Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
piątek, 3 Styczeń 2020

Nabór na stanowisko pracy – TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu

Ogłasza nabór na stanowisko pracy:  tłumacz języka migowego – umowa zlecenie

 Stanowiska finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu.

„Sami –Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” nr. WND-POWR.02.08.00-00-0024/17

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Znajomość języka migowego;
 2.  Posiadanie min. wykształcenia średniego;
 3.  Dyspozycyjność;
 4.  Zaangażowanie, otwartość, samodzielność;
 5.  Od kandydata, który będzie pełnił funkcję tłumacza wymaga się stworzenia odpowiednich relacji (zaufania, szacunku, zrozumienia itp.) pomiędzy nim a osobą objętą wsparciem.
 6. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Posiadanie obywatelstwa polskiego;
 8. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 1. Wymagania dodatkowe:

1)      cechy osobowościowe: umiejętność kształtowania właściwych relacji międzyludzkich

oraz dobra organizacja czasu pracy;

2)  znajomość pakietu MS Office;

3)  posiadanie prawa jazdy kategorii B.

III. Do zadań pracownika należeć będzie m.in.:

– tłumaczenie na język migowy treści przekazywanych przez trenera w miejscu zamieszkania osoby objętej wsparciem

– tłumaczenia treści przekazywanych przez psychologa w miejscu zamieszkania osoby objętej wsparciem

– tłumaczenia treści przekazywanych przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby objętej wsparciem

– towarzyszenie podczas wyjazdów i spotkań integracyjnych

–  do obowiązków tłumacza należałoby ponadto prowadzenie dokumentacji swojej pracy w wersji papierowej

–  praca w zależności od harmonogramu wsparcia.

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

– praca w siedzibie GOPS w Wieprzu oraz na terenie gminy Wieprz

– praca w wymiarze: umowa zlecenie od 15.01.2020r. do 25.05.2020r.

– praca wymaga współpracy z innymi urzędami i instytucjami;

– obsługa komputera;

– wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania GOPS Wieprz.

 1. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) CV z informacjami o wykształceniu i  przebiegu pracy zawodowej,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

4) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; (zał. Nr 3)

5) oświadczenie kandydata, że posiada obywatelstwo polskie; (zał. Nr 3)

6) kwestionariusz osobowy; (zał. Nr 1)

7) oferta (zał. Nr 4)

8) klauzula RODO (zał. Nr 2)

9) dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV) powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko tłumacza języka migowego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu reprezentowany przez Kierownika, z siedziba Wieprz u. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz,  zgodnie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1).”

Brak któregokolwiek z dokumentów ujętych w pkt 1-6 lub brak wymogu określonego
w pkt. 7 uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.

Aplikacja powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim, opatrzona datą i własnoręcznym podpisem.

 

 1. Termin i sposób składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne  należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzuw siedzibie:  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz (Parter  pok. nr 2) lub za pośrednictwem poczty, listem poleconym – decyduje data wpływu do Ośrodka) w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2020r. do godziny 14.00.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu  zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru (spełniający wymagania formalne) zostaną powiadomione telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Nabór dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia  na czas określony tj. od 15.01.2020r – 25.05.2020r.  w wymiarze 135h

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ośrodka oraz na tablicy informacyjnej  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu przy ul. Wadowickiej 4.

 

Kierownik Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Wieprzu

Dorota Mrowiec

zał. nr. 1

zał. nr 2

zał.nr. 3

zał. nr. 4