Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
piątek, 29 listopad 2019

Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizację szkoleń w ramach projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS Wieprz”

Zapytanie ofertowe

 

            Ośrodek Pomocy Społecznej w  w związku z realizowanym projektem „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS Wieprz”  finansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie niżej wymienionych szkoleń dla pracowników Ośrodka.

Przedmiot zamówienia:

Wykonawca, w ramach złożonej przez siebie oferty, przedstawi szczegółowy program szkolenia w wymiarze 16 godzin, w każdym z niżej wymienionych  modułów tematycznych szkoleń:

I – moduł  – „Nowy model funkcjonowania OPS”


cel szkolenia: W ramach tego szkolenia pracownicy uzyskają wiedzę niezbędną do wykonywania obowiązków w nowej strukturze organizacyjnej, wpisującej się w rekomendacje Ministerstwa w zakresie rozdzielenia pracy socjalnej od czynności przygotowywania decyzji administracyjnych

Liczba uczestników: 10

Liczba grup: 2
Termin realizacji: do 31.12.2019

 

II – moduł – „Obsługa klienta”


cel szkolenia: W ramach tego szkolenia pracownicy nabędą wiedzę w zakresie sposobów nawiązywania kontaktu i metod przeprowadzania rozmów z osobami lub rodzinami zgłaszającymi się po pomoc do OPS, z uwzględnieniem postaw roszczeniowych części klientów.

Liczba uczestników: 10
Liczba grup: 2
Termin realizacji: do 29.02.2020

 

III – moduł – „Zastosowanie dialogu motywacyjnego w pracy socjalnej”


cel szkolenia: W ramach tego szkolenia pracownicy nabędą dodatkową wiedzę z zakresu pracy z klientem. Nawiązanie dialogu z osobą doznającą deprywacji, na drodze rozwiązywania jej problemów z wykorzystaniem różnych technik i narzędzi pracy motywujących klienta do działania.

Liczba uczestników: 10
Liczba grup: 2
Termin realizacji: do 30.04.2020

 

IV – moduł – „Opracowanie indywidualnego programu pomocy i wsparcia przez pracownika socjalnego dla rodzin przeżywających trudności”


cel szkolenia: W ramach tego szkolenia pracownicy nabędą wiedzę w zakresie konstruowania programów pomocy w zakresie zmieniających się potrzeb rodziny objętej pomocą społeczną.

Liczba uczestników: 10
Liczba grup: 2
Termin realizacji: do 30.06.2020

 

V – moduł – „Indywidualne metody pracy z klientem”


cel szkolenia: W ramach tego szkolenia pracownicy usystematyzują swoją wiedzę w zakresie posługiwania się narzędziem formalnym jakim jest wywiad, kontrakt socjalny, kontrakt wychodzenia z bezdomności, oraz nabędą umiejętności konstruowania programów pomocy w szczególności kierowanych do osób niechętnych do współpracy z pracownikiem socjalnym

Liczba uczestników: 10
Liczba grup: 2
Termin realizacji: do 30.06.2020

 

VI – moduł – „Procedury udzielania świadczeń w pomocy społecznej”


cel szkolenia: W ramach tego szkolenia pracownicy usystematyzują wiedzę w zakresie procedur udzielania świadczeń z pomocy społecznej w oparciu o aktualne przepisy w tym zakresie, szkolący omówią także zagadnienia  z zakresu postępowania administracyjnego wynikającego z KPA oraz podejmą próbę udzielenia odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania o stosowanie KPA w specyfice pomocy społecznej.

Liczba uczestników: 10
Liczba grup: 2
Termin realizacji: do 30.09.2020

 

VII – moduł – „Obsługa trudnego klienta w OPS”


cel szkolenia: W ramach tego szkolenia pracownicy uzyskają wiedzę na temat komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej podczas spotkania z klientem, w szczególności klientem roszczeniowym. Pracownicy posiądą wiedzę w zakresie prawidłowego zachowania w sytuacji zagrożenia i stresu skierowanego ze strony klienta.

Liczba uczestników: 10
Liczba grup: 2
Termin realizacji: do 31.10.2020

 

VIII – moduł – „ Szkolenie z zakresu obsługi systemów informatycznych wykorzystywanych w bieżącym funkcjonowaniu OPS”


cel szkolenia: W ramach tego szkolenia pracownicy usystematyzują wiedzę w zakresie wykorzystywania systemu informatycznego do codziennej pracy, prowadzenia postępowania administracyjnego. Po odbytym szkoleniu pracownicy powinni umieć zdefiniować proste zapytania w systemie informatycznym, które będą pomocy w procesie sprawozdawczym

Liczba uczestników: 10
Liczba grup: 2
Termin realizacji: do 30.11.2020

 

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

 • trenerem prowadzącym szkolenie może być osoba dysponująca wiedzą oraz doświadczeniem (min 5 letnie) w pracy w obszarze zabezpieczenia społecznego, w szczególności w obszarze pomocy społecznej
 • trenerem prowadzącym szkolenie może być osoba dysponująca doświadczeniem (min 5 letnie) w prowadzeniu szkolenia
 • szkolenia będą prowadzone w postaci wykładów oraz ćwiczeń, a czas trwania minimum 8 godzin dydaktycznych każdego dnia
 • wykonawca zapewnia pełne przygotowanie merytoryczne i metodologiczne dwudniowego szkolenia
 • każdy z uczestników powinien otrzymać materiały szkoleniowe w formie papierowej i/lub elektronicznej. Zamawiający zobowiązuje realizatora do dostarczenia dodatkowego kompletu materiałów szkoleniowych dla zamawiającego.
 • realizator zapewni na każdy dzień szkolenia salę szkoleniową dostosowaną do ilości uczestników, przy czy na jednego uczestnika nie może przypadać mniej niż 1,5 m2. Sala powinna być wyposażona w stoły i krzesła dla każdego uczestnika, z dostępem do światła dziennego. Na Sali powinien znajdować się sprzęt audiowizualny umożliwiający przeprowadzenie szkolenia. Sala szkoleniowa powinna znajdować się poza budynkiem OPS
 • podczas trwania szkolenia każdy z uczestników powinien mieć zapewniony ciągły dostęp do przerwy kawowej w postaci: kawa, herbata wraz z dodatkami takimi jak cukier i mleko, woda niegazowana, sok owocowy, ciastka kruche (min 3 rodzaje)
 • wykonawca zapewni podczas każdego dnia szkoleniowego catering w postaci obiadu składającego się z jednego ciepłego dania dla każdego z uczestników
 • wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji szkolenia tj.: listy obecności uczestników, listy odbioru materiałów szkoleniowych wraz z zaświadczeniami o ukończeniu szkolenia, testu obrazującego zadowolenie z odbytego szkolenia,
 • wszystkie moduły szkoleniowe muszą być zrealizowane do dnia 30.11.2020r. Z uwagi na potrzeby organizacyjne Zamawiającego, właściwą datę przeprowadzenia szkolenia Zamawiający uzgodni z wybranym Wykonawcą
 • całkowity koszt przygotowania merytorycznego i metodologicznego szkolenia, w tym koszty: sali wykładowej, cateringu, przygotowania materiałów szkoleniowych, licencji niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia oraz dojazdu wykładowcy ponosi Wykonawca.

 

Tryb postępowania:

Postępowanie prowadzone bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych prze Ministerstwo Rozwoju z dnia 19 lipca 2017r.

Kryterium oceny ofert:

Cena za wykonanie zamówienia – 100% ( suma cen brutto poszczególnych szkoleń)

Sposób składania ofert:

 1. Oferty należy składać drogą elektroniczną lub za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do dnia 09.12.2019r. do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego 34-122 Wieprz, ul. Wadowicka 4 lub na adres e-mail: wuo_ia_gopswieprz@onet.pl
 2. Kompletna oferta na wykonanie szkolenia musi zawierać:
 3. a) cenę netto i brutto za wykonanie szkolenia, dla każdego modułu oddzielnie,
 4. b) informacje dotyczące wykładowcy/trenera proponowanego do prowadzenia szkolenia, spełniające minimum wymagania Zamawiającego, o których mowa wyżej,
 5. c) szczegółowy harmonogram tematyczny,
 6. d) propozycję daty przeprowadzenia szkolenia inną dla każdego modułu, tak aby się ze sobą nie pokrywały.
 7. e) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na wybrane szkolenia oraz ofert wariantowych.

Warunki wyboru wykonawcy:

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 09.12.2019r. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
 2. Osoba wskazana przez Zamawiającego do kontaktowania się w sprawnie niniejszego zapytania: Dorota Mrowiec tel. 33 8755 415.
 3. Zapytanie ofertowe zostało skierowane równolegle do kilku potencjalnych wykonawców.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny przed podpisaniem umowy.
 6. Zamawiający zapewni bieżącą współpracę oraz gotowość do udzielenia informacji i wyjaśnień odnośnie problemów i wątpliwości mogących się pojawić na etapie realizacji zamówienia.
 7. Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim kapitałowo lub osobowo, które to powiązania polegają w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu przez wykonawcę lub przez członka jego organu zarządzającego w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Inne istotne postanowienia:

Termin związania ofertą: 180 dni

Termin płatności za zrealizowaną usługę na podstawie protokołu z realizacji usługi szkoleniowej: 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT.

 

Kierownik GOPS Wieprz

Dorota Mrowiec

czwartek, 28 listopad 2019

Informacja o wynikach naboru – SUPERWIZJA

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO –
NA REALIZACJĘ ZADANIA „Superwizja dla pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu”

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz  informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został spośród dwóch złożonych ofert wybrany  wykonawca: Inkubator Technologiczny MarKiz Sp. Z o.o. z Puław

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca  spełnia wymagania kwalifikacyjne na aplikowane stanowisko, wiedzę teoretyczną i wymagane doświadczenie niezbędne do realizacji zadania.

 

 

Kierownik GOPS Wieprz

Dorota Mrowiec

poniedziałek, 18 listopad 2019

poniedziałek, 18 listopad 2019

INFORMACJA – REALIZACJA PROJEKTU DOFINANSOWANEGO z Funduszy Europejskich – „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS Wieprz”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu realizuje projekt  pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS Wieprz”, finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

 

Okres realizacji projektu: 01/09/2019 – 28/02/2021

Cele projektu: wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w GOPS Wieprz w okresie od 01.09.2019r. do 28.02.2021r.

Grupa docelowa: grupę docelową stanowić będzie Jednostka Samorządowa GOPS Wieprz

Wartość projektu: dofinansowanie 419 478,75zł z następujących źródeł: ze środków europejskich w kwocie 353 536,59zł, ze środków dotacji celowej 65 942,06zł

Planowane efekty:  przygotowanie do utworzenia nowej struktury Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu, wdrożenie nowego modelu zarządzania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu

czwartek, 14 listopad 2019

Nabór na stanowisko pracy – SUPERWIZOR

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu  ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz  zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania:

„Superwizja dla pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wieprzu”
– w ramach projektu pt „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS Wieprz”

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie 160 godzin superwizji.
 2. Miejsce i termin realizacji zamówienia:
 3. A) Superwizja będzie organizowana w formie cyklicznych spotkań superwizora z pracownikami socjalnymi (5 osób) w okresie od listopada 2019 r. do grudnia 2020 r.

Dokładny harmonogram spotkań zostanie ustalony z wybranym do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawcę.

 1. B) Usługa będzie realizowana w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego.

Spotkania będą odbywały się w dni robocze, w godzinach pracy zamawiającego. Zamawiający zapewni odpowiednie pomieszczenia dostosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami, wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację zadania, gwarantując bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania spełniania tych warunków.

 

3.1 W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

– zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

3 .2 W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej

– zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu dokonywania oceny spełniania tego

warunku.

3 .3 W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą , która będzie prowadzić superwizję pracy socjalnej, zdolną do realizacji przedmiotu zamówienia, która będzie posiadać:

–           doświadczenie w realizacji superwizji pracy socjalnej, w okresie 3 ostatnich lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie;

–           certyfikat superwizora pracy socjalnej, zgodnie z art. 121a ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;

–           biegłą znajomość języka polskiego;

–           pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

–           stan zdrowia pozwalający na wykonanie usług i objętej przedmiotu zamówienia.

 

 1. Informacje o oświadczeniach lub dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest zobowiązany załączyć:

 1. a) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z udokumentowaniem przeprowadzonych ilości godzin superwizji (np. referencje) oraz CV (życiorys zawodowy) tych osób potwierdzający ich kwalifikacje.

 

 1. Sposób obliczania ceny oraz kryteria oceny ofert:

5.1 Ceną oferowaną stanowi kwota brutto obliczona w formularzu ofertowym – załącznik

nr 1 do zaproszenia.

5.2 Przy ocenie ofert zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

–     cena -waga kryterium 80%

–     doświadczenie -waga kryterium 20%

(dotyczy ilości usług szkoleniowych zrealizowanych przez oferenta powyżej 100 godzin superwizji pracy socjalnej). Wskazanie tylko 100 godzin jest warunkiem koniecznym udziału w postępowaniu, za co oferent w tym kryterium otrzymuje 0 punktów

Kryterium cena będzie liczona wg wzoru:

najniższa cena

Liczba punktów = ——————————————————— x 80% x 100

cena badanej oferty

 

Kryterium doświadczenia będzie obliczane wg wzoru:

liczba godzin superwizji w badanej ofercie

Liczba punktów ——————————————————————– x 20% x 100

największa liczna godzin wśród złożonych ofert

 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów;

w wyniku zsumowania punktów w kryteriach oceny ofert i odpowiadające wszystkim warunkom przedstawionym w ogłoszeniu.

 

 1. Miejsce i termin oraz sposób składania ofert.

6.1 Ofertę należy złożyć w terminie do 22.11.2019r. do godz. 10.00 z tytułem „Superwizja dla pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu”

–     w wersji elektronicznej (scan podpisanego formularza ofertowego) na adres:

wuo_ia_gopswieprz@onet.pl  lub

–     osobiście/listownie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Wieprzu,  ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz

–     każdy wykonawca może złożyć tylko jedną podpisaną ofertę

6.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa z wybranym wykonawcą.

6.3. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

Dorota Mrowiec  tel. 33 8755 415

 

 1. Załączniki

–     formularz ofertowy

Załącznik 1 – Superwizja

 

środa, 16 październik 2019

Nabór na stanowisko: TRENER

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu

Ogłasza nabór na stanowisko pracy:  Trener  – 0,5 etatu

 Stanowiska finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu.

„Sami –Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnosciami sprzężonymi” nr. WND-POWR.02.08.00-00-0024/17

 1. Wymagania niezbędne:
 1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. wykształcenie kierunkowe minimum średnie w zawodzie Asystent osoby niepełnosprawnej z godnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2001r.

lub

wykształcenie wyższe preferowane specjalności Asystent osoby niepełnosprawnej lub

pracownik socjalny, i

 1. doświadczenie zawodowe lub/i życiowe, pozwalające na właściwe wykonanie czynności trenerskich
 2. minimum dwuletni staż pracy z osobami niepełnosprawnymi lub doświadczenie osobiste w opiece , organizowaniu wsparcia osobie niepełnosprawnej,
 3. znajomość przepisów prawnych  w tym m.in.:  ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz. 1508 z późn. zm), ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm), ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 1390), ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 697 z późn, zm.)
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 

 

 1. Wymagania dodatkowe:

1)      cechy osobowościowe: umiejętność kształtowania właściwych relacji międzyludzkich    zwłaszcza w kontaktach z klientami Ośrodka oraz dobra organizacja czasu pracy;

2)  znajomość pakietu MS Office;

3)  posiadanie prawa jazdy kategorii B.

 

III. Do zadań pracownika należeć będzie m.in.:

– prowadzenie grupowych lub indywidualnych zajęć ukierunkowanych na maksymalne usamodzielnienie osoby z niepełnosprawnościami np. treningi:

 1. a) trening umiejętności praktycznych – nabywanie, rozwijanie lub wzmacnianie samodzielności w zakresie doskonalenia podstawowych czynności dnia codziennego
 2. b) trening higieny – nabywanie, rozwijanie lub wzmacnianie samodzielności w zakresie utrzymania higieny ciała oraz estetycznego wyglądu
 3. c) trening finansowy – rozwijanie umiejętności planowania i wydatkowania dostępnych środków finansowych, w tym związanych z utrzymaniem mieszkania,
 4. d) trening zarządzania mieszkaniem w tym energią
 5. e) trening kulinarny – nauka gotowania, przechowywania żywności itp.
 6. f) trening umiejętności spędzania czasu wolnego – rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych, turystyka, sport, rekreacja,
 7. g) trening zdrowego trybu życia, stosowania odpowiedniej diety, rehabilitację, rekreację, zwrócenie uwagi na systematyczne uczęszczanie na wizyty kontrolne u lekarzy i przyjmowanie leków
 8. h) trening interpersonalny – nauka rozwiązywania konfliktów i problemów osobistych, ćwiczenie i nauka zachowań w określonych sytuacjach, rozwój umiejętności społecznych,
 9. i) trening autonomii decyzyjnej wg. modelu wspieranego podejmowania decyzji,
 10. j) trening umiejętności społecznych – kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami,
 11. k) trening wizażu
 12. l) trening załatwiania spraw urzędowych

– kierowanie się w pracy zasadami etyki zawodowej.

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

– praca w siedzibie GOPS w Wieprzu oraz na terenie gminy Wieprz

– praca w wymiarze 0,5 etatu;

– praca wymaga współpracy z innymi urzędami i instytucjami;

– obsługa komputera;

– wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania GOPS Wieprz.

 1. Wymagane dokumenty:

1) CV z informacjami o wykształceniu i  przebiegu pracy zawodowej,

2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kopia dyplomu ukończenia studiów, kopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach);

3) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

4) oświadczenie kandydata, że posiada obywatelstwo polskie;

5) kwestionariusz osobowy;

6) dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV) powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko trenera przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu reprezentowany przez Kierownika, z siedziba Wieprz u. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz,  zgodnie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1).”

Brak któregokolwiek z dokumentów ujętych w pkt 1-6 lub brak wymogu określonego
w pkt. 7 uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.

Aplikacja powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim, opatrzona datą i własnoręcznym podpisem.

 

 1. Termin i sposób składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne  należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzuw siedzibie:  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz (Parter  pok. nr 2) lub za pośrednictwem poczty, listem poleconym – decyduje data wpływu do Ośrodka) w nieprzekraczalnym terminie do 22 października  2019 r. do godziny 16.00.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu  zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru (spełniający wymagania formalne) zostaną powiadomione telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Nabór dotyczy zatrudnienia w wymiarze czasu pracy 0,5 etatu, na podstawie umowy o pracę na czas określony tj. od 01.11.2019r – 30.09.2020r.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ośrodka oraz na tablicy informacyjnej  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu przy ul. Wadowickiej 4.

 

 

Kierownik Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Wieprzu

Dorota Mrowiec

 

 

 

 

 

zał. 2 trener

zał.1 trener

zał.nr.3 trener

środa, 16 październik 2019

Protokół z przeprowadzonej rekrutacji

Protokół z przeprowadzonej rekrutacji na stanowiska: Psycholog, Koordynator Usług Mieszkalnictwa Wspomaganego, Pracownika Socjalnego, Trenera, Prawnika. Stanowiska finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu.

„Sami –Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” nr. WND-POWR.02.08.00-00-0024/17

III Nabór

STANOWISKOKANDYDACIWYNIK REKRUTACJI
psychologPani Barbara Surzyn

 

W wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko psychologa została wybrana Pani Barbara Surzyn. Kandydatka spełniają wymogi formalne, posiada wiedzę i kwalifikacje niezbędne do pracy na wskazanym stanowisku.
Koordynator usług mieszkalnictwa wspomaganegoPani Marzena Szewczyk

 

W wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko koordynatora usług mieszkalnictwa wspomaganego została wybrana Pani Marzena Szewczyk. Kandydatka spełniają wymogi formalne, posiada wiedzę i kwalifikacje niezbędne do pracy na wskazanym stanowisku.
Pracownik socjalnyPani Marzena Szewczyk

 

W wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko pracownika socjalnego została wybrana Pani Marzena Szewczyk. Kandydatka spełniają wymogi formalne, posiada wiedzę i kwalifikacje niezbędne do pracy na wskazanym stanowisku.
trenerPan Zbigniew Matejko

 

Kandydat  nie spełnia wymagań niezbędnych

 

prawnikPani Joanna Młynarczyk

Pani Marta Gawęda

Spośród złożonych ofert na stanowisko została wybrana Pani Joanna Młynarczyk    Pani Joanna Młynarczyk spełnia wymagania kwalifikacyjne na aplikowane stanowisko, wiedzę teoretyczną i wymagane doświadczenie. Złożyła też najkorzystniejsza ofertę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

piątek, 27 wrzesień 2019

PROTOKOŁY Z REKRUTACJI

Protokół z przeprowadzonej rekrutacji na stanowiska: Psycholog, Koordynator Usług Mieszkalnictwa Wspomaganego, Pracownika Socjalnego, Trenera, Prawnika, Opiekuna, Doradcy Zawodowego, Asystenta Osoby Niepełnosprawnej.

Stanowiska finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu.

„Sami –Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” nr. WND-POWR.02.08.00-00-0024/17

I Nabór do 21.08.2019r.

STANOWISKOKANDYDACIWYNIK REKRUTACJI
psychologPani Justyna Tomczykiewicz

 

Kandydatka nie spełnia wymagań niezbędnych.

Rekrutacja została przedłużona do 06.09.2019r.

Koordynator usług mieszkalnictwa wspomaganegoPani Justyna Tomczykiewicz

 

Kandydatka nie spełnia wymagań niezbędnych.

Rekrutacja została przedłużona do 06.09.2019r.

Pracownik socjalnyPani
Małgorzata Gruca
Pani
Renata Dudziak – Tyl     Pani
Justyna Ślesak                  Pani
Agnieszka Szul               Pani
Barbara Czyżowska
Kandydaci  nie spełniają wymagań niezbędnych.

Rekrutacja została przedłużona do 06.09.2019r.

trenerPani Justyna Tomczykiewicz

 

Kandydatka nie spełnia wymagań niezbędnych.

Rekrutacja została przedłużona do 06.09.2019r.

prawnikNie wpłynęła żadna ofertaRekrutacja została przedłużona do 06.09.2019r.
opiekunPani
Aleksandra Golańska,
Pani
Małgorzata Kozioł,
Pan Zbigniew Matejko
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wieprzu odstąpił od zatrudnienia na powyższym stanowisku
Doradca zawodowyNie wpłynęła żadna oferta
Asystent osoby niepełnosprawnejPani Justyna Tomczykiewicz

 

Kandydatka nie spełnia wymagań niezbędnych

 

Wieprz, dnia 20.09.2019

Kierownik Ośrodka
Dorota Mrowiec

 

Protokół z przeprowadzonej rekrutacji na stanowiska: Psycholog, Koordynator Usług Mieszkalnictwa Wspomaganego, Pracownika Socjalnego, Trenera, Prawnika, Opiekuna, Doradcy Zawodowego, Asystenta Osoby Niepełnosprawnej.

Stanowiska finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu.

„Sami –Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnosciami sprzężonymi” nr. WND-POWR.02.08.00-00-0024/17

 

II Nabór do 6.09.2019

STANOWISKOKANDYDACIWYNIK REKRUTACJI
psychologNie wpłynęła żadna ofertaRekrutacja została przedłużona do 04.10.2019r.
trenerNie wpłynęła żadna ofertaRekrutacja została przedłużona do 04.10.2019r.
Doradca zawodowyPani
Mączka Barbara
Pani
Anna Komendera
Pani Jolanta Okręglicka
Pani Barbara Lis
 

Spośród złożonych ofert na stanowisko została wybrana Pani Jolanta Okręglicka. Pani Jolanta Okręglicka spełnia wymagania kwalifikacyjne na aplikowane stanowisko, wiedzę teoretyczną
i wymagane doświadczenie. Złożyła też najkorzystniejsza ofertę cenową.

prawnikPani Eliza Grabińska – Gieruszczak 

Kandydatka nie spełnia wymagań niezbędnych. Rekrutacja została przedłużona do 04.10.2019r.

 

 

Wieprz dnia 27.09.2019

Kierownik Ośrodka

Dorota Mrowiec

czwartek, 26 wrzesień 2019

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO – PRAWNIK

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO –
NA REALIZACJĘ ZADANIA „Konsultacje prawne dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu”

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz  informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. spośród dwóch złożonych ofert na stanowisko została wybrana  Pani Beata Smolec zam. Sułkowice.

 

Uzasadnienie wyboru:

Pani Beata Smolec  spełnia wymagania kwalifikacyjne na aplikowane stanowisko, wiedzę teoretyczną i wymagane doświadczenie niezbędne do realizacji zadania.

 

Kierownik GOPS Wieprz

Dorota Mrowiec

 

czwartek, 26 wrzesień 2019

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO – MENTOR

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO –
NA REALIZACJĘ ZADANIA „Konsultacje mentora dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wieprzu”

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz  informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został spośród dwóch złożonych ofert wybrany  wykonawca: Inkubator Technologiczny MarKiz Sp. Z o.o. z Puław

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca  spełnia wymagania kwalifikacyjne na aplikowane stanowisko, wiedzę teoretyczną i wymagane doświadczenie niezbędne do realizacji zadania.

 

 

Kierownik GOPS Wieprz

Dorota Mrowiec

 

Strona 10 z 14« Pierwsza...567891011121314