Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
wtorek, 10 maj 2022

Dofinansowanie do zakwaterowania łącznie z wyżywieniem – 40 zł na osobę dziennie – 120 dni – aktualizacja

16,586 Flaga Ukrainy Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RF

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu informuje, że wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz.

Godziny przyjęć w GOPS:

poniedziałek, środa, czwartek  7.00-15.00

wtorek 7.00-16.00

piątek 7.00-14.00

Kontakt telefoniczny 33 8755 415

 

Osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe na oraz inne podmioty zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi mogą składać wnioski o  świadczenie pieniężne z tego tytułu.

Wysokość świadczenia wynosi 40zł  dziennie i przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, która zapewniła na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i jest wypłacane z dołu. Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Druki do pobrania:

Wniosek – Wniosek-o-swiadczenie-pieniezne-za-zapewnienie-zakwaterowania-i-wyzywienia-obywatelom-Ukrainy-przybywajacym-na-terytorium-Rzeczypospolitej-Polskiej (1)

Karta osoby przyjętej do zakwaterowania – 120 dni – Karta-osoby-przyjetej-do-zakwaterowania-120-dni (1)

 

czwartek, 14 kwiecień 2022

Dofinansowanie do zakwaterowania łącznie z wyżywieniem – 40 zł na osobę dziennie

Zdjęcia: Flaga Ukrainy, darmowe zdjęcia stockowe wysokiej jakości: 1 000+

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu informuje, że wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz.

Świadczenie przysługuje podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Świadczenie obejmuje dofinansowanie do zakwaterowania łącznie z wyżywieniem (nie są one rozdzielne) i przysługuje od dnia faktycznego udzielenia zakwaterowania i wyżywienia, nie wcześniej niż od 24 lutego 2022 roku i nie dłużej niż 60 dni od zakwaterowania.

 

Świadczenie wypłacane jest z dołu, za okres faktycznego udzielenia zakwaterowania.

Godziny przyjęć w GOPS:

poniedziałek, środa, czwartek  7.00-15.00

wtorek 7.00-16.00

piątek 7.00-14.00

Kontakt telefoniczny 33 8755 415

 

Druki wniosku i karty do wypełnienia – do pobrania tutaj.

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE 40ZŁ

wniosek-o-swiadczenie-za-zakwaterowanie

 

KARTA POBYTU UCHODŹCY

karta-pobytu-uchodzcy

 

czwartek, 14 kwiecień 2022

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNSOPRAWNEJ – INFORMACJA O PROGRAMIE, NABORZE

Rusza nabór do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022

Gmina Wieprz przystąpiła do realizacji  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 i otrzymała dotację w kwocie 99 090,00 zł.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w całości finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 ma za zadanie zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku a także w życiu społecznym.  Program zakłada, aby minimum 70% jego uczestników stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Program kierowany jest do niepełnosprawnych mieszkańców gminy, które ukończyły 16 rok życia, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, wymagających usług asystenta w wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Osoby zakwalifikowane do Programu nie ponoszą odpłatności za przyznane usługi. Usługi asystenta w całości finansowane są ze środków Funduszu Solidarnościowego. Limit godzin usług asystenta przypadających na
1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż:

 • 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 • 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • 360 godzin rocznie dla niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Usługę asystenta przyznaje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Rodzaj usług i zakres godzinowy uzależniony jest od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.

Załączniki do pobrania: Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu ul. Wadowicka 4,

tel. 33 8755 415 w godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek 7.00-15.00
wtorek 7.00-16.00
piątek 7.00-14.000

e mail;gopswieprz@poczta.onet.pl

Jeśli zostanie wykorzystany limit godzin usługi asystenta w ramach Programu, nie będzie możliwe ubieganie się o asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty do pobrania:

Program Asystent Osobisty Osoby Niepelnosprawnej-edycja 2022

 

karta zgłoszenia do programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2022 edycja

klauzula-informacyjna

oswiadczenie-AOON(1)

 

czwartek, 14 kwiecień 2022

Zapytanie ofertowe – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Załącznik Nr 1
Wieprz dnia 12 kwietnia 2022
(miejscowość i data)

ZAPYTANIE CENOWE DLA ZAMOWIENIA O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 50 000ZŁ NETTO ALE MNIEJSZEJ NIŻ 130 000ZŁ NETTO
1. Zamawiający: Gmina Wieprz , 34-122 Wieprz ul. Centralna 5
w imieniu której działa;
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu 34-122 Wieprz ul. Wadowicka 4
(Nazwa zamawiającego)
zaprasza do złożenia ofert na:
2. Przedmiot zamówienia: usługa
1.Informacje ogólne :
Zamawiający zaprasza do składania ofert na świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla osób dorosłych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w ramach Programu ”Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Zapytanie ofertowe podlega przepisom ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1781), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)..

2.Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla do 12 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz do 2 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w ramach Programu ”Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

2.1 Zamówienie obejmuje realizację do 2 256 godzin usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 14 osób dorosłych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.
2.2 Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca; 3) załatwianiu spraw urzędowych;
4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).
2.3. Usługi maja być realizowane wspólnie z uczestnikiem Programu.

2.4. Częstotliwość / harmonogram świadczenia usług dla danej osoby niepełnosprawnej będzie uzależniona od potrzeb uczestnika Programu jak i możliwości Wykonawcy a rodzaj usług i ich zakres godzinowy powinny być uzależnione od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.
2.5. Ilość godzin może ulec zmianie (zmniejszeniu) w zależności od potrzeb uczestnika i realizatora programu.
5. Liczba osób biorących udział w Programie może ulec zmianie w zależności od ilości Kart zgłoszeń do programu.

3. Termin realizacji zamówienia; 1.05.2022 DO 31.12. 2022

4. Miejsce i termin złożenia oferty: oferty należy składać w terminie do 22.04.2022r w siedzibie ośrodka osobiście, listownie na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu ul. Wadowicka 4 34-122 Wieprz lub na adres gopswieprz@poczta.onet.pl z dopiskiem w tytule AOON EDYCJA 2022.
5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Dorota Mrowiec tel.33 8755 415
6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.
7. Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.
8. Dodatkowe uwagi:
1) złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia;
2) zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Wieprz.
3) zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy z wykonawcą bez podania przyczyny

8.7. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

……….……………………………………………
(Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Załącznik:  treść oferty

wtorek, 5 kwiecień 2022

Dofinansowanie do zakwaterowania łącznie z wyżywieniem – 40 zł na osobę dziennie

Zdjęcia: Flaga Ukrainy, darmowe zdjęcia stockowe wysokiej jakości: 1 000+

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu informuje, że wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz.

Świadczenie przysługuje podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Świadczenie obejmuje dofinansowanie do zakwaterowania łącznie z wyżywieniem (nie są one rozdzielne) i przysługuje od dnia faktycznego udzielenia zakwaterowania i wyżywienia, nie wcześniej niż od 24 lutego 2022 roku i nie dłużej niż 60 dni od zakwaterowania.

 

Świadczenie wypłacane jest z dołu, za okres faktycznego udzielenia zakwaterowania.

Godziny przyjęć w GOPS:

poniedziałek, środa, czwartek  7.00-15.00

wtorek 7.00-16.00

piątek 7.00-14.00

Kontakt telefoniczny 33 8755 415

 

Druki wniosku i karty do wypełnienia – do pobrania tutaj.

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE 40ZŁ

wniosek-o-swiadczenie-za-zakwaterowanie

 

KARTA POBYTU UCHODŹCY

karta-pobytu-uchodzcy

 

piątek, 25 marzec 2022

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy

Zdjęcia: Flaga Ukrainy, darmowe zdjęcia stockowe wysokiej jakości: 1 000+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu. ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz informuje, że  przyjmuje wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300zł na osobę.

Świadczenie przeznaczone jest w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Pomoc finansowa skierowana jest do obywateli Ukrainy niezależnie od dochodu, którzy wjechali legalnie bezpośrednio z terytorium Ukrainy na terytorium Polski od dnia  24 lutego 2022 r. i zostali wpisani do rejestru PESEL.

Wnioski przyjmowane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu (pokój nr 2 lub pokój nr 4)

 • w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 7.00 do 15.00,
 •  we wtorki w godzinach  od 7.00 do 16.00
 • w piątki w godzinach od 07.00 do 14.00

 

Jednorazowe świadczenie pieniężne będzie wypłacane przelewem na konto bankowe wskazane przez osobę składającą wniosek.

 

Wzór wniosku + klauzula informacyjna:

WNIOSEK 300 KLAUZULA INFORMACYJNA

 

piątek, 18 luty 2022

Zapytanie ofertowe – świadczenie usługi „opieka na odległość”

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Zakup i dostawa 20 urządzeń – „opasek bezpieczeństwa” dla 20 seniorów powyżej 65 roku życia.
Opaski bezpieczeństwa powinni być wyposażone w co najmniej trzy z następujących funkcji:
• przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
• detektor upadku,
• czujnik zdjęcia opaski,
• lokalizator GPS,
• funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
• funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).
Obowiązkowe parametry techniczne urządzenia oraz wymogi dla wykonawcy:
• Musi być fabrycznie nowe
• Musi posiadać indywidualny numer – automatyczna identyfikacja osoby w przypadku wezwania pomocy przez przycisk alarmowy oraz wbudowaną kartę SIM
• Regulowany w obwodzie pasek z zapięciem.
• W zestawie z teleopaską musi zostać dołączona ładowarka oraz oryginalna instrukcja w języku polskim
• Okres gwarancyjny urządzeń musi obejmować min 24 miesięcy.
• Wskazanie numeru do zgłaszania usterek, awarii i problemów technicznych
• Stworzenie instrukcji obsługi dostosowanej do potrzeb osób starszych ( odpowiednia czcionka, instrukcja ze zdjęciami jak działać krok po kroku, uwzględniająca funkcjonalność sprzętu i sposób pielęgnacji, musi też zawierać dedykowany numer serwisowy, zalaminowana
• Przetestowanie działania sprzętu

 1. Usługa całodobowej, codziennej teleopieki na okres od daty podpisania umowy do 31.12.2022r.- opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.
  Opaska pod względem funkcjonalności oraz dopasowania dla osób w wieku 65 lat i więcej powinna być jak najprostsza w obsłudze, np. posiadać maksymalnie jeden przycisk.
  Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.
  Do zadań wykonawcy będzie należało m.in.:
  – dostarczenie druków kart informacyjnych w ilości odpowiadającej liczbie osób objętych usługą, opatrzonych klauzulą w zakresie wyrażania zgody na objęcie usługą teleopieki oraz
  na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnych do realizacji tej usługi, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawnymi;
  – zapewnienie dyżuru całodobowego, codziennie w roku w punkcie operacyjnym i gotowości do przyznania natychmiastowej pomocy po otrzymaniu sygnału;
  – automatyczną identyfikację osoby wzywającej pomoc oraz ustalenie przyczyny użycia przycisku, powiadomienie wskazanych osób z listy kontaktów w ustalonej kolejności, w razie konieczności wezwanie odpowiednich służb, telefoniczne nadzorowanie przebiegu sytuacji;
  – dostarczenie comiesięcznych raportów z wykonywania usługi obejmujących liczbę osób objętych usługą, ilości wywołanych sygnałów oraz rodzaju podjętej interwencji w przypadku wywołania sygnału;
 2. Szacowanie można składać do dnia 21.02.2022r. na adres e-mail gopswieprz@poczta.onet.pl

Wyceny prosimy dokonać wypełniając poniższą tabelę:

L.pRodzajCena jednostkowa nettoStawka VatCena jednostkowa bruttoCena netto za całość zamówienia (cena jednostkowa x 20 szt)Cena brutto za całość zamówienia

(cena jednostkowa x 20 szt)

1.Opaska bezpieczeństwa     
2.Usługa teleopieki     
3.Razem – Kwota szacowana wykonania zadania     
wtorek, 1 luty 2022

DODATEK OSŁONOWY

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Aby złożyć wniosek należy pobrać i wypełnić wniosek o wypłatę dodatku osłonowego oraz klauzulę RODO:

WNIOSEK DODATEK OSŁONOWY

RODO DODATEK OSLONOWY

 

 

 

źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/prezydent-podpisal-ustawe-o-dodatku-oslonowym

Strona 4 z 1712345678910...Ostatnia »