Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej

 1. ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE
  1. zasiłek stały,
  2. zasiłek okresowy,
  3. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
  4. zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie
 2. ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE
  1. praca socjalna,
  2. bilet kredytowy,
  3. składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  4. składki na ubezpieczenia społeczne,
  5. pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
  6. sprawianie pogrzebu,
  7. poradnictwo specjalistyczne,
  8. interwencja kryzysowa,
  9. schronienie,
  10. posiłek,
  11. niezbędne ubranie,
  12. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
  13. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
  14. mieszkanie chronione,
  15. pobyt w domu pomocy społecznej,

Kryteria kwalifikujące do najczęśćiej udzielanych świadczeń pieniężnych

Zasiłek stały
Zasiłek stały przysługuje:

 1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.
 2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444 zł. miesięcznie
 2. w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Zasiłek okresowy
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek okresowy ustala się:

 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie
 2. w przypadku rodziny do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między:

 1. kryterium dochodowym osoby samotmie gospodarującej a dochodem tej osoby
 2. kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. miesięcznie.

Okres, na jaki jest przyznany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Zasiłek celowy
Może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej.

RODZAJE ŚWIADCZEŃ
Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywnoąci, leków i leczenia, opału, odzieźy, niezbędnych przedmiotów uzytku domowego, drobnych remontów i napraw mieszkania a także kosztów pogrzebu.

Zasiłek celowy może być również przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku:

 1. zdarzenia losowego
 2. klęski żywiołowej lub ekologicznej

W tych sytuacjach pomoc może być przyznana niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy.

Zasiłek celowy na zakup żywnośći/posiłku z Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”
W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” obowiązuje 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj.:

 • dla osoby samotnej – 715,50 zł,
 • dla rodziny – 526,50 zł na osobę w rodzinie.

Pomocy w zakresie dożywiania udziela się w szczególności:

 • dzieciom do 7 roku życia,
 • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym .

Pomoc ta może być przyznana w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.