Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

Zasady przyznawania pomocy

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Podstawą przyznania świadczenia z pomocy społecznej jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego – w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczenia.

Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej.

Kryterium dochodowe, które uprawnia do korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej )

Dla osoba samotnie gospodarującej – 477 zł.
Dla osoby w rodzinie – 351 zł.

Poza spełnieniem kryterium dochodowego konieczne jest wystąpienie conajmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej:

 • Ubóstwo
 • Bezdomność
 • Bezrobocie
 • Niepełnosprawność
 • Długotrwała lub ciężka choroba
 • Przemoc w rodzinie
 • Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi
 • Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
 • Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • Alkoholizm lub narkomania
 • Zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa
 • Klęska żywiołowa lub ekologiczna

W świetle ustawodawstwa dotyczącego pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozstające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Natomiast za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów osób w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne oraz o kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze oraz świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Za dochód z hektara przeliczeniowego przyjmuje się kwotę 207 zł. miesięcznie.

Obowiązek alimentacyjny. Zgodnie z art. 103. ust 1 ustawy o pomocy społeczne Kierownik ośrodka pomocy społecznej może w drodze umowy, ustalić z małżonkiem, zstępnymi lub wstępnymi wysokość świadczonej przez nich pomocy na rzecz osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia. Dlatego też pracownik socjalny przeprowadza lub zleca innemu Ośrodkowi przeprowadzenie wywiadu środowiskowego ( alimentacyjnego) u najbliższej rodziny ( dzieci, rodzice, ) w celu ustalenia możliwośći pomocy, w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej sa obowiązane niezwłocznie poinformować Ośrodek Pomocy Społecznej, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.

Decyzje o przyznaniu lub odmowie świadczeń wydawane są w formie pisemnej. Od decyzji wydanej przez Ośrodek przysługuje klientowi prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.