Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

„Za życiem”

Wsparcie jest realizowane przez:

1) zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży,
2) zapewnienie kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej,
3) zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym
uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych
– na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Wsparcie obejmuje także zapewnienie:

1) dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę;
2) jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie
albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub
w czasie porodu;
3) odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano
ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym
okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
4) dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego
zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
5) możliwości przeprowadzenia porodu w szpitalu III poziomu referencyjnego;
6) innych świadczeń, w tym w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4, stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Kto może skorzystać z uprawnień:

 • każda kobieta, w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę),
 • rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to:
  • ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
  • nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,
 • kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
 • kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,
 • kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:
  • poronienia,
  • urodzenia dziecka martwego,
  • urodzenia dziecka niezdolnego do życia,
  • urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.