Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
piątek, 3 czerwiec 2022

MAŁOPOLSKI DZIEŃ UCZENIA SIĘ 8 CZERWCA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W WADOWICACH

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach  po raz kolejny jest oficjalnym partnerem Małopolskiego Dnia  Uczenia się koordynowanego  przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.12. edycja wydarzenia jak zwykle odbywa się 8 czerwca a w jego organizację włączyło się 45 różnych instytucji.

Powiatowy Urząd Pracy informuje, zachęca by osoby zainteresowane akcją  #AktywujSie  – bądź gotowy na przyszłość śledziły 8 czerwca  naszego profilu na FB (profil PUP) i strony internetowej. (PUP). W tym dniu zostaną udostępnione  materiały graficzne oraz video  mające na celu propagowanie idei uczenia się przez całe życie.  Zapraszamy również na spotkania z naszymi pracownikami do gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Mucharz, Lanckorona i Wieprz.

czwartek, 26 maj 2022

„Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiara handlu ludźmi” – KAMPANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA HANDLOWI LUDŹMI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu udostępnia linki do banerów z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi, opracowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ze Strażą Graniczną. Banery zawierają podstawowe informacje dotyczące zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Polskich i Cudzoziemskich Ofiar Handlu Ludźmi.

Poniżej linki do plików wideo (w języku polskim i ukraińskim) dotyczące kampanii „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi”:

– wersja polska             https://www.youtube.com/watch?v=YMl9s_u65qI
– wersja ukraińska       https://www.youtube.com/watch?v=l2q3rU0YtyI

– polska wersja strony MSWiA (na dole zakładki)

https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy

– angielska wersja strony MSWiA (na dole zakładki)

https://www.gov.pl/web/mswiaen/information-for-refugees-from-ukraine

wtorek, 10 maj 2022

Dofinansowanie do zakwaterowania łącznie z wyżywieniem – 40 zł na osobę dziennie – 120 dni – aktualizacja

16,586 Flaga Ukrainy Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RF

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu informuje, że wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz.

Godziny przyjęć w GOPS:

poniedziałek, środa, czwartek  7.00-15.00

wtorek 7.00-16.00

piątek 7.00-14.00

Kontakt telefoniczny 33 8755 415

 

Osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe na oraz inne podmioty zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi mogą składać wnioski o  świadczenie pieniężne z tego tytułu.

Wysokość świadczenia wynosi 40zł  dziennie i przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, która zapewniła na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i jest wypłacane z dołu. Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Druki do pobrania:

Wniosek – Wniosek-o-swiadczenie-pieniezne-za-zapewnienie-zakwaterowania-i-wyzywienia-obywatelom-Ukrainy-przybywajacym-na-terytorium-Rzeczypospolitej-Polskiej (1)

Karta osoby przyjętej do zakwaterowania – 120 dni – Karta-osoby-przyjetej-do-zakwaterowania-120-dni (1)

 

czwartek, 14 kwiecień 2022

Dofinansowanie do zakwaterowania łącznie z wyżywieniem – 40 zł na osobę dziennie

Zdjęcia: Flaga Ukrainy, darmowe zdjęcia stockowe wysokiej jakości: 1 000+

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu informuje, że wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz.

Świadczenie przysługuje podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Świadczenie obejmuje dofinansowanie do zakwaterowania łącznie z wyżywieniem (nie są one rozdzielne) i przysługuje od dnia faktycznego udzielenia zakwaterowania i wyżywienia, nie wcześniej niż od 24 lutego 2022 roku i nie dłużej niż 60 dni od zakwaterowania.

 

Świadczenie wypłacane jest z dołu, za okres faktycznego udzielenia zakwaterowania.

Godziny przyjęć w GOPS:

poniedziałek, środa, czwartek  7.00-15.00

wtorek 7.00-16.00

piątek 7.00-14.00

Kontakt telefoniczny 33 8755 415

 

Druki wniosku i karty do wypełnienia – do pobrania tutaj.

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE 40ZŁ

wniosek-o-swiadczenie-za-zakwaterowanie

 

KARTA POBYTU UCHODŹCY

karta-pobytu-uchodzcy

 

czwartek, 14 kwiecień 2022

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNSOPRAWNEJ – INFORMACJA O PROGRAMIE, NABORZE

Rusza nabór do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022

Gmina Wieprz przystąpiła do realizacji  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 i otrzymała dotację w kwocie 99 090,00 zł.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w całości finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 ma za zadanie zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku a także w życiu społecznym.  Program zakłada, aby minimum 70% jego uczestników stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Program kierowany jest do niepełnosprawnych mieszkańców gminy, które ukończyły 16 rok życia, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, wymagających usług asystenta w wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Osoby zakwalifikowane do Programu nie ponoszą odpłatności za przyznane usługi. Usługi asystenta w całości finansowane są ze środków Funduszu Solidarnościowego. Limit godzin usług asystenta przypadających na
1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż:

 • 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • 360 godzin rocznie dla niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Usługę asystenta przyznaje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Rodzaj usług i zakres godzinowy uzależniony jest od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.

Załączniki do pobrania: Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu ul. Wadowicka 4,

tel. 33 8755 415 w godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek 7.00-15.00
wtorek 7.00-16.00
piątek 7.00-14.000

e mail;gopswieprz@poczta.onet.pl

Jeśli zostanie wykorzystany limit godzin usługi asystenta w ramach Programu, nie będzie możliwe ubieganie się o asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty do pobrania:

Program Asystent Osobisty Osoby Niepelnosprawnej-edycja 2022

 

karta zgłoszenia do programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2022 edycja

klauzula-informacyjna

oswiadczenie-AOON(1)

 

czwartek, 14 kwiecień 2022

Zapytanie ofertowe – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Załącznik Nr 1
Wieprz dnia 12 kwietnia 2022
(miejscowość i data)

ZAPYTANIE CENOWE DLA ZAMOWIENIA O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 50 000ZŁ NETTO ALE MNIEJSZEJ NIŻ 130 000ZŁ NETTO
1. Zamawiający: Gmina Wieprz , 34-122 Wieprz ul. Centralna 5
w imieniu której działa;
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu 34-122 Wieprz ul. Wadowicka 4
(Nazwa zamawiającego)
zaprasza do złożenia ofert na:
2. Przedmiot zamówienia: usługa
1.Informacje ogólne :
Zamawiający zaprasza do składania ofert na świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla osób dorosłych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w ramach Programu ”Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Zapytanie ofertowe podlega przepisom ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1781), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)..

2.Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla do 12 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz do 2 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w ramach Programu ”Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

2.1 Zamówienie obejmuje realizację do 2 256 godzin usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 14 osób dorosłych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.
2.2 Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca; 3) załatwianiu spraw urzędowych;
4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).
2.3. Usługi maja być realizowane wspólnie z uczestnikiem Programu.

2.4. Częstotliwość / harmonogram świadczenia usług dla danej osoby niepełnosprawnej będzie uzależniona od potrzeb uczestnika Programu jak i możliwości Wykonawcy a rodzaj usług i ich zakres godzinowy powinny być uzależnione od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.
2.5. Ilość godzin może ulec zmianie (zmniejszeniu) w zależności od potrzeb uczestnika i realizatora programu.
5. Liczba osób biorących udział w Programie może ulec zmianie w zależności od ilości Kart zgłoszeń do programu.

3. Termin realizacji zamówienia; 1.05.2022 DO 31.12. 2022

4. Miejsce i termin złożenia oferty: oferty należy składać w terminie do 22.04.2022r w siedzibie ośrodka osobiście, listownie na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu ul. Wadowicka 4 34-122 Wieprz lub na adres gopswieprz@poczta.onet.pl z dopiskiem w tytule AOON EDYCJA 2022.
5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Dorota Mrowiec tel.33 8755 415
6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.
7. Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.
8. Dodatkowe uwagi:
1) złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia;
2) zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Wieprz.
3) zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy z wykonawcą bez podania przyczyny

8.7. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

……….……………………………………………
(Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Załącznik:  treść oferty

wtorek, 5 kwiecień 2022

Dofinansowanie do zakwaterowania łącznie z wyżywieniem – 40 zł na osobę dziennie

Zdjęcia: Flaga Ukrainy, darmowe zdjęcia stockowe wysokiej jakości: 1 000+

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu informuje, że wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz.

Świadczenie przysługuje podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Świadczenie obejmuje dofinansowanie do zakwaterowania łącznie z wyżywieniem (nie są one rozdzielne) i przysługuje od dnia faktycznego udzielenia zakwaterowania i wyżywienia, nie wcześniej niż od 24 lutego 2022 roku i nie dłużej niż 60 dni od zakwaterowania.

 

Świadczenie wypłacane jest z dołu, za okres faktycznego udzielenia zakwaterowania.

Godziny przyjęć w GOPS:

poniedziałek, środa, czwartek  7.00-15.00

wtorek 7.00-16.00

piątek 7.00-14.00

Kontakt telefoniczny 33 8755 415

 

Druki wniosku i karty do wypełnienia – do pobrania tutaj.

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE 40ZŁ

wniosek-o-swiadczenie-za-zakwaterowanie

 

KARTA POBYTU UCHODŹCY

karta-pobytu-uchodzcy

 

piątek, 25 marzec 2022

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy

Zdjęcia: Flaga Ukrainy, darmowe zdjęcia stockowe wysokiej jakości: 1 000+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu. ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz informuje, że  przyjmuje wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300zł na osobę.

Świadczenie przeznaczone jest w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Pomoc finansowa skierowana jest do obywateli Ukrainy niezależnie od dochodu, którzy wjechali legalnie bezpośrednio z terytorium Ukrainy na terytorium Polski od dnia  24 lutego 2022 r. i zostali wpisani do rejestru PESEL.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu (pokój nr 2 lub pokój nr 4)

 • w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 7.00 do 15.00,
 •  we wtorki w godzinach  od 7.00 do 16.00
 • w piątki w godzinach od 07.00 do 14.00

 

Jednorazowe świadczenie pieniężne będzie wypłacane przelewem na konto bankowe wskazane przez osobę składającą wniosek.

 

Wzór wniosku + klauzula informacyjna:

WNIOSEK 300 KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Strona 4 z 1712345678910...Ostatnia »