Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
czwartek, 25 sierpień 2022

ZAPYTANIE CENOWE

Zapytanie cenowe

 

dotyczące pełnienia funkcji opiekuna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieprzu w ramach projektu „Sami –Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” nr. WND-POWR.02.08.00-00-0024/17  świadczenia usług w utworzonym w ramach projektu mieszaniu chronionym.

 

Zamawiający :  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu  ul. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz

 

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie  usług opiekuna  dla jednej osoby zamieszkałych w mieszkaniu chronionym dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Usługa świadczona w godz.21,00-8,00 siedem dni w tygodniu

 

II Termin realizacji zamówienia: 12.09.2022 – 03.10.2022r.

– ilość opiekunów : 1

 

III. Obowiązki opiekuna:

Utrzymanie czystości porządku w pomieszczeniach używanych przez podopiecznego,

Pranie i prasowanie odzieży podopiecznego,

Przygotowywanie posiłków,

Zakupy niezbędnych artykułów żywnościowych i gospodarstwa domowego,

Czynności higieniczno-sanitarne szczególnie w porze nocnej.

Potwierdzanie wykonanie zadania w karcie pracy.

IV Warunki udziału w postępowaniu:

Opiekun  powinien posiadać:
-wyksztalcenie minimum średnie wraz z udokumentowanym co najmniej 2 letnim stażem pracy z osobami niepełnosprawnymi, lub;
-posiadać zaświadczenie  o ukończeniu kursu opiekuna/asystenta osoby starszej, lub
– opiekuna /asystenta osoby niepełnosprawnej, lub
– opiekuna medycznego, lub wykształcenie wyższe: pedagogika lub psychologia

– dokumenty powinny zawierać klauzul „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia procesu naboru na stanowisko opiekuna przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu reprezentowany przez Kierownika, z siedziba Wieprz u. Wadowicka 4, 34-122 Wieprz,  zgodnie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1).”

-posiadać kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

V. Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę można składać za pomocą:

– poczty, kuriera na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu ul. Wadowicka 4,  34-122 Wieprz do dnia 02.09.2022 r. do godz. 14.00 bądź:
– osobiście w siedzibie ośrodka,

 

VI. Zawartość oferty

Oferta powinna zawierać:

1.Cenę usługi (zgodnie z Formularzem ofertowym – Załącznik nr 1.docx);
2.Dokumenty potwierdzające warunki określone w pkt. Iv niniejszego zapytania.

VII. Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów poprzez wywieszenie informacji na stronie internetowej gopswieprz.pl

VIII. Uwagi końcowe

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

                                                                                                                  Kierownik GOPS Wieprz

                                                                                                                       Dorota Mrowiec