Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
piątek, 30 listopad 2018

Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

                                    Zarządzenie nr  10 /2018 z dnia 14 listopada 2018r

                       Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu

                        w sprawie: ustalenia dnia 24 grudnia 2018  dniem wolnym od pracy

 

Na podstawie  §12 Regulaminu Pracy dla pracowników GOPS Wieprz przyjętego zarządzeniem nr 3/2014r Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu oraz art.130§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks Pracy (t.j. Dz.U z 2018r. poz.917 z p. zmianami)

Postanawiam:

 • 1
 1. Ustalić dzień 24 grudnia 2018r Wigilia Bożego Narodzenia dniem wolnym od pracy.
 2. W zamian za dzień 24 grudnia 2018r,  ustalić dzień 15 grudnia 2018r sobota dniem roboczym.
 • 2

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom ośrodka.

 • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń ośrodka oraz na stronie internetowej ośrodka.

 

 

środa, 28 listopad 2018

NABÓR NA 2 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

Wieprz, dnia 27.11.2018

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

1. Wymagania niezbędne

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe,
 6. znajomość:
 • ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • kodeks postępowania administracyjnego,
 • kodeks rodzinny i opiekuńczy,

oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw,

g. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe

 1. mile widziane wykształcenie ekonomiczne, administracyjne, prawnicze, humanistyczne,
 2. znajomość programów do obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego, pakiet MS Office.
 3. doświadczenie w pracy przy obsłudze świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego, minimum 2 lata
 4. samodyscyplina, rzetelność, kreatywność, terminowość, komunikatywność, samodzielność, łatwość uczenia się, nastawienie na własny rozwój, podnoszenie kwalifikacji,
 5. umiejętność organizacji własnej pracy,
 6. poprawna komunikacja pisemna,
 7. umiejętność pracy w warunkach stresowych i pod presją czasu,
 8. bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. udzielanie informacji dotyczących ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 2. przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie prawa
  do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z wymaganymi dokumentami,
 3. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 4. sporządzanie decyzji administracyjnych, postanowień w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego,
 5. przyjmowanie i przekazywanie odwołań od decyzji wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu,
 6. prowadzenie spraw z zakresu egzekucji należności wobec dłużników alimentacyjnych, w tym współpraca z komornikami sądowymi, policją, sądem, starostwem powiatowym,
 7. prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 8. przygotowywanie list wypłat przyznanych świadczeń,
 9. współpraca w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczania społecznego z marszałkami województw, regionalnymi ośrodkami polityki społecznej oraz urzędami wojewódzkimi,
 10. przygotowywanie materiałów statystycznych i analitycznych,
 11. odpowiedzialność za wykonywane czynności i udzielane informacje.

4. Warunki pracy:

 1. wymiar czasu pracy – pełny etat,
 2. praca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu,
 3. pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny oraz CV,
  2. kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach i szkoleniach,
  3. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy
   (w tym staż pracy przy obsłudze świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego),
  4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  5. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
   za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
   w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
   z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016-679 z dnia
   27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000) oraz ustawą z 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r.,
   poz .902 z późn.zm.)”.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór
na stanowisko Referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych” na Dzienniku Podawczym  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu, ul. Wadowicka 4 parter lub drogą pocztową na adres, ul. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprz ul. Wadowicka 4,  34-122 Wieprz w terminie do 10 grudnia.2018 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).

8. Inne informacje związane z naborem na stanowisko:

 1. Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.
 2. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu
  lub poprawieniu.
 3. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu  zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 8755 415 wew.22
 5. OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom,
  bez względu na wynik postępowania.
 6. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze oraz informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu, na jego stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej OPS w Wieprzu. .
 7. Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Przeprowadzenie powyższych postępowań rekrutacyjnych planowane jest
w dniu 11.12 – 14.12.2018r.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz.

                                                         Kierownik GOPS Wieprz

                                                            Dorota Mrowiec

piątek, 6 lipiec 2018

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY

 

Wnioski

 o świadczenia wychowawcze                          

  o świadczenia dobry start

 

 

o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 można składać:

 

 • elektronicznie od dnia 1 lipca 2018r.
 • tradycyjnie (papierowo) od dnia 1 sierpnia 2018r.
środa, 13 czerwiec 2018

Świadczenie „Dobry Start”

 INFOLINIA „Dobry start”

12 39 21 280

 

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – 24 roku życia.

Wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Ci, którzy nie zdążą załatwić formalności podczas wakacji, mogą to zrobić najpóźniej do 30 listopada.

Wniosek o świadczenie „Dobry Start” może złożyć mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które obsługują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 +”

Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu lub sierpniu, wyprawkę otrzymasz nie później niż 30 września.
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące
od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Uwaga! Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września.

Wsparcie z programu „Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole.

wtorek, 3 kwiecień 2018

INFORMACJE W SPRAWIE KOORDYNACJI

W związku z wdrażaniem nowej polityki informacyjnej i struktury organizacyjnej w zadaniu koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i wychowawczych poniżej podajemy najważniejsze informacje:

 1. Wnioskodawcy są informowani o możliwości uzyskania wszystkich informacji o potrzebnych dokumentach i pomocy urzędników przy kompletowaniu dokumentacji i/lub uzupełnianiu wniosków w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej lub w Urzędach Gmin. Wnioskodawcy nie są wzywani do złożenia wyjaśnień i/lub osobistego stawiennictwa w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Zebranie całości dokumentacji na etapie składania wniosku w gminie spowoduje, że wniosek jest rozpatrywany sprawniej, bez prowadzenia dodatkowej korespondencji w sprawie.
 2. W dalszym ciągu informację o stanie sprawy o ustalenie koordynacji można uzyskać za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
 3. Uruchomiona jest specjalna infolinia dla wnioskodawców nr tel. 12 430 29 73. Po podaniu numeru pesel można będzie uzyskać informacje o dacie wpływu wniosku, statusie sprawy oraz lokalizacji wpływu wniosku. Infolinia umożliwia uzyskanie informacji dla Mieszkańców całej Małopolski.
 4.  W razie potrzeby osobistego kontaktu przyjmujemy wnioskodawców w poniedziałki w godz. 14.00-17.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8.00-11.00:

–  w Krakowie – przy ul. Lea 112,

– w Nowym Sączu – przy ul. Jagiellońskiej 52,

– w Tarnowie – przy al. Solidarności 5-9.

 

Jednocześnie informujemy Państwa, że podział terytorialny zadań pomiędzy poszczególnymi oddziałami w dalszym ciągu pozostaje niezmieniony:

Oddział do Spraw Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych w Krakowie realizuje sprawy dotyczące mieszkańców powiatów: krakowskiego grodzkiego, krakowskiego ziemskiego, chrzanowskiego, miechowskiego, myślenickiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, wadowickiego, wielickiego;

Oddział do Spraw Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych w Nowym Sączu realizuje sprawy dotyczące mieszkańców powiatów: nowosądeckiego grodzkiego, nowosądeckiego ziemskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego;

Oddział do Spraw Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych w Tarnowie realizuje sprawy dotyczące mieszkańców powiatów: tarnowskiego grodzkiego, tarnowskiego ziemskiego, bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego.

 

 

 

poniedziałek, 12 marzec 2018

STYPENDIA

Szanowni Państwo,

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Nabór wniosków trwa do 5 kwietnia br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Wnioski przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.

Stypendia SPES – informacje 2018(1)

środa, 2 sierpień 2017

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku na nowy okres świadczeniowy, który będzie obowiązywał w okresie od 01.11.2017 r. do 30.09.2018 r.
Ponadto informujemy, że:

 • w przypadku wniosków złożonych w okresie od 01.08.2017 r. do 31.08.2017 r. ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz jego wypłata nastąpi do 30 listopada 2017 r.,
 • w przypadku wniosków złożonych w okresie od 01.09.2017 r. do 31.10.2017 r. ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz jego wypłata nastąpi do 31 grudnia 2017 r.,
 • w przypadku wniosków złożonych w okresie od 01.11.2017 r. do 31.12.2017 r. ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz jego wypłata nastąpi do 28 lutego 2018 r.

Jednocześnie informuje, że od dnia 01 listopada 2017 r. wysokości zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłków dla opiekuna nie ulegają zmianie. Również kryterium dochodowe nie ulega zmianie.

środa, 2 sierpień 2017

Ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych na kolejny okres 2017/2018

Ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych na kolejny okres 2017/2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy, który będzie obowiązywał w okresie od 01.10.2017r. do 30.09.2018r.

Ponadto informujemy, że:

 • w przypadku wniosków złożonych w okresie od 01.08.2017r. do 31.08.2017r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata przysługująca za miesiąc październik 2017r. nastąpi do 31 października 2017r.,
 • w przypadku wniosków złożonych w okresie od 01.09.2017r. do 31.10.2017r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata przysługująca za miesiąc październik 2017r. nastąpi do 30 listopada 2017r.

Wnioski można również składać w formie elektronicznej przy wykorzystaniu platform ZUS, ePUAP, Emp@tia i bankowości elektronicznej.

Strona 16 z 16« Pierwsza...78910111213141516