Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
poniedziałek, 13 październik 2014

PAŹDZIERNIK – REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO – 13 10 2014r

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. „Nowe kwalifikacje i praktyka, jako szansa na integrację” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – II etap 2014

Od września 2014r. do grudnia 2014r. w ramach zadania 2 Aktywna integracja prowadzone jest/będzie wsparcie dla 10 Uczestników/-czek Projektu K/M w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Do tej pory w 2014r. w I etapie ze wsparcia w ramach projektu systemowego skorzystało 10UP tj. 7K i 3M, biorąc udział w zajęciach grupowych i indywidualnych m.in. z psychologiem, doradcą zawodowym, a dalej w zajęciach z asystentem rodziny, UP K/M korzystali również z porad prawnika. Wobec każdego UP K/M zastosowano, co najmniej 3 instrumenty aktywnej integracji, które zawarte zostały w kontraktach socjalnych prowadzonych przez pracowników socjalnych, zaplanowano ponadto pomoc finansową w formie zasiłków celowych i celowych specjalnych na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Również dla obecnych UP K/M zaplanowano tego typu wsparcie. O osiągniętych rezultatach będziemy informować w dalszym etapie realizacji wsparcia.