Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
środa, 14 czerwiec 2023

Korpus wsparcia seniorów na rok 2023

Korpus wsparcia seniorów na rok 2023

W 2023r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu również jest realizatorem  Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”  – Moduł II

Głównym celem programu jest:

  • Zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary.
  • Poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Gmina Wieprz – Gminny Ośrodek Pomoc Społecznej zaplanował zakup kolejnych opasek bezpieczeństwa i przekaże je seniorom, a także zapewnienie usługi wsparcia do opieki na odległość u osób, którym opaski zostały zakupione w poprzedniej edycji programu, którzy spełniają kryteria zawarte w programie.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych, jak i tych objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Adresaci programu:
Kryteria warunkujące udział w Programie:

  1. zamieszkiwanie na terenie administracyjnym Gminy Wieprz
  2. wiek powyżej 65 roku życia
  3. status osoby niesamodzielnej (osoba niesamodzielna, co oznacza niemożliwość wykonywania samodzielnie przynajmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego)

 

Rekrutacja do udziału w programie:

Etap I – złożenie dokumentów w siedzibie GOPS

Etap II – weryfikacja dokumentów pod kątem spełniania kryteriów

Etap III – ocena i utworzenie listy rankingowej oraz rezerwowej

Etap IV – podpisanie umów uczestnictwa pomiędzy Gminą, a odbiorcą wsparcia

Okres realizacji – od czerwca do grudnia 2023

 

Dokumenty (uzupełniony Formularz zgłoszeniowy oraz podpisana klauzula rodo) – należy składać w siedzibie Ośrodka.
Dokumenty do pobrania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WRAZ Z RODO

REGULAMIN KWS 2023

 

piątek, 21 kwiecień 2023

W najbliższą sobotę (22 kwietnia br.) Ośrodek będzie czynny

Uprzejmie informujemy, że na podstawie zarządzenia Nr 2/2023 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu z dnia 11 kwietnia 2023 roku
w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2023r. dniem wolnym od pracy.

W dniu 2 maja 2023r. ośrodek jest nieczynny .

 

      Jednocześnie wyznaczono dzień 22 kwietnia (sobota) dniem roboczym dla ośrodka.

czwartek, 6 kwiecień 2023

Radosnych Świąt Wielkanocnych

wypełnionych nadzieją

i wiarą w sens życia.

Pogody w sercu i radości płynącej z faktu

Zmartwychwstania Pańskiego

życzą:

Kierownik i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu

poniedziałek, 27 luty 2023

Nieodpłatna pomoc prawna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu informuje o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Rejestracja do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Andrychowie, Wadowicach i Kalwarii Zebrzydowskiej i
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzona jest

*od poniedziałku do piątku* w godzinach 8.00 – 15.00 pod numerem telefonu
*33 873 42 78*.
Wcześniejsze umowienie terminu wizyty jest niezbędne.

Rejestracji można też dokonać za pośrednictwem strony internetowej
Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://zapisy-np.ms.gov.pl/

poniedziałek, 27 luty 2023

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023 – nabór wniosków

W związku z realizacją przez GOPS Wieprz Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu rozpoczyna nabór wniosków.

Program adresowany jest do opiekunów osób zależnych z terenu gminy Wieprz zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawujących całodobową opiekę nad:
1) osobą niepełnosprawną z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź osobą z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
2) dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności

Uczestnicy Programu w Gminie Wieprz będą mogli skorzystać z:
1) bezpłatnej usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego  do 14 dni we wskazanej placówce spełniającej kryteria programowe.

Zakwalifikowanie do Programu oraz ilość przyznanej formy pomocy odbywać się będzie z uwzględnieniem wyniku karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM oraz osobistej sytuacji opiekuna i osoby z niepełnosprawnością, a także dostępności usług opieki wytchnieniowej na terenie gminy, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

Zainteresowanych prosimy o składanie wniosków wraz z kompletem dokumentów:
bezpośrednio do GOPS w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz
pocztą na adres jw.,
mailem: gopswieprz@poczta.onet.pl

 

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

flaga i godlo

Druki do pobrania:

karta zgłoszeniowa OW-1

Karta FIM OW

RODO OW

Klauzula informacyjna OW

poniedziałek, 13 luty 2023

Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy „Znajdź w sobie siłę”

Na prośbę OIK w Radoczy zamieszczamy informację  o działającej  – Grupie wsparcia dla osób doświadczających przemocy „Znajdź w sobie siłę”

Z myślą o kobietach, które doświadczają przemocy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy zapewnia specjalistyczne wsparcie w postaci uczestnictwa w grupie wsparcia.  Nieprzemijający lęk, brak wiary we własne możliwości, poczucie nieumiejętności poradzenia sobie z sytuacją, samotność      w problemie- to tylko kilka problemów, z którymi borykają się osoby doświadczające przemocy.

Cele spotkań:

  • Odbudowanie poczucia własnej wartości
  • Psychoedukacja na temat funkcjonowania osób stosujących przemoc, mechanizmów przemocy i możliwych do uzyskania form pomocy
  • Wsparcie w dążeniu do odzyskania poczucia kontroli nad swoim życiem
  • Nauka sposobów radzenia sobie ze stresem i napięciem
  • Zbudowanie społeczności kobiet, które wzajemnie obdarzą się wsparciem i zrozumieniem

 

Więcej szczegółów dotyczących spotkań można uzyskać pod numerem telefonu 33 873 10 01 z osobami prowadzącymi grupę tj: mgr Julią Bańdo oraz mgr Dominiką Hrapkowicz.

Do grupy wsparcia można dołączyć w każdym momencie jej trwania.

Zapraszamy serdecznie osoby zainteresowane.

 

plakat grupa wsparcia dla kobiet 2023

poniedziałek, 13 luty 2023

WARSZTATY DLA MAMY I TATY – DZIECKO W ROZSTANIU

Na prośbę OIK w Radoczy zamieszczamy informację o realizowanych warsztatach :

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy zaprasza rodziców w sytuacji okołorozwodowej na warsztaty dla mamy i taty
,,Dziecko w rozstaniu’’ dotyczące wsparcia dziecka w sytuacji rozwodu/ rozstania.

Proces adaptacji dziecka do nowej sytuacji rozstania rodziców zależy przede wszystkim od zachowania rodziców wobec siebie wzajemnie
i wobec dziecka. Jeżeli dziecko uzyska odpowiednie wsparcie, rozstanie nie musi być dla niego traumatycznym doświadczeniem, jednak niewątpliwie jest trudnym przeżyciem. Na warsztatach rodzice dowiedzą się m.in. jak pomóc dziecku w sytuacji okołorozwodowej, czy też poznają potrzeby dzieci w sytuacji dużej zmiany w ich życiu jaką jest rozstanie rodziców.

Spotkania będą odbywać się w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, ul. Dworska 9A, 34-100 Tomice,

co dwa tygodnie we wtorki w godz. 17-19. Pierwsze spotkanie odbędzie się 21.02.2023. r.

Wszystkie osoby chętne prosimy o podjęcie kontaktu z psychologiem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radoczy
Magdaleną Mastalską-Ryndak pod nr telefonu 33 873 10 01.

Zgłoszenia można również przesyłać na adres e-mailowy sekretariat@oikradocza.pl.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Rozwód plakat (2)

poniedziałek, 13 luty 2023

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023 – nabór wniosków

W związku z kwalifikacją Gminy Wieprz do Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu rozpoczyna nabór wniosków.

Program adresowany jest do:

1) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo,
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo,
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.) oraz

2) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością w zakresie:
– poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia,
– zapewnienia tym osobom wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb,
– umożliwienia zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne/kulturalne/rozrywkowe/sportowe itp.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, a także dostępności usług asystencji osobistej na terenie gminy, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

Zainteresowanych prosimy o składanie wniosków wraz z kompletem dokumentów:
– bezpośrednio do GOPS w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz
– pocztą na adres jw.
– mailem: gopswieprz@poczta.onet.pl

flaga i godło

Druki do pobrania w załącznikach poniżej:

Zalacznik-nr-7-do-Programu-AOON_JST – wniosek

oświadczenie o wyborze asystenta 2023

Zalacznik-nr-12-do-Programu-AOON_JST rodo

Klauzula informacyjna AOON(2)

 

czwartek, 22 grudzień 2022

czwartek, 8 grudzień 2022

Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

16,586 Flaga Ukrainy Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RF

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu przypomina, że w związku z wejściem w życie 1 listopada 2022r. Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 października 2022r. (Dz. U. 2022 poz 2226) zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi zmianie uległ wzór wniosku. 

Wniosek do pobrania wraz  z kartą osoby przyjętej do zakwaterowania.

NOWY WNIOSEK 40ZŁ I KARTA OSOBY PRZYJĘTEJ DO ZAKWATEROWANIA

 

Strona 2 z 1712345678910...Ostatnia »