Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023″

NAZWA PROGRAMU

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

KRÓTKI OPIS

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.  Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania.

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:

  1. MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY;
  2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH;
  3. MODUŁ ORGANIZACJI STOŁÓWEK ORAZ MIEJSC SPOŻYWANIA POSIŁKÓW W SZKOŁACH.

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.  W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Celem modułu 3 Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody.

 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2021:                              83 300zł

/słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2021:   104 127zł

/słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote/

Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu dofinansowane zostaną zarówno posiłki wydawane na stołówkach, ale również te dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku. W Programie przeznacza się środki na dowóz posiłków.


REALIZACJA PROGRAMU W GMINIE WIEPRZ

Dotacja w Gminie Wieprz przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 ”Moduł dla osób dorosłych” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym. Działania w ramach Programu realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu.

 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 W latach poprzednich GOPS Wieprz również realizował program ze wsparciem w ramach dofinansowania środków finansowych otrzymanych od Wojewody.

 w roku 2020: 

w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2020:     83.300zł

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2020:      117.163,28zł

 

w roku 2019: 

w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2019:     73.796zł

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2019:     100.846,89zł

 

w roku 2018:

w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2018:     73.796zł

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2018:     93.146,51zł

 

w roku 2017:

w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2017:     58.464zł

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2017:     98.534,13zł