Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
poniedziałek, 29 marzec 2021

Rodzina 500+

Przypominamy, że aby otrzymać 500+ po 31 maja 2021r. należy złożyć nowy wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego.

Wnioski w sposób tradycyjny przyjmowane będą w naszym Ośrodku od 1 kwietnia 2021r. (pamiętając o dezynfekcji w godzinach od 12.00 do 13.00)

 

Złożenie wnioskuWypłata świadczenia
do 30 kwietnia 2021 r. →do 30 czerwca 2021 r.
od 1 maja do 31 maja 2021 r.  →do 31 lipca 2021 r.
od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r.  →do 31 sierpnia 2021 r.
poniedziałek, 29 marzec 2021

Dezynfekcja pomieszczeń

Informujemy, że w trosce o Państwa bezpieczeństwo w godzinach od 12.00 do 13.00 każdego dnia w naszym urzędzie prowadzona jest dezynfekcja pomieszczeń.

W trakcie dezynfekcji Stron nie przyjmujemy.

czwartek, 25 marzec 2021

Zmiany w funkcjonowaniu GOPS

Na skutek wprowadzenia nowych obostrzeń w całej Polsce w związku z zagrożeniem epidemicznym od  poniedziałku t.j. 29 marca 2021 do piątku 9 kwietnia 2021r obowiązują nowe zasady funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kontakt bezpośredni z pracownikami zostanie ograniczony do koniecznego minimum.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt z pracownikami drogą telefoniczną lub elektroniczną (kontakt do pracowników podany poniżej.)

Dane kontaktowe:

-pracownicy socjalni                           33 8755 415 wew.21

-świadczenia dla rodziny                   33 8755 415 wew.26

emeil:gopswieprz@poczta.onet.pl

 

Rozwiązanie powyższe podyktowane jest troską o bezpieczeństwo i zdrowie zarówno pracowników jak i mieszkańców naszej gminy.

Wieprz dnia 25 marca 2021

piątek, 19 luty 2021

INFORMACJA O ZAMKNIECIU OŚRODKA NA BAZPOŚREDNIĄ OBSŁUGE KLIENTÓW

I N F O R M A C  JA

 

W OKRESIE OD 19 DO 26 LUTEGO 2021R.

OŚRODEK ZOSTAJE ZAMKNIĘTY NA

BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ KLIENTA.

 

SYTUACJA SPOWODOWANA JEST KONIECZNOŚCIĄ ZACHOWANIA PODWYŻSZONEGO REŻIMU SANITARNEGO W ZWIĄZKU Z COVID-19.

W SPRAWACH PILNYCH, NIE CIERPIĄCYCH ZWŁOKI PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY POD NR

TEL.

33 8755 415

wtorek, 16 luty 2021

INFORMACJA – DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ

DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ

Informujemy, że w trosce o Państwa bezpieczeństwo w godzinach od 12.00 do 13.00 każdego dnia w naszym urzędzie prowadzona jest dezynfekcja pomieszczeń.

W trakcie dezynfekcji Stron nie przyjmujemy.

poniedziałek, 8 luty 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu w  związku z realizowanym projektem „Sami –Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” nr. WND-POWR.02.08.00-00-0024/17  zaprasza do składania ofert cenowych na pełnienie funkcji tłumacza języka migowego dla dwóch osób głuchoniemych.

Przedmiot zamówienia:

Kompleksowa usługa polegająca na towarzyszeniu i tłumaczeniu na język migowy treści przekazywanych podczas zajęć ze specjalistami (trener, pracownik socjalny, psycholog, doradca zawodowy), towarzyszenie oraz tłumaczenie na język migowy podczas wyjazdów i spotkań integracyjnych zgodnie z miesięcznym harmonogramem wsparcia dla dwóch osób głuchoniemych oraz prowadzenie dokumentacji swojej pracy w wersji papierowej

TERMIN REALIZACJI: 15 lutego 2021r. do 15 lipca 2021r. w wymiarze 300 godzin na realizację całego zadania, średnio 60 godzin miesięcznie

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

 1. znajomość języka migowego;
 2.  posiadanie min. wykształcenia średniego;
 3.  dyspozycyjność;
 4.  zaangażowanie, otwartość, samodzielność;
 5.  od kandydata, który będzie pełnił funkcję tłumacza wymaga się stworzenia odpowiednich relacji (zaufania, szacunku, zrozumienia itp.) pomiędzy nim a osobą objętą wsparciem.
 1. znajomość pakietu MS Office;
 2. posiadanie prawa jazdy kategorii B.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji swojej pracy
 4. Oferta zawierać będzie wszystkie koszty i opłaty niezbędne do realizacji zamówienia

Tryb postępowania:

Postępowanie prowadzone bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1086) zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Rozdziale 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych prze Ministerstwo Rozwoju z dnia 19 lipca 2017r.

Kryterium oceny ofert:

Cena za wykonanie zamówienia – 100%

Sposób składania ofert:

 1. Oferty należy składać drogą elektroniczną lub za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do dnia 12.02.2021r. do godziny 12.00 w siedzibie Zamawiającego 34-122 Wieprz, ul. Wadowicka 4 lub na adres e-mail: gopswieprz@poczta.onet.pl
 2. Kompletna oferta na wykonanie szkolenia musi zawierać:

cenę netto i brutto za wykonanie usługi

Warunki wyboru wykonawcy:

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 12.02.2021r. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
 2. Osoba wskazana przez Zamawiającego do kontaktowania się w sprawnie niniejszego zapytania: Dorota Mrowiec tel. 33 8755 415.
 3. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny przed podpisaniem umowy.
 6. Zamawiający zapewni bieżącą współpracę oraz gotowość do udzielenia informacji i wyjaśnień odnośnie problemów i wątpliwości mogących się pojawić na etapie realizacji zamówienia.
 7. Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim kapitałowo lub osobowo, które to powiązania polegają w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu przez wykonawcę lub przez członka jego organu zarządzającego w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Załącznik –  OFERTA

 

piątek, 22 styczeń 2021

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2021-2030 – konsultacje społeczne

Przyjęcie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych jest zadaniem obligatoryjnym, przypisanym władzom gminy na mocy przepisów ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. O potrzebie stworzenia strategii decyduje także środowisko lokalne, które wykazuje zainteresowanie problemami społecznymi w swoim otoczeniu.

W związku z powyższym Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu  przedstawia projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wieprz na lata 2021-2030 zapraszając do konsultacji społecznych.

Zgłaszanie ewentualnych uwag do przygotowanego dokumentu można dokonywać na załączonym formularzu, droga mailową, lub osobiście na dzienniku podawczym ośrodka w terminie do dnia 28.01.2021r.

 

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY WIEPRZ

 

FORMULARZ

 

Wieprz, dnia 20 stycznia 2020r

wtorek, 19 styczeń 2021

Program Rodzina 500+ w 2021 roku

Przypominamy, że aby otrzymać 500+ po 31 maja 2021r należy złożyć nowy wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego.

Wnioski można składać:

 • od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną
 • od 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną, w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Od 2021r. okres świadczeniowy będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

 

piątek, 15 styczeń 2021

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w GOPS Wieprz

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu

Ogłasza nabór na stanowisko pracy:  pracownik socjalny – 1 ETAT

 Stanowiska finansowane ze środków na realizację projektu:

 „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS Wieprz”  finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

 1. Wymagania niezbędne:
 1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. wykształcenie wyższe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej; t.j. spełnienie co najmniej jednego z warunków
 1. posiadanie dyplomu ukończenia kolegium służb społecznych,
 2. ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
 3. ukończone studia wyższe do dnia 31 grudnia 2013r o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, politologia, politologia, polityka społeczna, socjologia, nauki o rodzinie,
 4. ukończone studia wyższe przed dniem 1 maja 2004r na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia,
 5. ukończone studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1.05.2004r.
 1. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • cechy osobowościowe: umiejętność kształtowania właściwych relacji międzyludzkich,
 • znajomość pakietu MS Office;
 • umiejętność interpretowania i zastosowania przepisów z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postepowania administracyjnego,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B.

 

 

 

III. Do zadań pracownika należeć będzie m.in.:

– rozpoznawanie potrzeb i organizowanie pomocy stosownie do indywidualnych potrzeb i sytuacji osób i rodzin, prowadzenie pracy socjalnej z nimi ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania metody kontraktu socjalnego;

– przyjmowanie wniosków o udzielanie świadczeń i gromadzenie materiału dowodowego w toku postępowania o przyznanie pomocy;

– przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz wywiadów alimentacyjnych;

– ustalanie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej oraz innych źródeł zabezpieczenia społecznego, ich rodzaju i wysokości, po wnikliwej analizie zgromadzonej dokumentacji;

– wprowadzanie danych do systemu komputerowego i prowadzenie spraw do momentu wydania decyzji;

– realizacja zadań z zakresu pracy socjalnej ukierunkowanych na środowisko lokalne we współdziałaniu z organizacjami, grupami i społecznością lokalną w celu zapobiegania procesowi marginalizacji osób i rodzin;

– współpraca i współdziałanie ze specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych;

– opracowywanie i realizacja projektów socjalnych i systemowych;

– współdziałanie z organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, mając na celu rozwijanie w osobach i rodzinach zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów;

– kierowanie się w pracy zasadami etyki zawodowej

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

– miejsce pracy: GOPS  Wieprz ul. Wadowicka 4

-praca w środowisku,

– praca w wymiarze 1 etatu;

– praca wymaga współpracy z innymi urzędami i instytucjami;

– obsługa komputera;

– wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania GOPS Wieprz.

 1. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) CV z informacjami o wykształceniu i  przebiegu pracy zawodowej,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kopia dyplomu ukończenia studiów, kopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach);

4) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

5) oświadczenie kandydata, że posiada obywatelstwo polskie;

6) kwestionariusz osobowy;

7) dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV) powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracownika socjalnego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu reprezentowany przez Kierownika, z siedziba Wieprz u. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz,  zgodnie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1).”

Brak któregokolwiek z dokumentów ujętych w pkt 1-6 lub brak wymogu określonego
w pkt. 7 uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.

Aplikacja powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim, opatrzona datą i własnoręcznym podpisem.

 

 1. Termin i sposób składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne  należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzuw siedzibie:  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz (Parter  pok. nr 2) lub za pośrednictwem poczty, listem poleconym – decyduje data wpływu do Ośrodka) w nieprzekraczalnym terminie do 1 lutego 2021 do godz.14.00

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu  zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

 

Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru (spełniający wymagania formalne) zostaną powiadomione telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ośrodka oraz na tablicy informacyjnej  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu przy ul. Wadowickiej 4.

 

 

 

Wieprz dnia 14 stycznia 2021r.

Kierownik Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Wieprzu

Dorota Mrowiec