Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
wtorek, 16 wrzesień 2014

WRZESIEŃ – REKRUTACJA DO II ETAPU ZAKOŃCZONA – 16 09 2014r

W dniu 16.09.2014r. zakończono rekrutację do udziału w II etapie 2014r. w projekcie systemowym pn. „Nowe kwalifikacje i praktyka, jako szansa na integrację” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/w załączeniu protokół z rekrutacji/

PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI
z dnia 16.09.2014r.
do udziału w projekcie systemowym
pn. „Nowe kwalifikacje i praktyka, jako szansa na integrację”
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  1. Zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie w oparciu o regulamin rekrutacji sporządzony dnia 11.02.2013r. w okresie od 16.07.2014r. do 16.09.2014r. przeprowadzono II etap rekrutacji uczestników/-czek do projektu systemu projektowego pn. „Nowe kwalifikacje i praktyka, jako szansa na integrację” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  2. Informacje dot. rekrutacji do II etapu projektu systemowego zawierają ulotki rozdystrybuowane m.in. w instytucjach, placówkach, sklepach na terenie Gminy Wieprz, ponadto inf. dot. rekrutacji zawarto w prasie lokalnej – „Wieści z Gminy Wieprz” wydanie Sierpień 2014r. oraz na podstronie internetowej – www.efs.gopswieprz.pl w celu stworzenia możliwości zaangażowania się w projekt, jak największej liczby kobiet i mężczyzn. (potwierdzenie stanowi notatka służbowa z dnia 12.09.2014r.)
  3. Na podstawie dokumentacji Ośrodka np. wywiadów środowiskowych, notatek służbowych zostało początkowo wytypowanych przez pracowników socjalnych 7 potencjalnych UP K/M. Ponieważ w pierwszym typowaniu do udziału w projekcie wskazano jedynie 7 osób K/M ze względu na brak większej liczby osób, podjęto decyzje o kolejnym typowaniu w późniejszym terminie, by wskazać brakujące osoby K/M do udziału w projekcie. I tak na kolejnej liście znalazło się 3 potencjalnych UP K/M.
  4. Z każdym z wytypowanych potencjalnych UP K/M pracownicy socjalni przeprowadzali indywidualne rozmowy dot. udziału w projekcie, proponowanych form wsparcia, korzyści płynących z udziału, a następnie wypełniali ankiety rekrutacyjne w okresie od 18.08.2014r. do 11.09.2014r.
  5. O kolejności zakwalifikowania się potencjalnych UP K/M do projektu decydowała punktacja za status osoby -długotrwale bezrobotna, bezrobotna, nieaktywna zawodowo, liczba świadczeń z GOPS (finansowe, praca socjalna), wykształcenie, weryfikowane na podstawie m.in. informacji uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy, wykazu wsparcia klienta z GOPS, oświadczeń prac. socjalnych, danych zawartych w ankiecie rekrutacyjnej.
  6. Listę ostateczną Uczestników/-czek Projektu utworzono w dniu 15.09.2014r., znalazły się na niej 10 UP tj. 9K i 1M. Brak listy rezerwowej.
  7. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie oraz terminie podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz w wymaganymi dokumentami w dn. 16.09.2014r. poinformowano wszystkich w.wym. K/M telefonicznie.
  8. W dniu 16.09.2014r. miało miejsce spotkanie 3-osobowego zespołu rekrutacyjnego w składzie: Koordynator Projektu, Kierownik GOPS oraz pracownik socjalny z zakwalifikowanymi UP K/M i podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z pozostałymi dokumentami oraz udzielenie pierwszej formy wsparcia dla UP K/M. W spotkaniu wzięło udział zakwalifikowanych 10 UP K/M tj. 9K i 1M.
  9. Rekrutacja przebiega w sposób ciągły.
  10. Proces rekrutacji uwzględniał zasadę równych szans, w tym równości płci poprzez zagwarantowanie równego dostępu do przedsięwzięć projektu.