Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

 

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 2021 

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZADANIA:   Wsparcie finansowe ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

NAZWA PROGRAMU

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

KRÓTKI OPIS

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

  1. poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
  2. zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb;
  3. umożliwienia zaangażowania osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe itp.;

Program skierowany jest dla:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych

– zwanego dalej „Zadaniem”;

Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne ) do wyżej wymienionego.

OKRES REALIZACJI ZADANIA

  1. Okres realizacji zadania ustala się na:
  • rozpoczęcie realizacji zadania 1.01.2021 r.
  • zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31.12.2021 r.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2021:        20 489 zł + 409 zł

/słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych/

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA W 2021:     20 898        zł

/słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych/