Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
poniedziałek, 7 wrzesień 2020

Zapytanie cenowe – opiekun

Zapytanie cenowe

dotyczące pełnienia funkcji opiekuna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzu w ramach projektu „Sami –Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” nr. WND-POWR.02.08.00-00-0024/17  świadczenia usług w utworzonym w ramach projektu mieszaniu chronionym.

Zamawiający :  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu  ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz

 

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie  usług opiekuna  dla dwóch osób zamieszkałych w mieszkaniu chronionym dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Usługa świadczona w godz.20,00-6,00 siedem dni w tygodniu

  1. Termin realizacji zamówienia: 15.09.2020 – 02.11.2020r. z możliwością przedłużenia o kolejne 2 tygodnie

– ilość opiekunów : do 2

 

III. Obowiązki opiekuna:

Utrzymanie czystości porządku w pomieszczeniach używanych przez podopiecznego,

Pranie i prasowanie odzieży podopiecznego,

Przygotowywanie posiłków,

Zakupy niezbędnych artykułów żywnościowych i gospodarstwa domowego,

Czynności higieniczno-sanitarne,

Potwierdzanie wykonanie zadania w karcie pracy.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu:

Opiekun  powinien posiadać:  wyksztalcenie minimum średnie wraz z udokumentowanym co najmniej 2 letnim stażem pracy z osobami niepełnosprawnymi, lub;-                                                 -posiadać zaświadczenie  o ukończeniu kursu opiekuna/asystenta osoby starszej, lub opiekuna/asystenta osoby niepełnosprawnej, lub opiekuna medycznego, lub wykształcenie wyższe: pedagogika lub psychologia

Posiadać kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

IV Miejsce i termin składania ofert.                                                                                                                   Ofertę można składać za pomocą:

– poczty, kuriera na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu ul. Wadowicka 4,  34-122 Wieprz do dnia 11.09.2020 r. do godz. 14.00 bądź:                                                                                           – osobiście w siedzibie ośrodka,                                                                                                                              -poczta elektroniczną na adres:gopswieprz@poczta.onet.pl

 

 

  1. Zawartość oferty

Oferta powinna zawierać:

1.Cenę usługi (zgodnie z Formularzem ofertowym – załącznik nr 1);

  1. Dokumenty potwierdzające warunki określone w pkt. III niniejszego zapytania.

 

  1. Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów poprzez wywieszenie informacji na stronie internetowej gopswieprz.pl

VII. Uwagi końcowe

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

Kierownik GOPS Wieprz

Dorota Mrowiec

 

 

 

Załącznik nr 1  do zapytania  cenowego

 

Treść oferty:

Pieczęć z danymi firmy

 

 

Nazwa wykonawcy:…………………………………………………………………………………………………………………………

Adres wykonawcy…………………………………………………………………………………………………………………………..

Nr telefonu kontaktowego………………………………………………………………………………………………………………

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia t.j. świadczenie  usług opiekuna  dla dwóch osób zamieszkałych w mieszkaniu chronionym dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Oferuję cenę brutto za 1 godzinę* usługi:…………………………zł        (słownie cena…………………………….. ………………………………………………………………………………………………………….złotych ……………………………/100

*W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej-cena brutto obejmuje zaliczkę na podatek od odób fizycznych, składki ZUS (ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe ,chorobowe i Fundusz Pracy) płacone zarówno przez wykonawcę jak i zamawiającego

 

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233par.1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r Kodeks karny oświadczam ze:

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania przyszłego świadczenia umownego.

 

 

…………………………………..dnia………………………                            ……………………………………………………………             Miejscowość                                                                                            Podpis wykonawcy