Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

Statut

 

Statut

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu

 

 

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 §1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu, zwany dalej „Ośrodkiem” , stanowi samodzielna jednostkę organizacyjną gminy uprawniona do wykonywania zadań własnych Gminy i zadań zleconych na podstawie art.9 ust.1   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. , poz.594 z p. zmianami)

§2

1. Siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest miejscowość Wieprz, zaś terenem działania Gmina Wieprz.
2. Ośrodek podlega Wójtowi Gminy Wieprz

 

 

Rozdział II

CELE I ZADANIA OŚRODKA

§3

Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów a w szczególności, na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r finansach publicznych;
 3. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
 4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
 5. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 6. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 7. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 8. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 9. ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 10. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego;
 11. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 12. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 13. ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty;
 14. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 15. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 16. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 17. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 18. ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych;
 19. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu prawa i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 20. ustawy z dnia 11 lutego 2016r o  pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 21. Ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
 22. uchwały Nr XII/48/90 Gminnej Rady Narodowej w Wieprzu z dnia 30 kwietnia 1990   w sprawie  powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu;
 23. innych ustaw oraz pozostałych aktów prawa o zasięgu krajowym i lokalnym dotyczących  samorządu, w tym  działalności ośrodka pomocy społecznej .
 24. niniejszego statutu;

 

§4

 1. Podstawowym celem działalności Ośrodka jest realizacja  zadań określonych w    przepisach  obowiązującego prawa – głównie  w ustawie o pomocy społecznej – zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie przez administrację rządową.
 2. Dodatkowo Ośrodek zobowiązany jest do realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, bądź z rządowych programów pomocy społecznej, lub innych ustaw, w tym – w szczególności – z zakresu  świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, systemu oświaty, promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 3. Pomoc świadczona przez Ośrodek powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
 4. Rodzaj, forma i rozmiar świadczonej pomocy powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

 

 §5

      Działalność ośrodka w zakresie pomocy społecznej polega, w szczególności, na:

 1. tworzeniu warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w gminie z uwzględnieniem  rozbudowy niezbędnej infrastruktury socjalnej i realizacji nowych form pomocy społecznej oraz   samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;
 2. rozpoznawaniu potrzeb społecznych oraz poddawaniu analizie i ocenie zjawisk będących ich źródłem;
 3. udzielaniu pomocy środowiskowej i instytucjonalnej osobom oraz rodzinom znajdującym się w trudnych        warunkach życiowych, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia,  niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa   lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa  domowego – zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po  zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski  żywiołowej lub ekologicznej;
 4. realizowaniu przewidzianych przepisami prawa świadczeń pieniężnych i niepieniężnych;
 5. prowadzeniu pracy socjalnej, rozumianej jako działalność zawodowa, mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi ;
 6. współdziałaniu – na zasadzie partnerstwa – z działającymi na terenie gminy, powiatu, kraju instytucjami,   organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi,  fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi;
 7. opracowaniu i realizowaniu gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym   uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych    i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 8. sporządzaniu oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej  i demograficznej.

 

§6

 1. Działania ośrodka w ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczą, w szczególności, ustalania prawa, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych oraz opiekuńczych.

 

 1. Do zadań ośrodka z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów należą, w szczególności:
  a/ ustalanie prawa, przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  b/ podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,
  c/ przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub  zobowiązaniach dłużnika   alimentacyjnego

 

 1. Zadania ośrodka z zakresu wspierania rodziny, obejmują przede wszystkim:
  a/ prowadzenie pracy z rodziną,
  b/ pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez ustanawianie rodziny wspierającej,
  c/ opracowanie i realizację 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny.

 

 1. Do zadań ośrodka z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie należy zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego oraz udziału swych przedstawicieli w pracach tego zespołu i grup roboczych przez niego  tworzonych.

 

 1. Zadania ośrodka określone w ustawie o systemie oświaty, dotyczą ustalania prawa, przyznawania i wypłacania stypendiów i zasiłków szkolnych.

 

 1. W ramach realizacji ustawy o dodatkach mieszkaniowych , ośrodek ustala uprawnienia do przyznania i wypłacania dodatków mieszkaniowych.

 

 1. Zadania ośrodka w zakresie realizacji ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów polegają na ustalaniu prawa i wypłacie wraz z należnymi odsetkami świadczenia osobom spełniającym wymogi ustawowe;

 

 1. Realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci polega na, zbadaniu prawa do otrzymania świadczenia na dziecko, wypłacie świadczenia oraz sporządzanie wymaganej sprawozdawczości.
 2. .Realizacja zadań z ustawy „Za życiem”, polega na udzieleniu poradnictwa w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowywaniu dziecka, oraz prowadzenia postępowań
  w sprawach przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego przewidzianego w art.10 ustaw

 

 

 

Rozdział III

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 

 §7

 1. Ośrodkiem kieruje i na zewnątrz go reprezentuje Kierownik Ośrodka.
 2. Za swoją działalność Kierownik odpowiada przed Wójtem

 

§8

 1. Kierownik Ośrodka w ramach zadań służbowych wydaje decyzje administracyjne w zakresach wynikających z przepisów prawa, na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Wójta
 2. Kierownik składa – w terminie do 30 kwietnia – Radzie Gminy Wieprz corocznie:
  a/ sprawozdanie z działalności Ośrodka i przedstawia potrzeby w tym zakresie,
  b/ ocenę zasobów pomocy społecznej gminy Wieprz.
 1. Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne
 2. Kierownik na bieżąco przeprowadza kontrolę stanu środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodka.
 3. Ponadto Kierownik podejmuje inne działania wynikające z rozeznanych potrzeb i przepisów prawnych.

 

§9

 1. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.
 2. Podział wewnętrzny Ośrodka oraz szczegółowy zakres działania określa Regulamin Organizacyjny.

 

 

Rozdział IV

GOSPODARKA FINANSOWA

 

 §11

 1. Obsługę finansowo – księgową i administracyjno – biurową i kadrową Ośrodek prowadzi samodzielnie.
 2. Działalność Ośrodka finansowana jest z:
 3. a) własnych środków Gminy Wieprz
 4. b) dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa,
 5. c) innych – dopuszczalnych przez prawo – źródeł.

 

 1. Podstawą działalności jest roczny plan finansowy, ustalany przez Kierownika Ośrodka, obejmujący dochody i wydatki w ramach opracowanego układu wykonawczego budżetu przekazanego przez Wójta Gminy Wieprz do dyspozycji Ośrodka.

 

 

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 §12

 1. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają obowiązujące akty prawne.