Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
czwartek, 28 maj 2015

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO 28.05.2015

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO
„NOWE KWALIFIKACJE I PRAKTYKA, JAKO SZANSA NA INTEGRACJĘ” REALIZOWANEGO PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WIEPRZU W LATACH 2008-2015
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

O realizacji projektu w 2015r. …

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu w okresie od stycznia do czerwca 2015r. realizuje ostatni etap projektu systemowego pn. „Nowe kwalifikacje i praktyka, jako szansa na integrację” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu jest/była poprawa funkcjonowania społeczno-zawodowego klientów GOPS zagrożonych wykluczeniem społecznym. Cel ten realizowany był poprzez cele szczegółowe m.in. zwiększenie umiejętności społecznych u UP projektu, zwiększenie umiejętności społeczno-zawodowych u UP projektu oraz podniesienie poziomu wydolności rodziny. Projekt skierowany jest/był do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, borykających się z problemami jak m.in. potrzeba ochrony macierzyństwa, niepełnosprawność, długotrwała choroba.

W roku 2015r. w projekcie podejmowało początkowo udział 8 UP K/M tj. 5M i 3K, (obecnie 7UP tj. 3K i 4M) korzystających z form wsparcia jak: zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem, doradcą zawodowym, wsparcie asystenta rodziny również poradnictwo prawne, dodatkowo organizowany jest kurs prawa jazdy i obsługi kasy fiskalnej i komputera. Wszystkie podejmowane działania mają służyć realizacji celu głównego projektu, osiągnięciu zakładanych rezultatów m.in. podniesieniu kompetencji społecznych, społeczno-zawodowych, poprawie funkcji opiekuńczo-wychowawczych i aktywności społeczno-zawodowej oraz podniesieniu motywacji do działania i zaufania we własne siły. Z UP K/M zawarto kontrakty socjalne, na które składa się wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych i celowych specjalnych przyznawanych na zasadach ustawy o pomocy społecznej oraz praca socjalna. Zaplanowano poczęstunek dla UP K/M na zajęciach, jak i zwroty kosztów dojazdu, ponadto zakup materiałów biurowych na zajęcia, książek dla utrwalenia wiedzy zdobytej podczas zajęć, zorganizowanie ogniska.

Do prac w projekcie zaangażowano wielu specjalistów m.in. psycholog, prawnik, doradca zawodowy, asystent rodziny, pracownicy socjalni prowadzący kontrakty socjalne. Kadra zarządzająca projektem tj. Kierownik Ośrodka, Koordynator Projektu, Specjalista ds. Rozliczeń i Płatności Projektu, również Główny Księgowy czuwała nad jego prawidłowym przebiegiem pod kątem merytorycznym jak i finansowym. W pracach na rzecz projektu biorą udział również pracownicy socjalni wspierający jego realizację w poszczególnych zadaniach i wykonujący zadania ustawowe. Całość realizacji zadań potwierdza prowadzona obszerna dokumentacja projektowa m.in. listy obecności, dzienniki zajęć, teczki osobowe UP, opinie, testy, faktury, listy wypłat, sprawozdania, umowy itd., a wszystko dzięki wsparciu pochodzącemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego…

Realizacja projektu w latach 2008-2015…

W latach 2008-2015 planowane jest zakończenie udziału w projekcie  łącznie 119 osób tj. 95K i 24M, zawarto 130 kontraktów socjalnych.  Uczestnicy/-czki projektu wzięli udział m.in. w szkoleniach przygotowujących do pracy w gastronomii, indywidualnym wsparciu w poszukiwaniu pracy, kursach prawa jazdy, manicure i pedicure, obsługi kasy fiskalnej, bukieciarstwa, zajęciach z psychologiem, doradcą zawodowym, wsparciu asystenta rodziny, poradnictwie specjalistycznym prawnika, zajęciach ze specjalistą reintegracji zawodowej.