Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
wtorek, 19 styczeń 2021

Program Rodzina 500+ w 2021 roku

Przypominamy, że aby otrzymać 500+ po 31 maja 2021r należy złożyć nowy wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego.

Wnioski można składać:

 • od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną
 • od 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną, w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Od 2021r. okres świadczeniowy będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

 

piątek, 15 styczeń 2021

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w GOPS Wieprz

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu

Ogłasza nabór na stanowisko pracy:  pracownik socjalny – 1 ETAT

 Stanowiska finansowane ze środków na realizację projektu:

 „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS Wieprz”  finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

 1. Wymagania niezbędne:
 1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. wykształcenie wyższe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej; t.j. spełnienie co najmniej jednego z warunków
 1. posiadanie dyplomu ukończenia kolegium służb społecznych,
 2. ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
 3. ukończone studia wyższe do dnia 31 grudnia 2013r o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, politologia, politologia, polityka społeczna, socjologia, nauki o rodzinie,
 4. ukończone studia wyższe przed dniem 1 maja 2004r na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia,
 5. ukończone studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1.05.2004r.
 1. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • cechy osobowościowe: umiejętność kształtowania właściwych relacji międzyludzkich,
 • znajomość pakietu MS Office;
 • umiejętność interpretowania i zastosowania przepisów z zakresu pomocy społecznej i kodeksu postepowania administracyjnego,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B.

 

 

 

III. Do zadań pracownika należeć będzie m.in.:

– rozpoznawanie potrzeb i organizowanie pomocy stosownie do indywidualnych potrzeb i sytuacji osób i rodzin, prowadzenie pracy socjalnej z nimi ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania metody kontraktu socjalnego;

– przyjmowanie wniosków o udzielanie świadczeń i gromadzenie materiału dowodowego w toku postępowania o przyznanie pomocy;

– przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz wywiadów alimentacyjnych;

– ustalanie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej oraz innych źródeł zabezpieczenia społecznego, ich rodzaju i wysokości, po wnikliwej analizie zgromadzonej dokumentacji;

– wprowadzanie danych do systemu komputerowego i prowadzenie spraw do momentu wydania decyzji;

– realizacja zadań z zakresu pracy socjalnej ukierunkowanych na środowisko lokalne we współdziałaniu z organizacjami, grupami i społecznością lokalną w celu zapobiegania procesowi marginalizacji osób i rodzin;

– współpraca i współdziałanie ze specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych;

– opracowywanie i realizacja projektów socjalnych i systemowych;

– współdziałanie z organizacjami społecznymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, mając na celu rozwijanie w osobach i rodzinach zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów;

– kierowanie się w pracy zasadami etyki zawodowej

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

– miejsce pracy: GOPS  Wieprz ul. Wadowicka 4

-praca w środowisku,

– praca w wymiarze 1 etatu;

– praca wymaga współpracy z innymi urzędami i instytucjami;

– obsługa komputera;

– wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania GOPS Wieprz.

 1. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) CV z informacjami o wykształceniu i  przebiegu pracy zawodowej,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kopia dyplomu ukończenia studiów, kopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach);

4) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

5) oświadczenie kandydata, że posiada obywatelstwo polskie;

6) kwestionariusz osobowy;

7) dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV) powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracownika socjalnego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu reprezentowany przez Kierownika, z siedziba Wieprz u. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz,  zgodnie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1).”

Brak któregokolwiek z dokumentów ujętych w pkt 1-6 lub brak wymogu określonego
w pkt. 7 uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.

Aplikacja powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim, opatrzona datą i własnoręcznym podpisem.

 

 1. Termin i sposób składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne  należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzuw siedzibie:  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz (Parter  pok. nr 2) lub za pośrednictwem poczty, listem poleconym – decyduje data wpływu do Ośrodka) w nieprzekraczalnym terminie do 1 lutego 2021 do godz.14.00

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu  zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.

Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

 

Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru (spełniający wymagania formalne) zostaną powiadomione telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ośrodka oraz na tablicy informacyjnej  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu przy ul. Wadowickiej 4.

 

 

 

Wieprz dnia 14 stycznia 2021r.

Kierownik Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Wieprzu

Dorota Mrowiec

 

środa, 30 grudzień 2020

Noclegownia – zapytanie cenowe

Zaproszenie do złożenia oferty na zamówienie publiczne pn. „Świadczenie usług schronienia dla bezdomnych mężczyzn i kobiet z terenu Gminy Wieprz”  w okresie od stycznia do grudnia 2021 r.

 1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIEPRZU,
UL. WADOWICKA 4
34-122 WIEPRZ

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 1. Zapytanie cenowe udzielane jest w trybie art. 4 pkt 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 zp.zmianami).
 2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu.
 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 4. Przedmiotem zapytania jest świadczenie usług schronienia dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, których ostatnim miejsce zameldowania jest teren Gminy Wieprz. Zamawiający przewiduje, że prognozowana średnia liczba skierowanych we wskazanym okresie bezdomnych wyniesie do 2 osób (1 kobieta, 1 mężczyzna).

III.    OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA

 1. Zapewnienie usługi schronienia wskazanym osobom, zapewniając jednocześnie trzy posiłki dziennie, w tym jeden gorący, warunki sanitarne, umożliwiające utrzymanie higieny osobistej, w tym zapewnienie ciepłej wody i  podstawowych środków opatrunkowych, a także usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności, uzyskanie samodzielności życiowej – zgodnie  ze standardem usług na minimalnym poziomie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. poz. 896) oraz zgodnie z wymogami określonymi w art. 48a Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.).
 2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia..

Zamówienie może być rozpatrywane i realizowane odrębnie dla mężczyzn i odrębnie dla kobiet

 1. TERMIN WYKONANIA ZADANIA

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od 15 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 3. a) nie podlegają z jakichkolwiek przyczyn wykluczeniu z postępowania
 4. b) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Warunki szczegółowe udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu:

 1. Posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, a w przypadku podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnych.
 2. Są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia,
 3. Spełniają standardy podstawowych usług i minimalny standard obiektów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. Poz. 896).
 1. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
 1. Zamawiający uzna ww. warunki za spełnione, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia ww. warunki – oświadczenie zawarte jest w treści oferty stanowiącej Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 2. Zamawiający do oferty załącza aktualne na dzień złożenia oferty następujące oświadczenia lub dokumenty: aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI niniejszego ogłoszenia, oświadczeń albo dokumentów potwierdzających  lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień brakujących dokumentów, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

VII. ZAMAWIAJĄCY MOŻE WYKLUCZYĆ WYKONAWCÓW, KTÓRZY:

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi wątpliwość do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia
 2. Zamawiający jednostronnie decyduje o wykluczeniu lub nie wykluczeniu wykonawcy lub unieważnieniu postępowania.
 3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie,  pocztą,faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty oraz umowy, dla których wymagana jest forma pisemna.
 2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się  nazwą postępowania określonymi w ogłoszeniu.
 3.  Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: 34-122 Wieprz ul. Wadowicka 4 Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: gopswieprz@poczta.onet.pl
 4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu, pocztą lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia.
 6. Zamawiający może udzielić odpowiedzi na pytania Wykonawcy, jednakże nie obligatoryjnie.
 7. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Kierownik Ośrodka Dorota Mrowiec
 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
 3. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
 1. a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia;
 2. b) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA  OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wadowickiej 4 w Wieprzu do dnia 11 stycznia 2021r r. (jako prawidłowe uznane będzie także złożenie oferty drogą elektroniczną poprzez przesłanie skanu podpisanego dokumentu).
 2. Oferta złożona po ww. terminie nie będzie oceniana.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego – zgodnie z formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do  niniejszego zaproszenia.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną
 2. Każda z ofert będzie oceniana osobno.
 1. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
 1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie odrębnym pismem lub w innej dogodnej dla Zamawiającego formie np.: telefonicznie, e-mailem lub faxem powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
 2. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom, a złożenie oferty oznacza akceptację warunków umowy.
 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią ogłoszenia a umową decydujące znaczenie mają postanowienia umowy.
 4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN).

XVI. ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA SĄ:

 • Załącznik nr 1 – Formularz oferty – Pobierz
 • Załącznik nr 2 – Wzór umowy – Pobierz
wtorek, 22 grudzień 2020

Ogłoszenie

Kierownik GOPS Wieprz informuje, że w dniu 24 grudnia 2020 r został ustalony dniem wolnym od pracy  w zamian za 26 grudnia 2020 r.

W tym dniu Ośrodek  jest nieczynny.

poniedziałek, 21 grudzień 2020

poniedziałek, 7 grudzień 2020

ŚWIĘTY MIKOŁAJ W NASZEJ GMINIE

W dniu św. Mikołaja, dzięki ogromnemu wsparciu Fundacji Ludzi z Potencjałem, po raz kolejny dotarliśmy do kilkunastu rodzin w naszej gminie. Mikołaj wręczył trzydzieści prezentów, wywołując tym samym uśmiech na twarzach naszych dzieci 🙂

        

 

piątek, 4 grudzień 2020

poniedziałek, 23 listopad 2020

Czyste powietrze – informacja

                      Informacja dotycząca Programu „Czyste powietrze”

 

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste powietrze”, musi posiadać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia należy złożyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich, uprzejmie prosimy o to, by sprawy, które nie wymagają osobistej wizyty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzu, w miarę możliwości załatwiać drogą e-mail lub telefonicznie:

gopswieprz@poczta.onet.pl

☎ 33 8755 415,        575 525 694

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie     www.wfos.krakow.pl

 

Infolinia  „Czyste Powietrze”

Czynna w godzinach 08:00 – 15:00

12 422 94 90  wew. 2

 

              Ogólnopolska Infolinia : 22 340 40 80

 

poniedziałek, 23 listopad 2020

Zapytanie ofertowe

Wieprz dnia 20.11.2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

                   w Wieprzu

34-122 Wieprz ul. Wadowicka 4

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

Zamawiający GOPS WIEPRZ zaprasza do złożenia ofert na:

(Nazwa zamawiającego)

I.Przedmiot zamówienia:

1.Remont kuchni o wymiarach 2,80m x 3.00m polegający na:

1.remont instalacji elektrycznej, przeróbce instalacji kanalizacyjnej i wodnej, podłączeniu  ogrzewania,

2.wymiana drzwi z futryną 1 sztuka, wymiana drzwi skrzydło 1 sztuka,

3.wyrównanie ścian , gipsowanie , malowanie około 25m

4.montaż sufitu Amstrong z oświetleniem ,

5.Położenie paneli podłogowych z listwami około 9 m

 

2.Sala konferencyjna

 1. położenie 38 m paneli podłogowych z listwami,

2.usuniecie tapety, gipsowanie ściany , malowanie około16 m

 

3.Łazienki;

1.montaż sanitariatów, , baterii, ogrzewaczy wody zakupionych przez Zamawiającego, oraz usunięcie starego sprzętu z łazienek.

 

W celu przygotowania oferty istnieje możliwość  przeprowadzenia wizji lokalnej w celu dokonania szczegółowej wyceny.

Wykonawca zapewnia materiał do wykonania usługi zgodny z ogólnie przyjętymi normami jakościowymi , za wyjątkiem pkt.3 oraz paneli podłogowych zakupionych przez Zamawiającego.

 1. Osoba do kontaktu: Izabela Adamaszek tel33 8755 415 wew.27

III. termin realizacji oferty; 20.12.2020r

 1. Termin składania ofert: 30.11.2020r

Dorota Mrowiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                           Treść oferty:

 

 

Pieczęć z danymi firmy

 

 

 

 

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia t.j.

  

Cenę netto………………………..   cena brutto……………………………………………………………….     słownie cena brutto………………………………………………………………………………………………………….

 

  

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

 

 

 

 

 

……….…………………………………………………………

(Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej oraz pieczęć)

 

 

poniedziałek, 16 listopad 2020

Pierwszy wirtualny sukces za nami :)

„Jak bić to rekord” 🙂 Kochani 14 listopada upłynął termin nadsyłania potwierdzeń pokonania dystansu przynajmniej pięciu kilometrów. Celem naszego biegu było zwrócenie uwagi na problem przemocy oraz integracja głównie środowiska rodzinnego.

Z ogromną radością informujemy, że chęć udziału w Biegu zgłosiło 115 osób z czego aż 96 potwierdziło wykonanie zadania.

Dziękujemy za wszystkie informacje, słowa uznania i zdjęcia. Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy wspólnie wyrazić nasz sprzeciw w stosunku do zjawiska przemocy i, chociaż wirtualnie, być razem.