Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
środa, 28 Listopad 2018

NABÓR NA 2 WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

Wieprz, dnia 27.11.2018

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

1. Wymagania niezbędne

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe,
 6. znajomość:
 • ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • kodeks postępowania administracyjnego,
 • kodeks rodzinny i opiekuńczy,

oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw,

g. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe

 1. mile widziane wykształcenie ekonomiczne, administracyjne, prawnicze, humanistyczne,
 2. znajomość programów do obsługi świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego, pakiet MS Office.
 3. doświadczenie w pracy przy obsłudze świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego, minimum 2 lata
 4. samodyscyplina, rzetelność, kreatywność, terminowość, komunikatywność, samodzielność, łatwość uczenia się, nastawienie na własny rozwój, podnoszenie kwalifikacji,
 5. umiejętność organizacji własnej pracy,
 6. poprawna komunikacja pisemna,
 7. umiejętność pracy w warunkach stresowych i pod presją czasu,
 8. bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. udzielanie informacji dotyczących ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 2. przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie prawa
  do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z wymaganymi dokumentami,
 3. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 4. sporządzanie decyzji administracyjnych, postanowień w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego,
 5. przyjmowanie i przekazywanie odwołań od decyzji wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu,
 6. prowadzenie spraw z zakresu egzekucji należności wobec dłużników alimentacyjnych, w tym współpraca z komornikami sądowymi, policją, sądem, starostwem powiatowym,
 7. prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 8. przygotowywanie list wypłat przyznanych świadczeń,
 9. współpraca w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczania społecznego z marszałkami województw, regionalnymi ośrodkami polityki społecznej oraz urzędami wojewódzkimi,
 10. przygotowywanie materiałów statystycznych i analitycznych,
 11. odpowiedzialność za wykonywane czynności i udzielane informacje.

4. Warunki pracy:

 1. wymiar czasu pracy – pełny etat,
 2. praca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu,
 3. pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny oraz CV,
  2. kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów dotyczących posiadanych kwalifikacji, ukończonych kursach i szkoleniach,
  3. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy
   (w tym staż pracy przy obsłudze świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego),
  4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  5. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
   za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
   w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
   z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016-679 z dnia
   27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000) oraz ustawą z 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r.,
   poz .902 z późn.zm.)”.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór
na stanowisko Referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych” na Dzienniku Podawczym  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu, ul. Wadowicka 4 parter lub drogą pocztową na adres, ul. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprz ul. Wadowicka 4,  34-122 Wieprz w terminie do 10 grudnia.2018 r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej).

8. Inne informacje związane z naborem na stanowisko:

 1. Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.
 2. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu
  lub poprawieniu.
 3. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu  zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 8755 415 wew.22
 5. OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom,
  bez względu na wynik postępowania.
 6. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze oraz informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieprzu, na jego stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej OPS w Wieprzu. .
 7. Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Przeprowadzenie powyższych postępowań rekrutacyjnych planowane jest
w dniu 11.12 – 14.12.2018r.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzu, ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz.

                                                         Kierownik GOPS Wieprz

                                                            Dorota Mrowiec