Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
poniedziałek, 8 Luty 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu w  związku z realizowanym projektem „Sami –Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” nr. WND-POWR.02.08.00-00-0024/17  zaprasza do składania ofert cenowych na pełnienie funkcji tłumacza języka migowego dla dwóch osób głuchoniemych.

Przedmiot zamówienia:

Kompleksowa usługa polegająca na towarzyszeniu i tłumaczeniu na język migowy treści przekazywanych podczas zajęć ze specjalistami (trener, pracownik socjalny, psycholog, doradca zawodowy), towarzyszenie oraz tłumaczenie na język migowy podczas wyjazdów i spotkań integracyjnych zgodnie z miesięcznym harmonogramem wsparcia dla dwóch osób głuchoniemych oraz prowadzenie dokumentacji swojej pracy w wersji papierowej

TERMIN REALIZACJI: 15 lutego 2021r. do 15 lipca 2021r. w wymiarze 300 godzin na realizację całego zadania, średnio 60 godzin miesięcznie

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

 1. znajomość języka migowego;
 2.  posiadanie min. wykształcenia średniego;
 3.  dyspozycyjność;
 4.  zaangażowanie, otwartość, samodzielność;
 5.  od kandydata, który będzie pełnił funkcję tłumacza wymaga się stworzenia odpowiednich relacji (zaufania, szacunku, zrozumienia itp.) pomiędzy nim a osobą objętą wsparciem.
 1. znajomość pakietu MS Office;
 2. posiadanie prawa jazdy kategorii B.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji swojej pracy
 4. Oferta zawierać będzie wszystkie koszty i opłaty niezbędne do realizacji zamówienia

Tryb postępowania:

Postępowanie prowadzone bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1086) zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w Rozdziale 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych prze Ministerstwo Rozwoju z dnia 19 lipca 2017r.

Kryterium oceny ofert:

Cena za wykonanie zamówienia – 100%

Sposób składania ofert:

 1. Oferty należy składać drogą elektroniczną lub za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do dnia 12.02.2021r. do godziny 12.00 w siedzibie Zamawiającego 34-122 Wieprz, ul. Wadowicka 4 lub na adres e-mail: gopswieprz@poczta.onet.pl
 2. Kompletna oferta na wykonanie szkolenia musi zawierać:

cenę netto i brutto za wykonanie usługi

Warunki wyboru wykonawcy:

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 12.02.2021r. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
 2. Osoba wskazana przez Zamawiającego do kontaktowania się w sprawnie niniejszego zapytania: Dorota Mrowiec tel. 33 8755 415.
 3. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny przed podpisaniem umowy.
 6. Zamawiający zapewni bieżącą współpracę oraz gotowość do udzielenia informacji i wyjaśnień odnośnie problemów i wątpliwości mogących się pojawić na etapie realizacji zamówienia.
 7. Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim kapitałowo lub osobowo, które to powiązania polegają w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu przez wykonawcę lub przez członka jego organu zarządzającego w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Załącznik –  OFERTA