Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
czwartek, 13 Czerwiec 2019

Projekt „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”

Projekt pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”
realizowany jest przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (lider projektu) wspólnie z: Gminą Wieprz, Gminą Miejską Kraków, Gminą Miasta Tarnowa oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Kołem w Tarnowie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem głównym projektu jest opracowanie i przetestowanie standardu funkcjonowania mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi jako form zdeinstytucjonalizowanych.

Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego nr 3 PO WER poprzez opracowanie
i przetestowanie standardu/rozwiązania w zakresie deinstytucjonalizacji, umożliwiającego osobom
z różnego rodzaju sprzężonymi niepełnosprawnościami (w tym co najmniej osobom
z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, osobom głuchoniewidomym, osobom niewidomym
z niepełnosprawnością fizyczną oraz osobom chorującym psychicznie z niepełnosprawnością fizyczną) niezależne życie, rozumiane jako posiadanie zdolności dokonywania wyborów i podejmowania decyzji, m. in. odnośnie miejsca zamieszkania, współmieszkańców oraz sposobu organizacji życia codziennego. Opracowany i testowany w ramach projektu standard zakłada rozwój usług świadczonych osobom z niepełnosprawnościami sprzężonymi , które nie są w stanie prowadzić
w pełni samodzielnego życia we własnym mieszkaniu i wymagają dodatkowych usług wspomagających ich samodzielność, świadczonych w ramach mieszkalnictwa wspomaganego.

Gmina Wieprz jest jedną z pięciu gmin województwa małopolskiego biorących udział w pilotażowym wdrożeniu  standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi jako form zdeinstytucjonalizowanych, opracowanym w ramach projektu. Odbiorcami wsparcia będą osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym co najmniej osoby
z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, osoby głuchoniewidome, osoby niewidome
z niepełnosprawnością fizyczną oraz osoby chorujące psychicznie z niepełnosprawnością fizyczną, ich rodziny oraz otoczenie.

Projekt jest realizowany do 31.03.2022 r.

Wartość projektu: 10 175 999,95 zł, w tym wartość środków projektu przeznaczonych dla Gminy Wieprz  788 287,50 zł.

Wszystkich zainteresowanych projektem, udziałem w pilotażu prosimy o kontakt z:

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieprzu
ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz

Tel. 33 875 54 15 lub 33 823 20 04

poniedziałek, 3 Czerwiec 2019

Program „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 – bez kryterium dochodowego

Wnioski o świadczenie „500 plus” na nowych zasadach (bez kryterium dochodowego) będzie można składać

 • od 1 lipca 2019 r. drogą elektroniczną,
 • od 1 sierpnia 2019 r. w tradycyjnej papierowej formie.

Jeżeli wniosek zostanie złożony od 1 lipca do 30 września 2019 r., to wypłata nastąpi z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Wnioski złożone po dniu 30 września 2019 r. będą skutkowały wypłatą świadczenia od miesiąca złożenia bez wyrównania.

 

czwartek, 18 Kwiecień 2019

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza  nabór wniosków w ramach programu, na który zaplanowano w 2019 r.
kwotę 110 mln zł.

Program kierowany jest do:

 • dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

łącznie ze wskazaniami:

 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki.

W ramach Programu gmina/powiat może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowej w wysokości do 80% kosztów realizacji usług opieki wytchnieniowej.

Terminy naboru wniosków

 1. Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody w terminie do 30 kwietnia 2019 r.
 2. Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego w terminie do 17 maja 2019 r.

Termin rozpatrzenia wniosków

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do 31 maja 2019 r.

Podstawa prawna

Art. 7 ust. 5 Ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192)

Szczegóły na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Wieprz.

program_opieka_wytchnieniowa(3)

 

czwartek, 6 Grudzień 2018

ANKIETA DOTYCZĄCA DZIENNEGO DOMU SENIOR+

W związku z planowanym uruchomieniem Dziennego Domu Senior+ dla mieszkańców Gminy Wieprz, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu zamieszcza poniżej ankietę dla osób zainteresowanych i prosi o dostarczenie wypełnionych ankiet do siedziby Ośrodka.

Więcej informacji pod nr tel. 33 875 54 15.

ANKIETA DPS

czwartek, 6 Grudzień 2018

ZBIÓRKA ŚWIĄTECZNA DLA POTRZEBUJĄCYCH

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu organizuje zbiórkę ciepłej pościeli, koców, a także mebli.

Więcej informacji w siedzibie Ośrodka lub pod nr tel. 33 875 54 15.

piątek, 30 Listopad 2018

Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

                                    Zarządzenie nr  10 /2018 z dnia 14 listopada 2018r

                       Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu

                        w sprawie: ustalenia dnia 24 grudnia 2018  dniem wolnym od pracy

 

Na podstawie  §12 Regulaminu Pracy dla pracowników GOPS Wieprz przyjętego zarządzeniem nr 3/2014r Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu oraz art.130§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks Pracy (t.j. Dz.U z 2018r. poz.917 z p. zmianami)

Postanawiam:

 • 1
 1. Ustalić dzień 24 grudnia 2018r Wigilia Bożego Narodzenia dniem wolnym od pracy.
 2. W zamian za dzień 24 grudnia 2018r,  ustalić dzień 15 grudnia 2018r sobota dniem roboczym.
 • 2

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom ośrodka.

 • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń ośrodka oraz na stronie internetowej ośrodka.

 

 

środa, 28 Listopad 2018

NABÓR NA 2 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

Wieprz, dnia 27.11.2018

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

1. Wymagania niezbędne

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe,
 6. znajomość:
 • ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • kodeks postępowania administracyjnego,
 • kodeks rodzinny i opiekuńczy,

oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw,

g. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe

 1. mile widziane wykształcenie ekonomiczne, administracyjne, prawnicze, humanistyczne,
 2. znajomość programów do obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego, pakiet MS Office.
 3. doświadczenie w pracy przy obsłudze świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego, minimum 2 lata
 4. samodyscyplina, rzetelność, kreatywność, terminowość, komunikatywność, samodzielność, łatwość uczenia się, nastawienie na własny rozwój, podnoszenie kwalifikacji,
 5. umiejętność organizacji własnej pracy,
 6. poprawna komunikacja pisemna,
 7. umiejętność pracy w warunkach stresowych i pod presją czasu,
 8. bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. udzielanie informacji dotyczących ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 2. przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie prawa
  do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z wymaganymi dokumentami,
 3. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 4. sporządzanie decyzji administracyjnych, postanowień w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego,
 5. przyjmowanie i przekazywanie odwołań od decyzji wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu,
 6. prowadzenie spraw z zakresu egzekucji należności wobec dłużników alimentacyjnych, w tym współpraca z komornikami sądowymi, policją, sądem, starostwem powiatowym,
 7. prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 8. przygotowywanie list wypłat przyznanych świadczeń,
 9. współpraca w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczania społecznego z marszałkami województw, regionalnymi ośrodkami polityki społecznej oraz urzędami wojewódzkimi,
 10. przygotowywanie materiałów statystycznych i analitycznych,
 11. odpowiedzialność za wykonywane czynności i udzielane informacje.

4. Warunki pracy:

 1. wymiar czasu pracy – pełny etat,
 2. praca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu,
 3. pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny oraz CV,
  2. kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach i szkoleniach,
  3. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy
   (w tym staż pracy przy obsłudze świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego),
  4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  5. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
   za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
   w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
   z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016-679 z dnia
   27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000) oraz ustawą z 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r.,
   poz .902 z późn.zm.)”.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór
na stanowisko Referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych” na Dzienniku Podawczym  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu, ul. Wadowicka 4 parter lub drogą pocztową na adres, ul. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprz ul. Wadowicka 4,  34-122 Wieprz w terminie do 10 grudnia.2018 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).

8. Inne informacje związane z naborem na stanowisko:

 1. Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.
 2. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu
  lub poprawieniu.
 3. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu  zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 8755 415 wew.22
 5. OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom,
  bez względu na wynik postępowania.
 6. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze oraz informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu, na jego stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej OPS w Wieprzu. .
 7. Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Przeprowadzenie powyższych postępowań rekrutacyjnych planowane jest
w dniu 11.12 – 14.12.2018r.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz.

                                                         Kierownik GOPS Wieprz

                                                            Dorota Mrowiec

piątek, 6 Lipiec 2018

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY

 

Wnioski

 o świadczenia wychowawcze                          

  o świadczenia dobry start

 

 

o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 można składać:

 

 • elektronicznie od dnia 1 lipca 2018r.
 • tradycyjnie (papierowo) od dnia 1 sierpnia 2018r.
środa, 13 Czerwiec 2018

Świadczenie „Dobry Start”

 INFOLINIA „Dobry start”

12 39 21 280

 

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – 24 roku życia.

Wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Ci, którzy nie zdążą załatwić formalności podczas wakacji, mogą to zrobić najpóźniej do 30 listopada.

Wniosek o świadczenie „Dobry Start” może złożyć mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które obsługują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 +”

Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu lub sierpniu, wyprawkę otrzymasz nie później niż 30 września.
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące
od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Uwaga! Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września.

Wsparcie z programu „Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole.

Strona 7 z 812345678