Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
poniedziałek, 2 Grudzień 2019

Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

Zarządzenie nr  6/2019 z dnia 29 listopada 2019r.

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu

w sprawie: ustalenia dnia 24 grudnia 2019r. dniem wolnym od pracy

 

Na podstawie  §12 Regulaminu Pracy dla pracowników GOPS Wieprz przyjętego zarządzeniem nr 3/2014r Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu oraz art.130§1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks Pracy (t. j. Dz.U z 2018r. poz. 917 z późn. zmianami)

Postanawiam:

  • 1
  1. Ustalić dzień 24 grudnia 2019r. Wigilia Bożego Narodzenia dniem wolnym od pracy.
  2. W zamian za dzień 24 grudnia 2019r,  ustalić dzień 7 grudnia 2019r. sobota dniem roboczym.
  • 2
  1. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Ośrodka.
  • 3
  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń ośrodka oraz na stronie internetowej Ośrodka.

 

Kierownik Ośrodka

Dorota Mrowiec