Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
czwartek, 16 maj 2024

Informacja o realizacji programu „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2024r.

Korpus wsparcia seniorów na rok 2024

W 2024r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu również jest realizatorem  Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024  – Moduł II

Głównym celem programu jest:

 • Zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 60 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary.
 • Poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Gmina Wieprz – Gminny Ośrodek Pomoc Społecznej zaplanował zakup kolejnych opasek bezpieczeństwa  wraz z systemem obsługi i przekaże je seniorom, a także zapewnienie usługi wsparcia do opieki na odległość u osób, którym opaski zostały zakupione w poprzedniej edycji programu, którzy spełniają kryteria zawarte w programie.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych, jak i tych objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Adresaci programu:
Kryteria warunkujące udział w Programie:

 1. zamieszkiwanie na terenie administracyjnym Gminy Wieprz
 2. wiek powyżej 60 roku życia
 3. status osoby niesamodzielnej (osoba niesamodzielna, co oznacza niemożliwość wykonywania samodzielnie przynajmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego)

 

Rekrutacja do udziału w programie rusza od 16.05.2024r. i prowadzona będzie w sposób ciągły.

REGULAMIN REKRUTACJI

Okres realizacji programu– od maja do grudnia 2024

 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2024r.:  16 926 zł

/słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2024r.: 21 158 zł

/słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych/

Dokumenty (uzupełniony Formularz zgłoszeniowy oraz podpisana klauzula rodo) – należy składać w siedzibie Ośrodka.
Dokumenty do pobrania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

KLAUZULA RODO

UPOWAŻNIENIE

 

 

 

czwartek, 14 marzec 2024

Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

16,586 Flaga Ukrainy Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu informuje, że 1 marca 2024r. w Dzienniku Ustaw RP
zostało  ogłoszone rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lutego 2024r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za
zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Wzór wniosku do pobrania:

WZÓR WNIOSKU O 40zł

wtorek, 30 styczeń 2024

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu przystąpił do realizacji Programu –Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

W związku z powyższym osoby zainteresowane wsparciem proszone są o składanie stosownych wniosków w  siedzibie ośrodka w terminie od 30.01.2024 do 05.02.2024r.

Dokumentami niezbędnymi do rozpatrzenia wniosku są:

1.Karta zgłoszenia do programu, do której należy dołączyć aktualne orzeczenie o niepełnosprawności .

2. Klauzula RODO : Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Wojewody Małopolskiego oraz GOPS Wieprz.

3.W przypadku opiekuna prawnego należy dołączyć kopie postanowienia sądu.

Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć w siedzibie ośrodka w godzinach pracy Ośrodka, tj. w poniedziałek, , środę, czwartek   w godz. 7:00-15:00, we wtorek w godz.7.00-16.00 oraz w piątek w godz. 7:00-14.00
Usługi asystencji osobistej zostaną przyznane dla 22 osób z niepełnosprawnością znaczą lub umiarkowaną, zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem.

Dokumenty wysłane w formie elektronicznej nie będą przyjmowane.

 

 

Zadnie finansowane środków Funduszu Solidarnościowego,  w ramach resortowego Programu  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2024

 

Załączniki do pobrania:

Załącznik  nr 1 – Karta zgłoszenia do programu

Wniosek AOON

Załącznik  nr 2 – Klauzula RODO MRiPS, Wojewody Małopolskiego, GOPS Wieprz

Klauzula GOPS

Klauzula Wojewoda

Klauzula MRiPS

 

piątek, 22 grudzień 2023

wtorek, 7 listopad 2023

Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024 – przyjmowanie zgłoszeń w związku z naborem wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu, ul. Wadowicka 4  planuje przystąpienie w 2024r. do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024. Osoby chętne do udziału w programie w 2024r. proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieprzu tel. 33 8755 415 wew. 22 lub 27  do dnia 14.11.2023r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 2. osobami posiadającymi:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust.1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osoba niepełnosprawną.

Zgodnie z założeniami Programu w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby uczestników Programu sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno‐wychowawczego czy internatu.”

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych sprawujących bezpośrednią opiekę poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Jego celem jest wsparcie członków rodzin lub innych opiekunów, którzy zajmują się na co dzień osobą niepełnosprawną, ale nie mogą przez jakiś czas sprawować opieki, bo np. potrzebują odpoczynku lub muszą zadbać o swoje zdrowie, więc są zastępowani przez organizatora opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa realizowana może być w formie pobytu całodobowego w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego Wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym przez okres 12 dni kalendarzowych.

czwartek, 19 październik 2023

ZAPYTANIE CENOWE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu zaprasza do składania ofert na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób (1 dziecka) z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r w prawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Zamawiający :  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu  ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie w formie umowy zlecenia  specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 osoby (dziecka) z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r w prawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

II Termin realizacji zamówienia: 1.11.2023-31.12.2024

– ilość opiekunów : 1 dla 1 dziecka

III. Obowiązki opiekuna::

1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:

– samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,

– dbałość o higienę i wygląd,

– utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,

– wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,

– korzystanie z usług różnych instytucji,

b) rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nie objętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210 poz.3135, z p. zmianami);
-współpraca ze specjalistami w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:
 2. Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
 3. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi zdobyte w jednej z następujących jednostek:

1) szpitalu psychiatrycznym;

2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5) warsztacie terapii zajęciowej;

6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5 świadczącej specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Osoby świadczące usługi, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

2) kształtowania nawyków celowej aktywności;

3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.

– dokumenty powinny zawierać klauzulę  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia procesu naboru na stanowisko realizator specjalistycznych usług opiekuńczych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu reprezentowany przez Kierownika, z siedziba Wieprz u. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz,  zgodnie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1).”

 1. Miejsce i termin składania ofert.
  Ofertę można składać za pomocą: poczty,  na adres:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu ul. Wadowicka 4,  34-122 Wieprz– osobiście w siedzibie ośrodka, do dnia 25.10.2023 r.
 2. Zawartość oferty

Oferta powinna zawierać:

1.Cenę usługi (zgodnie z Formularzem ofertowym – Treść-oferty-SUO);
2.Dokumenty potwierdzające warunki określone w pkt. IV niniejszego zapytania.

 

 

piątek, 25 sierpień 2023

Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

16,586 Flaga Ukrainy Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RF

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu informuje, że 23 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw 2023 r. poz. 1684 opublikowane
zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 22 sierpnia 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za
zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Wzór wniosku do pobrania:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywien

 

środa, 14 czerwiec 2023

Korpus wsparcia seniorów na rok 2023

Korpus wsparcia seniorów na rok 2023

W 2023r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu również jest realizatorem  Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”  – Moduł II

Głównym celem programu jest:

 • Zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary.
 • Poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Gmina Wieprz – Gminny Ośrodek Pomoc Społecznej zaplanował zakup kolejnych opasek bezpieczeństwa i przekaże je seniorom, a także zapewnienie usługi wsparcia do opieki na odległość u osób, którym opaski zostały zakupione w poprzedniej edycji programu, którzy spełniają kryteria zawarte w programie.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych, jak i tych objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Adresaci programu:
Kryteria warunkujące udział w Programie:

 1. zamieszkiwanie na terenie administracyjnym Gminy Wieprz
 2. wiek powyżej 65 roku życia
 3. status osoby niesamodzielnej (osoba niesamodzielna, co oznacza niemożliwość wykonywania samodzielnie przynajmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego)

 

Rekrutacja do udziału w programie:

Etap I – złożenie dokumentów w siedzibie GOPS

Etap II – weryfikacja dokumentów pod kątem spełniania kryteriów

Etap III – ocena i utworzenie listy rankingowej oraz rezerwowej

Etap IV – podpisanie umów uczestnictwa pomiędzy Gminą, a odbiorcą wsparcia

Okres realizacji – od czerwca do grudnia 2023

 

Dokumenty (uzupełniony Formularz zgłoszeniowy oraz podpisana klauzula rodo) – należy składać w siedzibie Ośrodka.
Dokumenty do pobrania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WRAZ Z RODO

REGULAMIN KWS 2023

 

piątek, 21 kwiecień 2023

W najbliższą sobotę (22 kwietnia br.) Ośrodek będzie czynny

Uprzejmie informujemy, że na podstawie zarządzenia Nr 2/2023 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu z dnia 11 kwietnia 2023 roku
w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2023r. dniem wolnym od pracy.

W dniu 2 maja 2023r. ośrodek jest nieczynny .

 

      Jednocześnie wyznaczono dzień 22 kwietnia (sobota) dniem roboczym dla ośrodka.

Strona 1 z 1712345678910...Ostatnia »