Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

               w Wieprzu

 

 

Deklaracja dostępności

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gopswieprz.pl

Data publikacji strony internetowej: 02.08.2017

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-07-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów.

Zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.

Zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.

Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Nie wszystkiego rodzaju elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-14

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 17.03.2021

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta samosiuk

E-mail: gopswieprz@poczta.onet.pl

Telefon: 33 8755-415

Każdy ma prawo:

–  zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

–  zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

-wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres: https://www.rpo.gov.pl/

 

 

 

Dostępność architektoniczna

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,                     Do  dyspozycji osób z niepełnosprawnością ruchową  pozostaje schodołaz .                                          Przy wejściu głównym do budynku znajduje się instalacja przywoławcza. Klient dzwoni pracownik punktu pierwszego kontaktu przyjmuje  i kieruje osobę niepełnosprawną do właściwego merytorycznie pracownika .                                                                                                                          Schody wejściowe do budynku wyposażone są w poręcze,                                                                              Ciągi komunikacyjne odpowiedniej szerokości,                                                                                              Szerokie drzwi umożliwiające swobodny przejazd wózków inwalidzkich,                                                  Możliwość wejścia z psem przewodnikiem,                                                                                              Oświetlenie wejścia do Ośrodka,                                                                                                                  Konsultant ds. osób niepełnosprawnych,                                                                                           Informacja nt. rozkładu pomieszczeń w budynku (wizualna),

Informacje dodatkowe

 

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Wieprz posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

-wersja kontrastowa strony;

-możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;

– podświetlanie linków

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się:

Od 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), która daje osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług w ośrodku pomocy społecznej w Wieprzu, zobowiązana jest zgłosić ten fakt na Dzienniku Podawczym, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

-e-mail na adres: gopswieprz@poczta.onet.pl

– telefonicznie na nr 33 8755-415

– drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu ul. Wadowicka 4 , 34-122 Wieprz