Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

Pomoc społeczna

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ

 

 Co to jest pomoc społeczna

Pomoc społeczna jest instytucją polityki państwa mającą umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych których nie są one wstanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia zasoby i możliwości

 

Do głównych zadań pomocy społecznej należy wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.  Pomoc społeczna służy wszystkim osobom, których egzystencja jest w jakikolwiek sposób zagrożona. Każda osoba lub rodzina nie będąca
w stanie samodzielnie rozwiązać swoich problemów ma prawo zwrócić się z prośbą o pomoc .

Wszelka pomoc udzielana jest w myśl zasady, według której w pierwszej kolejności wykorzystane powinny być własne zasoby
i możliwości osoby ubiegającej się o pomoc.

Rodzaj, forma i rozmiar świadczonej pomocy powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Jest to, poprzedzone zdiagnozowaniem sytuacji  osób lub rodzin potrzebujących  i opracowaniem adekwatnego   i optymalnego planu pomocy.

Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione jeśli odpowiadają celom i mieszczą się
w możliwościach pomocy społecznej.

 

Kryterium  i przyczyny  uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty: 634,00zł

2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza na osobę: 514,00zł

 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa , sieroctwa bezdomności, bezrobocie, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy