Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIEPRZU

INFORMACJA DOTYCZĄCA  PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GMINNYM

OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIEPRZU                    

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu, Wadowicka 4, który reprezentowany jest przez kierownika GOPS, tel. 33 875 54 15, 33 823 20 04  e-mail: gopswieprz@poczta.onet.pl

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
  a) pod adresem poczty elektronicznej: iod@wieprz.pl
  b) pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych, bądź zleconych gminie w określonych przepisach prawa w celu przyznania i udzielania świadczeń, które wynikają z ustaw i rozporządzeń:
  – o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem„
  Mogą również zaistnieć przesłanki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
 4. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, a także przechowywane w celach archiwalnych, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 1. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
  a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  c) usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
  d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie, gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
  e) przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, a ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

 1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia do jej cofnięcia. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
 2. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku braku ich podania może zaistnieć sytuacja, w której nie będzie można zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.