Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
czwartek, 12 luty 2015

LUTY – REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM – 12.02.2015r.

REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM !!! – I ETAP 2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu informuje, że w okresie luty-kwiecień 2014r. prowadził będzie rekrutację do udziału w I etapie projektu systemowego pn. „Nowe kwalifikacje i praktyka, jako szansa na integrację” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Rekrutacja odbywać się będzie w oparciu o sporządzony regulamin. Zgodnie ze Szczegółowym Opisem priorytetów POKL w priorytecie VII grupę docelową stanowią osoby zameldowane na terenie Gminy Wieprz spełniające jednocześnie trzy wymogi formalne:

  1. korzystają ze świadczeń pomocy społecznej
  2. są w wieku aktywności zawodowej
  3. niezatrudnione lub zatrudnione zagrożone wykluczeniem społecznym, z co najmniej jednego powodu wskazanego w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. z p.zm.

W I etapie 2014r. planuje się zakwalifikowanie do udziału w projekcie 10 UP (Uczestników/-czek Projektu) K/M będących osobami bezrobotnymi i nieaktywnymi zawodowo. Wsparciem planuje się objąć w uzasadnionych przypadkach również najbliższe otoczenie tj. małżonek, dzieci, inne osoby wspólnie gospodarujące.

W każdym etapie pracownicy socjalni na podstawie dokumentacji Ośrodka np. wywiadów środowiskowych będą typować średnio po 10 potencjalnych UP K/M, następnie rozmawiać indywidualnie z każdym z nich, aby przedstawić korzyści wynikające z udziału w projekcie, a także wypełniać razem z kandydatami ankietę rekrutacyjną. O kolejności zakwalifikowania się potencjalnych UP K/M do projektu decydować będzie punktacja ustalona w regulaminie rekrutacji. Oprócz trzech wymogów formalnych dodatkowym kryterium będą punkty za długotrwałość bezrobocia, wykształcenie oraz liczba świadczeń z pomocy społecznej. W sytuacji, kiedy jednak nie uda się zgromadzić w jednym etapie 10UP K/M rekrutacja przebiegać będzie w sposób ciągły, a o zakwalifikowaniu do udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń bez zastosowania już dodatkowych kryteriów.

Rekrutacja zakończy się spotkaniem 3-osobowego zespołu rekrutacyjnego w składzie: Koordynator Projektu, Kierownik GOPS oraz Pracownik socjalny z zakwalifikowanymi UP K/M i podpisaniem deklaracji uczestnictwa w projekcie i udzieleniem pierwszej formy wsparcia. W przypadku większej ilości kandydatów do projektu zostanie otworzona lista rezerwowa.

Proces rekrutacji zakłada równość szans kobiet i mężczyzn.

UP K/M zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną objęci kompleksowym wsparciem mającym na celu m.in. zwiększenie umiejętności społecznych, zwiększenie umiejętności społeczno-zawodowych, podniesienie poziomu wydolności rodziny. Z UP K/M w zależności od doboru instrumentu pracować będą tacy specjaliści jak m.in. psycholog, doradca zawodowy, asystent rodziny, prawnik.