Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

Statut

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu, zwany dalej Ośrodkiem” , stanowi samodzielna jednostkę organizacyjną gminy uprawniona do wykonywania zadań własnych Gminy i zadań zleconych na podstawie art.9 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. , poz.594 z p. zmianami)

§ 2

 1. Siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  jest miejscowość Wieprz, zaś terenem działania Gmina Wieprz.
 2. Ośrodek Podlega Wójtowi Gminy Wieprz

Rozdział II CELE I ZADANIA OŚRODKA

§ 3

Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów a w szczególności, na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. , poz.594 z późn. zm. );
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r finansach publicznych( Dz. U.z 2013 r., poz. 885 z późn. zm );
 3. ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.);.
 4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2013 r. poz.330 z późn. zm. );
 5. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);
 6. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.);
 7. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);
 8. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.1456 z późn. zm.)
 9. ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz.`1228 z póżn. zm.)
 10. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ( tekst jednolity z 2011 Nr 231, poz. 1375 z późn. zm. );
 11. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej( Dz. U. z 2013 r poz.135 z późn. zm.),
 12. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz 1027 z późn. zm.);
 13. ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 257 z późn. zm.);
 14. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r.poz.267, z późn. zm. );
 15. 16/ ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 2012 r. , poz. 10015 z późn. zm.);
 16. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm. );
 17. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U z 2013 r. , poz.674 z późn. zm.);.
 18. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.z 2013r poz 966 zpóżn.zm.)
 19. uchwały Nr XII/48/90 Gminnej Rady Narodowej w Wieprzu z dnia 30 kwietnia 1990 r. w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu;
 20. niniejszego statutu;
 21. innych ustaw oraz pozostałych aktów prawa o zasięgu krajowym i lokalnym dotyczących samorządu, w tym działalności ośrodka pomocy społecznej .

§ 4

 1. Podstawowym celem działalności  Ośrodka jest realizacja zadań określonych w przepisach  obowiązującego prawa – głównie w ustawie o pomocy społecznej – zadań własnych gminy i zadań zleconych gminie przez administrację rządową.
 2. Dodatkowo Ośrodek zobowiązany jest do realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, bądź z rządowych programów pomocy społecznej, lub innych ustaw, w tym – w szczególności – z zakresu świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, systemu oświaty, promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 3. Pomoc świadczona przez Ośrodek powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
 4. Rodzaj, forma i rozmiar świadczonej pomocy powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

§ 5

Działalność ośrodka w zakresie pomocy społecznej polega, w szczególności, na:

 1. tworzeniu warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w gminie z uwzględnieniem  rozbudowy niezbędnej infrastruktury socjalnej i realizacji nowych form pomocy społecznej oraz samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;
 2. rozpoznawaniu potrzeb społecznych oraz poddawaniu analizie i ocenie zjawisk będących ich źródłem;
 3. udzielaniu pomocy środowiskowej i instytucjonalnej osobom oraz rodzinom znajdującym się w trudnych warunkach życiowych, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa   lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego – zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej;
 4. realizowaniu przewidzianych przepisami prawa świadczeń pieniężnych i niepieniężnych;
 5. prowadzeniu pracy socjalnej, rozumianej jako działalność zawodowa, mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi ;
 6. współdziałaniu – na zasadzie partnerstwa – z działającymi na terenie gminy, powiatu, kraju instytucjami,  organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi,  fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi;
 7. opracowaniu i realizowaniu gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym   uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 8. sporządzaniu oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej  i demograficznej.

§ 6

 1. Działania ośrodka w ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczą, w szczególności,ustalania prawa, przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych oraz opiekuńczych.
 2. Do zadań ośrodka z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów należą, w szczególności:
  1. ustalanie prawa, przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  2. podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,
  3. przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego
 3. Zadania ośrodka z zakresu wspierania rodziny, obejmują przede wszystkim:
  1. prowadzenie pracy z rodziną,
  2. pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez ustanawianie rodziny wspierającej, c/ opracowanie i realizację 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny.
 4. Do zadań ośrodka z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie należy zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego oraz udziału swych przedstawicieli w pracach tego zespołu i grup roboczych przez niego tworzonych.
 5. Zadania ośrodka określone w ustawie o systemie oświaty, dotyczą ustalania prawa, przyznawania  i wypłacania stypendiów i zasiłków szkolnych.
 6. W ramach realizacji ustawy o dodatkach mieszkaniowych , ośrodek ustala uprawnienia do przyznania i wypłacania dodatków mieszkaniowych.

Rozdział III ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 7

 1. Ośrodkiem kieruje i na zewnątrz go reprezentuje Kierownik Ośrodka.
 2. Za swoją działalność Kierownik odpowiada przed Wójtem

§ 8

 1. Kierownik Ośrodka w ramach zadań służbowych wydaje decyzje administracyjne  w zakresach wynikających z przepisów prawa, na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy.
 2. Kierownik składa – w terminie do 30 kwietnia – Radzie Gminy Wieprz corocznie: a/ sprawozdanie z działalności Ośrodka i przedstawia potrzeby w tym zakresie, b/ ocenę zasobów pomocy społecznej gminy Wieprz
 3. Kierownik Ośrodka  może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne
 4. Kierownik na bieżąco przeprowadza kontrolę stanu środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodka.
 5. Ponadto Kierownik podejmuje inne działania wynikające z rozeznanych potrzeb i przepisów prawnych.

§ 9

 1. Kierownik  Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku.
 2. Podział wewnętrzny Ośrodka oraz szczegółowy zakres działania określa Regulamin Organizacyjny.

Rozdział IV GOSPODARKA FINANSOWA

§ 11

 1. Obsługę finansowo – księgową i administracyjno – biurową i kadrową Ośrodek prowadzi samodzielnie.
 2. Działalność Ośrodka finansowana jest z:
  1. własnych środków Gminy Wieprz
  2. dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa,
  3. innych – dopuszczalnych przez prawo – źródeł.
 3. Podstawą działalności jest roczny plan finansowy, ustalany przez Kierownika Ośrodka, obejmujący dochody i wydatki w ramach opracowanego układu wykonawczego budżetu przekazanego przez Wójta Gminy Wieprz do dyspozycji Ośrodka.

Rozdział V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

 1. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają obowiązujące akty prawne.