Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
czwartek, 14 kwiecień 2022

Zapytanie ofertowe – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Załącznik Nr 1
Wieprz dnia 12 kwietnia 2022
(miejscowość i data)

ZAPYTANIE CENOWE DLA ZAMOWIENIA O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 50 000ZŁ NETTO ALE MNIEJSZEJ NIŻ 130 000ZŁ NETTO
1. Zamawiający: Gmina Wieprz , 34-122 Wieprz ul. Centralna 5
w imieniu której działa;
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu 34-122 Wieprz ul. Wadowicka 4
(Nazwa zamawiającego)
zaprasza do złożenia ofert na:
2. Przedmiot zamówienia: usługa
1.Informacje ogólne :
Zamawiający zaprasza do składania ofert na świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla osób dorosłych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w ramach Programu ”Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Zapytanie ofertowe podlega przepisom ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1781), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)..

2.Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla do 12 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz do 2 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w ramach Programu ”Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

2.1 Zamówienie obejmuje realizację do 2 256 godzin usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 14 osób dorosłych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.
2.2 Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca; 3) załatwianiu spraw urzędowych;
4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).
2.3. Usługi maja być realizowane wspólnie z uczestnikiem Programu.

2.4. Częstotliwość / harmonogram świadczenia usług dla danej osoby niepełnosprawnej będzie uzależniona od potrzeb uczestnika Programu jak i możliwości Wykonawcy a rodzaj usług i ich zakres godzinowy powinny być uzależnione od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.
2.5. Ilość godzin może ulec zmianie (zmniejszeniu) w zależności od potrzeb uczestnika i realizatora programu.
5. Liczba osób biorących udział w Programie może ulec zmianie w zależności od ilości Kart zgłoszeń do programu.

3. Termin realizacji zamówienia; 1.05.2022 DO 31.12. 2022

4. Miejsce i termin złożenia oferty: oferty należy składać w terminie do 22.04.2022r w siedzibie ośrodka osobiście, listownie na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu ul. Wadowicka 4 34-122 Wieprz lub na adres gopswieprz@poczta.onet.pl z dopiskiem w tytule AOON EDYCJA 2022.
5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Dorota Mrowiec tel.33 8755 415
6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.
7. Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.
8. Dodatkowe uwagi:
1) złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia;
2) zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Wieprz.
3) zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy z wykonawcą bez podania przyczyny

8.7. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

……….……………………………………………
(Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Załącznik:  treść oferty