Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

PROJEKT SYSTEMOWY 2010-2012

CEL główny projektu:

  1. Poprawa funkcjonowania rodzin wieloproblemowych zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez prawidłowe pełnienia ról społecznych oraz aktywizację zawodową. W okresie trzech lat wsparciem objętych zostanie w sumie 61 mieszkańców zameldowanych na terenie gminy Wieprz.

Cele szczegółowe projektu:

  1. Nabycie umiejętności społecznych, życiowych i społeczno zawodowych przez uczestników projektu (UP) poprzez udział w zajęciach z psychologiem.
  2. Wsparcie i aktywizacja UP zagrożonych wykluczeniem społecznym przez asystenta rodziny oraz udzielanie w razie potrzeb poradnictwa prawnego.
  3. Stworzenie motywacji i zainspirowanie UP by aktywniej podchodzili do swojej przyszłości na rynku pracy poprzez konsultacje z doradcą zawodowym.

Działania w ramach projektu są zgodne z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi: równość szans kobiet i mężczyzn, rozwój lokalny(zmniejszanie obszarów wykluczenia społecznego). Realizacja projektu wpisuje się w cel 1.POKL Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo oraz cel 2.Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego a także w cele strategiczne Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wieprz na lata 2007-2013 Cel 1.SRPS.Zwiększenie szans mieszkańców gminy Wieprz do prawidłowego funkcjonowania na rynku pracy Cel 4. Redukowanie zjawiska ubóstwa.