Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
wtorek, 27 kwiecień 2021

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w unijnym projekcie Łap skilla!

Jesteś osobą młodą pracującą i chcesz poprawić swoją sytuację zawodową, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w unijnym projekcie Łap skilla!

Projekt adresowany jest do osób, które ukończyły 18 rok życia a nie ukończyły 25 roku życia i są osobami pracującymi z niskimi dochodami.  

Uczestnicy projektu otrzymają możliwość dofinansowania szkoleń i kursów nawet do 7 545 PLN oraz wsparcie doradcy zawodowego w projektowaniu kariery zawodowej.

Rekrutacja trwa do 16.05.2021 lub do wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc.

 

Więcej informacji na stronie Rusza rekrutacja do projektu „Łap skilla!” (pociagdokariery.pl)

Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

czwartek, 1 kwiecień 2021

OGŁOSZENIE

W dniu 02-04-2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje Strony  do godz. 13.00.

W godzinach od 13.00 do 14.00 prowadzona jest dezynfekcja pomieszczeń.

 

 

 

poniedziałek, 29 marzec 2021

Rodzina 500+

Przypominamy, że aby otrzymać 500+ po 31 maja 2021r. należy złożyć nowy wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego.

Wnioski w sposób tradycyjny przyjmowane będą w naszym Ośrodku od 1 kwietnia 2021r. (pamiętając o dezynfekcji w godzinach od 12.00 do 13.00)

 

Złożenie wnioskuWypłata świadczenia
do 30 kwietnia 2021 r. →do 30 czerwca 2021 r.
od 1 maja do 31 maja 2021 r.  →do 31 lipca 2021 r.
od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r.  →do 31 sierpnia 2021 r.
poniedziałek, 29 marzec 2021

Dezynfekcja pomieszczeń

Informujemy, że w trosce o Państwa bezpieczeństwo w godzinach od 12.00 do 13.00 każdego dnia w naszym urzędzie prowadzona jest dezynfekcja pomieszczeń.

W trakcie dezynfekcji Stron nie przyjmujemy.

czwartek, 25 marzec 2021

Zmiany w funkcjonowaniu GOPS

Na skutek wprowadzenia nowych obostrzeń w całej Polsce w związku z zagrożeniem epidemicznym od  poniedziałku t.j. 29 marca 2021 do piątku 9 kwietnia 2021r obowiązują nowe zasady funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kontakt bezpośredni z pracownikami zostanie ograniczony do koniecznego minimum.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt z pracownikami drogą telefoniczną lub elektroniczną (kontakt do pracowników podany poniżej.)

Dane kontaktowe:

-pracownicy socjalni                           33 8755 415 wew.21

-świadczenia dla rodziny                   33 8755 415 wew.26

emeil:gopswieprz@poczta.onet.pl

 

Rozwiązanie powyższe podyktowane jest troską o bezpieczeństwo i zdrowie zarówno pracowników jak i mieszkańców naszej gminy.

Wieprz dnia 25 marca 2021

piątek, 19 luty 2021

INFORMACJA O ZAMKNIECIU OŚRODKA NA BAZPOŚREDNIĄ OBSŁUGE KLIENTÓW

I N F O R M A C  JA

 

W OKRESIE OD 19 DO 26 LUTEGO 2021R.

OŚRODEK ZOSTAJE ZAMKNIĘTY NA

BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ KLIENTA.

 

SYTUACJA SPOWODOWANA JEST KONIECZNOŚCIĄ ZACHOWANIA PODWYŻSZONEGO REŻIMU SANITARNEGO W ZWIĄZKU Z COVID-19.

W SPRAWACH PILNYCH, NIE CIERPIĄCYCH ZWŁOKI PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY POD NR

TEL.

33 8755 415

wtorek, 16 luty 2021

INFORMACJA – DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ

DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ

Informujemy, że w trosce o Państwa bezpieczeństwo w godzinach od 12.00 do 13.00 każdego dnia w naszym urzędzie prowadzona jest dezynfekcja pomieszczeń.

W trakcie dezynfekcji Stron nie przyjmujemy.

poniedziałek, 8 luty 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu w  związku z realizowanym projektem „Sami –Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” nr. WND-POWR.02.08.00-00-0024/17  zaprasza do składania ofert cenowych na pełnienie funkcji tłumacza języka migowego dla dwóch osób głuchoniemych.

Przedmiot zamówienia:

Kompleksowa usługa polegająca na towarzyszeniu i tłumaczeniu na język migowy treści przekazywanych podczas zajęć ze specjalistami (trener, pracownik socjalny, psycholog, doradca zawodowy), towarzyszenie oraz tłumaczenie na język migowy podczas wyjazdów i spotkań integracyjnych zgodnie z miesięcznym harmonogramem wsparcia dla dwóch osób głuchoniemych oraz prowadzenie dokumentacji swojej pracy w wersji papierowej

TERMIN REALIZACJI: 15 lutego 2021r. do 15 lipca 2021r. w wymiarze 300 godzin na realizację całego zadania, średnio 60 godzin miesięcznie

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

 1. znajomość języka migowego;
 2.  posiadanie min. wykształcenia średniego;
 3.  dyspozycyjność;
 4.  zaangażowanie, otwartość, samodzielność;
 5.  od kandydata, który będzie pełnił funkcję tłumacza wymaga się stworzenia odpowiednich relacji (zaufania, szacunku, zrozumienia itp.) pomiędzy nim a osobą objętą wsparciem.
 1. znajomość pakietu MS Office;
 2. posiadanie prawa jazdy kategorii B.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji swojej pracy
 4. Oferta zawierać będzie wszystkie koszty i opłaty niezbędne do realizacji zamówienia

Tryb postępowania:

Postępowanie prowadzone bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1086) zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Rozdziale 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych prze Ministerstwo Rozwoju z dnia 19 lipca 2017r.

Kryterium oceny ofert:

Cena za wykonanie zamówienia – 100%

Sposób składania ofert:

 1. Oferty należy składać drogą elektroniczną lub za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do dnia 12.02.2021r. do godziny 12.00 w siedzibie Zamawiającego 34-122 Wieprz, ul. Wadowicka 4 lub na adres e-mail: gopswieprz@poczta.onet.pl
 2. Kompletna oferta na wykonanie szkolenia musi zawierać:

cenę netto i brutto za wykonanie usługi

Warunki wyboru wykonawcy:

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 12.02.2021r. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
 2. Osoba wskazana przez Zamawiającego do kontaktowania się w sprawnie niniejszego zapytania: Dorota Mrowiec tel. 33 8755 415.
 3. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny przed podpisaniem umowy.
 6. Zamawiający zapewni bieżącą współpracę oraz gotowość do udzielenia informacji i wyjaśnień odnośnie problemów i wątpliwości mogących się pojawić na etapie realizacji zamówienia.
 7. Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim kapitałowo lub osobowo, które to powiązania polegają w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu przez wykonawcę lub przez członka jego organu zarządzającego w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Załącznik –  OFERTA