pracę na czas określony tj. od 01.10.2019r – 30.09.2020r.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Ośrodka oraz na tablicy informacyjnej  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu przy ul. Wadowickiej 4.

Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu

Dorota Mrowiec

Załączniki:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

 

 

środa, 24 lipiec 2019

Nabór na stanowisko: ASYSTENT RODZINY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENT RODZINY

 1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki
  o rodzinie lub praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U z 2019r. poz.1111 )  i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także
  udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 • prawo jazdy kat. B.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  przepisów
  o ochronie danych osobowych,
 • obsługa komputera,
 • umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • znajomość środowiska lokalnego oraz umiejętność nawiązywania współpracy
  z innymi jednostkami i instytucjami,
 • samodzielność w działaniu oraz umiejętność podejmowania decyzji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • odpowiedzialność,
 • kreatywność,
 • rzetelność,
 • systematyczność.

 Ponadto asystentem rodziny może zostać osoba która:

 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do
  niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
  przestępstwo skarbowe.

3. Do zadań asystenta rodziny należeć będzie:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
  i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy
  zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu
  umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu
  kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności
  psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach
  psychoedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia
  bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi
  organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, lub innymi
  podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

4. Warunki zatrudnienia:

 • Praca asystenta rodziny wykonywana będzie w ramach stosunku pracy (3/4 etatu-30 godzin tygodniowo) w systemie zadaniowego czasu pracy, również w godzinach popołudniowych i w weekendy;
 • Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków
  pracownika socjalnego. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł także
  wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego,
  pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty, nie może uczestniczyć
  w procesie decyzyjnym przyznawania świadczeń realizowanych przez GOPS  Wieprz ;
 • wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania GOPS Wieprz;
 • przewidywany termin zatrudnienia 1 września 2019r.
 • z kandydatem, który przejdzie pozytywnie procedurę, zostanie zawarta umowa o pracę na okres próbny.

5. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu),
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających (ewentualny) staż pracy (oryginały do wglądu),
 • Kserokopie zaświadczeń potwierdzających (ewentualne) dodatkowe kwalifikacje
  (oryginały do wglądu),
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na
  stanowisku asystenta rodziny (załącznik),
 • Oświadczenie o niekaralności (załącznik),
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
  korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik),
 • Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz
  władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona (załącznik),
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik).

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV) powinny być podpisane
i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko asystenta rodziny przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu reprezentowany przez Kierownika, z siedzibą Wieprz u. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz,  zgodnie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1).” Wraz z informacja dotyczącą ochrony danych osobowych.(załącznik)

Informacja dotycząca  wskaźnika  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru.

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

6. Postępowanie rekrutacyjne:

 • Nabór przeprowadzony zostanie w dwóch etapach:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny formalnej.

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie GOPS w Wieprzu ul. Wadowicka 4, i dokonanie na jej podstawie wyboru pracownika.

 • Osoby których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
 • Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę składającą dokumenty.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu www.gopswieprz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Osoby zainteresowane naborem proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych na dzienniku podawczym Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu
  ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz
  lub przesłanie pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ASYSTENT RODZINY w terminie do dnia  9 sierpnia 2019 roku do godz. 10.00.

 

 

                                               Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu
Dorota Mrowiec

Wieprz, 24.07.2019r.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

czwartek, 13 czerwiec 2019

Projekt „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”

Projekt pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”
realizowany jest przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (lider projektu) wspólnie z: Gminą Wieprz, Gminą Miejską Kraków, Gminą Miasta Tarnowa oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Kołem w Tarnowie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem głównym projektu jest opracowanie i przetestowanie standardu funkcjonowania mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi jako form zdeinstytucjonalizowanych.

Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego nr 3 PO WER poprzez opracowanie
i przetestowanie standardu/rozwiązania w zakresie deinstytucjonalizacji, umożliwiającego osobom
z różnego rodzaju sprzężonymi niepełnosprawnościami (w tym co najmniej osobom
z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, osobom głuchoniewidomym, osobom niewidomym
z niepełnosprawnością fizyczną oraz osobom chorującym psychicznie z niepełnosprawnością fizyczną) niezależne życie, rozumiane jako posiadanie zdolności dokonywania wyborów i podejmowania decyzji, m. in. odnośnie miejsca zamieszkania, współmieszkańców oraz sposobu organizacji życia codziennego. Opracowany i testowany w ramach projektu standard zakłada rozwój usług świadczonych osobom z niepełnosprawnościami sprzężonymi , które nie są w stanie prowadzić
w pełni samodzielnego życia we własnym mieszkaniu i wymagają dodatkowych usług wspomagających ich samodzielność, świadczonych w ramach mieszkalnictwa wspomaganego.

Gmina Wieprz jest jedną z pięciu gmin województwa małopolskiego biorących udział w pilotażowym wdrożeniu  standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi jako form zdeinstytucjonalizowanych, opracowanym w ramach projektu. Odbiorcami wsparcia będą osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym co najmniej osoby
z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, osoby głuchoniewidome, osoby niewidome
z niepełnosprawnością fizyczną oraz osoby chorujące psychicznie z niepełnosprawnością fizyczną, ich rodziny oraz otoczenie.

Projekt jest realizowany do 31.03.2022 r.

Wartość projektu: 10 175 999,95 zł, w tym wartość środków projektu przeznaczonych dla Gminy Wieprz  788 287,50 zł.

Wszystkich zainteresowanych projektem, udziałem w pilotażu prosimy o kontakt z:

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieprzu
ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz

Tel. 33 875 54 15 lub 33 823 20 04

poniedziałek, 3 czerwiec 2019

Program „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 – bez kryterium dochodowego

Wnioski o świadczenie „500 plus” na nowych zasadach (bez kryterium dochodowego) będzie można składać

 • od 1 lipca 2019 r. drogą elektroniczną,
 • od 1 sierpnia 2019 r. w tradycyjnej papierowej formie.

Jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 lipca do 30 września 2019 r., to wypłata nastąpi z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Wnioski złożone po dniu 30 września 2019 r. będą skutkowały wypłatą świadczenia od miesiąca złożenia bez wyrównania.

 

czwartek, 18 kwiecień 2019

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza  nabór wniosków w ramach programu, na który zaplanowano w 2019 r.
kwotę 110 mln zł.

Program kierowany jest do:

 • dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

łącznie ze wskazaniami:

 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki.

W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 80% kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej.

Terminy naboru wniosków

 1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody w terminie do 30 kwietnia 2019 r.
 2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego w terminie do 17 maja 2019 r.

Termin rozpatrzenia wniosków

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 31 maja 2019 r.

Podstawa prawna

Art. 7 ust. 5 Ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192)

Szczegóły na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Wieprz.

program_opieka_wytchnieniowa(3)

 

czwartek, 6 grudzień 2018

ANKIETA DOTYCZĄCA DZIENNEGO DOMU SENIOR+

W związku z planowanym uruchomieniem Dziennego Domu Senior+ dla mieszkańców Gminy Wieprz, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu zamieszcza poniżej ankietę dla osób zainteresowanych i prosi o dostarczenie wypełnionych ankiet do siedziby Ośrodka.

Więcej informacji pod nr tel. 33 875 54 15.

ANKIETA DPS

czwartek, 6 grudzień 2018

ZBIÓRKA ŚWIĄTECZNA DLA POTRZEBUJĄCYCH

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu organizuje zbiórkę ciepłej pościeli, koców, a także mebli.

Więcej informacji w siedzibie Ośrodka lub pod nr tel. 33 875 54 15.

piątek, 30 listopad 2018

Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

                                    Zarządzenie nr  10 /2018 z dnia 14 listopada 2018r

                       Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu

                        w sprawie: ustalenia dnia 24 grudnia 2018  dniem wolnym od pracy

 

Na podstawie  §12 Regulaminu Pracy dla pracowników GOPS Wieprz przyjętego zarządzeniem nr 3/2014r Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu oraz art.130§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks Pracy (t.j. Dz.U z 2018r. poz.917 z p. zmianami)

Postanawiam:

 • 1
 1. Ustalić dzień 24 grudnia 2018r Wigilia Bożego Narodzenia dniem wolnym od pracy.
 2. W zamian za dzień 24 grudnia 2018r,  ustalić dzień 15 grudnia 2018r sobota dniem roboczym.
 • 2

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom ośrodka.

 • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń ośrodka oraz na stronie internetowej ośrodka.

 

 

środa, 28 listopad 2018

NABÓR NA 2 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

Wieprz, dnia 27.11.2018

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

1. Wymagania niezbędne

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe,
 6. znajomość:
 • ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • kodeks postępowania administracyjnego,
 • kodeks rodzinny i opiekuńczy,

oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw,

g. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe

 1. mile widziane wykształcenie ekonomiczne, administracyjne, prawnicze, humanistyczne,
 2. znajomość programów do obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego, pakiet MS Office.
 3. doświadczenie w pracy przy obsłudze świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego, minimum 2 lata
 4. samodyscyplina, rzetelność, kreatywność, terminowość, komunikatywność, samodzielność, łatwość uczenia się, nastawienie na własny rozwój, podnoszenie kwalifikacji,
 5. umiejętność organizacji własnej pracy,
 6. poprawna komunikacja pisemna,
 7. umiejętność pracy w warunkach stresowych i pod presją czasu,
 8. bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. udzielanie informacji dotyczących ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 2. przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie prawa
  do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z wymaganymi dokumentami,
 3. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 4. sporządzanie decyzji administracyjnych, postanowień w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego,
 5. przyjmowanie i przekazywanie odwołań od decyzji wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu,
 6. prowadzenie spraw z zakresu egzekucji należności wobec dłużników alimentacyjnych, w tym współpraca z komornikami sądowymi, policją, sądem, starostwem powiatowym,
 7. prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 8. przygotowywanie list wypłat przyznanych świadczeń,
 9. współpraca w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczania społecznego z marszałkami województw, regionalnymi ośrodkami polityki społecznej oraz urzędami wojewódzkimi,
 10. przygotowywanie materiałów statystycznych i analitycznych,
 11. odpowiedzialność za wykonywane czynności i udzielane informacje.

4. Warunki pracy:

 1. wymiar czasu pracy – pełny etat,
 2. praca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu,
 3. pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny oraz CV,
  2. kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach i szkoleniach,
  3. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy
   (w tym staż pracy przy obsłudze świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego),
  4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  5. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
   za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
   w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
   z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016-679 z dnia
   27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000) oraz ustawą z 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r.,
   poz .902 z późn.zm.)”.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór
na stanowisko Referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych” na Dzienniku Podawczym  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu, ul. Wadowicka 4 parter lub drogą pocztową na adres, ul. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprz ul. Wadowicka 4,  34-122 Wieprz w terminie do 10 grudnia.2018 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).

8. Inne informacje związane z naborem na stanowisko:

 1. Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.
 2. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu
  lub poprawieniu.
 3. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu  zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 8755 415 wew.22
 5. OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom,
  bez względu na wynik postępowania.
 6. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze oraz informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu, na jego stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej OPS w Wieprzu. .
 7. Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Przeprowadzenie powyższych postępowań rekrutacyjnych planowane jest
w dniu 11.12 – 14.12.2018r.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz.

                                                         Kierownik GOPS Wieprz

                                                            Dorota Mrowiec

Strona 14 z 15« Pierwsza...6789101112131415