Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

PROJEKT SYSTEMOWY 2013-2015

Cel główny projektu:
Poprawa funkcjonowania społeczno-zawodowego klientów GOPS zagrożonych wykluczeniem społecznym do czerwca 2015r.

Cele szczegółowe projektu:

  1. Zwiększenie umiejętności społecznych u UP projektu.
  2. Zwiększenie umiejętności społeczno-zawodowych u UP projektu.
  3. Podniesienie poziomu wydolności rodziny.

Z danych statystycznych GOPS w Wieprzu wynika, że bezrobocie jest drugim po ubóstwie powodem udzielania pomocy, w dalszej kolejności potrzeba ochrony macierzyństwa często w rodzinach wielodzietnych, niepełnosprawność, długotrwała choroba. Wysoki poziom bezrobocia wśród klientów GOPS wymaga interwencji w formie przede wszystkim aktywizacji zawodowej, co ma zatrzymać rozwój dalszych patologii w środowisku. Szczególnej pomocy potrzebują również osoby korzystające z pomocy ze względu na potrzebę ochrony macierzyństwa i wielodzietności. Osoby niepełnosprawne i długotrwale chore również chcą zostać aktywizowane, chcą uczestniczyć w życiu społecznym. Dlatego właśnie sformułowanie celu projektu w formie „poprawa funkcjonowania społeczno-zawodowego klientów GOPS zagrożonych wykluczeniem społecznym” jest w pełni uzasadnione. Wybór celu głównego projektu oraz celów szczegółowych został dokonany po analizie zebranej dokumentacji klientów oraz licznymi dyskusjami z pracownikami socjalnymi posiadającymi doświadczenie w diagnozowaniu potrzeb i możliwości klientów GOPS.