Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
wtorek, 4 czerwiec 2024

ZAPYTANIE CENOWE – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

ZAPYTANIE CENOWE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu zaprasza do składania ofert na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób (1 dziecka) z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r w prawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Zamawiający :  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu  ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie w formie umowy zlecenia  specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 osoby (dziecka) z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r w prawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

II Termin realizacji zamówienia: 13.06.2024-31.12.2024

– ilość opiekunów : 1 dla 1 dziecka

III. Obowiązki opiekuna::

1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

  1. a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:

– samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,

– dbałość o higienę i wygląd,

– utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,

– wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,

– korzystanie z usług różnych instytucji,

 

2) rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nie objętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr210 poz.3135, z p. zmianami);                                                                           -współpraca ze specjalistami w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

  1. Warunki udziału w postępowaniu:
  2. Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
  3. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co naj-mniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi zdobyte w jednej z następujących jednostek:

1) szpitalu psychiatrycznym;

2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5) warsztacie terapii zajęciowej;

6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5 świadczącej specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Osoby świadczące usługi, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

2) kształtowania nawyków celowej aktywności;

3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.

– dokumenty powinny zawierać klauzul „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia procesu naboru na stanowisko realizator specjalistycznych usług opiekunczych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu reprezentowany przez Kierownika, z siedziba Wieprz u. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz,  zgodnie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1).”

  1. Miejsce i termin składania ofert.
    Ofertę można składać za pomocą:

poczty,  na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu, 34-122 Wieprz ul. Wadowicka 4   lub osobiście w siedzibie ośrodka w terminie do dnia 7 czerwca 2024r. w godzinach pracy ośrodka.

  1. Zawartość oferty

Oferta powinna zawierać:

1.Cenę usługi (zgodnie z Formularzem ofertowym – Załącznik nr 1.;
2.Dokumenty potwierdzające warunki określone w pkt. IV niniejszego zapytania.

Z upoważnienia Wójta Gminy Kierownik GOPS

 

zapytanie SUO

 

Załącznik nr 1 –

Formularz ofertowy