Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

Projekt konkursowy

„Wsparcie integracji społecznej osób wykonujących prace społecznie użyteczne”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu realizuje w okresie od 01.03.2010r. do 31.08.2010r. projekt konkursowy pt. „Wsparcie integracji społecznej osób wykonujących prace społecznie użyteczne” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 10 osób z terenu gminy wiejskiej Wieprz. Cel ten realizowany będzie poprzez trzy cele szczegółowe:

  1. Ukształtowanie u 10 osób objętych wsparciem postawy aktywnej i przedsiębiorczej oraz cech i umiejętności niezbędnych w życiu codziennym i pracy.
  2. Rozbudzenie u 10 beneficjentów satysfakcji z aktywnego spędzania czasu oraz wzbogacania siebie poprzez zdobywanie wiedzy.
  3. Rozpoczęcie aktywnego poszukiwania pracy przez 10 osób.

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

  • warsztaty aktywizujące – zajęcia dla UP, których celem będzie uzupełnianie wiedzy i doskonalenie umiejętności szczególnie przydatnych podczas poszukiwania pracy,
  • klub kulinarnego podróżnika – zajęcia, których celem będzie zaszczepienie u BO satysfakcji z aktywnego spędzania czasu, poznawania nowości i dostrzegania różnorodności,
  • poszukiwanie pracy przez BO