Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
piątek, 29 Listopad 2019

Zaproszenie do składania oferty cenowej na realizację szkoleń w ramach projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS Wieprz”

Zapytanie ofertowe

 

            Ośrodek Pomocy Społecznej w  w związku z realizowanym projektem „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS Wieprz”  finansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie niżej wymienionych szkoleń dla pracowników Ośrodka.

Przedmiot zamówienia:

Wykonawca, w ramach złożonej przez siebie oferty, przedstawi szczegółowy program szkolenia w wymiarze 16 godzin, w każdym z niżej wymienionych  modułów tematycznych szkoleń:

I – moduł  – „Nowy model funkcjonowania OPS”


cel szkolenia: W ramach tego szkolenia pracownicy uzyskają wiedzę niezbędną do wykonywania obowiązków w nowej strukturze organizacyjnej, wpisującej się w rekomendacje Ministerstwa w zakresie rozdzielenia pracy socjalnej od czynności przygotowywania decyzji administracyjnych

Liczba uczestników: 10

Liczba grup: 2
Termin realizacji: do 31.12.2019

 

II – moduł – „Obsługa klienta”


cel szkolenia: W ramach tego szkolenia pracownicy nabędą wiedzę w zakresie sposobów nawiązywania kontaktu i metod przeprowadzania rozmów z osobami lub rodzinami zgłaszającymi się po pomoc do OPS, z uwzględnieniem postaw roszczeniowych części klientów.

Liczba uczestników: 10
Liczba grup: 2
Termin realizacji: do 29.02.2020

 

III – moduł – „Zastosowanie dialogu motywacyjnego w pracy socjalnej”


cel szkolenia: W ramach tego szkolenia pracownicy nabędą dodatkową wiedzę z zakresu pracy z klientem. Nawiązanie dialogu z osobą doznającą deprywacji, na drodze rozwiązywania jej problemów z wykorzystaniem różnych technik i narzędzi pracy motywujących klienta do działania.

Liczba uczestników: 10
Liczba grup: 2
Termin realizacji: do 30.04.2020

 

IV – moduł – „Opracowanie indywidualnego programu pomocy i wsparcia przez pracownika socjalnego dla rodzin przeżywających trudności”


cel szkolenia: W ramach tego szkolenia pracownicy nabędą wiedzę w zakresie konstruowania programów pomocy w zakresie zmieniających się potrzeb rodziny objętej pomocą społeczną.

Liczba uczestników: 10
Liczba grup: 2
Termin realizacji: do 30.06.2020

 

V – moduł – „Indywidualne metody pracy z klientem”


cel szkolenia: W ramach tego szkolenia pracownicy usystematyzują swoją wiedzę w zakresie posługiwania się narzędziem formalnym jakim jest wywiad, kontrakt socjalny, kontrakt wychodzenia z bezdomności, oraz nabędą umiejętności konstruowania programów pomocy w szczególności kierowanych do osób niechętnych do współpracy z pracownikiem socjalnym

Liczba uczestników: 10
Liczba grup: 2
Termin realizacji: do 30.06.2020

 

VI – moduł – „Procedury udzielania świadczeń w pomocy społecznej”


cel szkolenia: W ramach tego szkolenia pracownicy usystematyzują wiedzę w zakresie procedur udzielania świadczeń z pomocy społecznej w oparciu o aktualne przepisy w tym zakresie, szkolący omówią także zagadnienia  z zakresu postępowania administracyjnego wynikającego z KPA oraz podejmą próbę udzielenia odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania o stosowanie KPA w specyfice pomocy społecznej.

Liczba uczestników: 10
Liczba grup: 2
Termin realizacji: do 30.09.2020

 

VII – moduł – „Obsługa trudnego klienta w OPS”


cel szkolenia: W ramach tego szkolenia pracownicy uzyskają wiedzę na temat komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej podczas spotkania z klientem, w szczególności klientem roszczeniowym. Pracownicy posiądą wiedzę w zakresie prawidłowego zachowania w sytuacji zagrożenia i stresu skierowanego ze strony klienta.

Liczba uczestników: 10
Liczba grup: 2
Termin realizacji: do 31.10.2020

 

VIII – moduł – „ Szkolenie z zakresu obsługi systemów informatycznych wykorzystywanych w bieżącym funkcjonowaniu OPS”


cel szkolenia: W ramach tego szkolenia pracownicy usystematyzują wiedzę w zakresie wykorzystywania systemu informatycznego do codziennej pracy, prowadzenia postępowania administracyjnego. Po odbytym szkoleniu pracownicy powinni umieć zdefiniować proste zapytania w systemie informatycznym, które będą pomocy w procesie sprawozdawczym

Liczba uczestników: 10
Liczba grup: 2
Termin realizacji: do 30.11.2020

 

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

 • trenerem prowadzącym szkolenie może być osoba dysponująca wiedzą oraz doświadczeniem (min 5 letnie) w pracy w obszarze zabezpieczenia społecznego, w szczególności w obszarze pomocy społecznej
 • trenerem prowadzącym szkolenie może być osoba dysponująca doświadczeniem (min 5 letnie) w prowadzeniu szkolenia
 • szkolenia będą prowadzone w postaci wykładów oraz ćwiczeń, a czas trwania minimum 8 godzin dydaktycznych każdego dnia
 • wykonawca zapewnia pełne przygotowanie merytoryczne i metodologiczne dwudniowego szkolenia
 • każdy z uczestników powinien otrzymać materiały szkoleniowe w formie papierowej i/lub elektronicznej. Zamawiający zobowiązuje realizatora do dostarczenia dodatkowego kompletu materiałów szkoleniowych dla zamawiającego.
 • realizator zapewni na każdy dzień szkolenia salę szkoleniową dostosowaną do ilości uczestników, przy czy na jednego uczestnika nie może przypadać mniej niż 1,5 m2. Sala powinna być wyposażona w stoły i krzesła dla każdego uczestnika, z dostępem do światła dziennego. Na Sali powinien znajdować się sprzęt audiowizualny umożliwiający przeprowadzenie szkolenia. Sala szkoleniowa powinna znajdować się poza budynkiem OPS
 • podczas trwania szkolenia każdy z uczestników powinien mieć zapewniony ciągły dostęp do przerwy kawowej w postaci: kawa, herbata wraz z dodatkami takimi jak cukier i mleko, woda niegazowana, sok owocowy, ciastka kruche (min 3 rodzaje)
 • wykonawca zapewni podczas każdego dnia szkoleniowego catering w postaci obiadu składającego się z jednego ciepłego dania dla każdego z uczestników
 • wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji szkolenia tj.: listy obecności uczestników, listy odbioru materiałów szkoleniowych wraz z zaświadczeniami o ukończeniu szkolenia, testu obrazującego zadowolenie z odbytego szkolenia,
 • wszystkie moduły szkoleniowe muszą być zrealizowane do dnia 30.11.2020r. Z uwagi na potrzeby organizacyjne Zamawiającego, właściwą datę przeprowadzenia szkolenia Zamawiający uzgodni z wybranym Wykonawcą
 • całkowity koszt przygotowania merytorycznego i metodologicznego szkolenia, w tym koszty: sali wykładowej, cateringu, przygotowania materiałów szkoleniowych, licencji niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia oraz dojazdu wykładowcy ponosi Wykonawca.

 

Tryb postępowania:

Postępowanie prowadzone bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydanych prze Ministerstwo Rozwoju z dnia 19 lipca 2017r.

Kryterium oceny ofert:

Cena za wykonanie zamówienia – 100% ( suma cen brutto poszczególnych szkoleń)

Sposób składania ofert:

 1. Oferty należy składać drogą elektroniczną lub za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do dnia 09.12.2019r. do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego 34-122 Wieprz, ul. Wadowicka 4 lub na adres e-mail: wuo_ia_gopswieprz@onet.pl
 2. Kompletna oferta na wykonanie szkolenia musi zawierać:
 3. a) cenę netto i brutto za wykonanie szkolenia, dla każdego modułu oddzielnie,
 4. b) informacje dotyczące wykładowcy/trenera proponowanego do prowadzenia szkolenia, spełniające minimum wymagania Zamawiającego, o których mowa wyżej,
 5. c) szczegółowy harmonogram tematyczny,
 6. d) propozycję daty przeprowadzenia szkolenia inną dla każdego modułu, tak aby się ze sobą nie pokrywały.
 7. e) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na wybrane szkolenia oraz ofert wariantowych.

Warunki wyboru wykonawcy:

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 09.12.2019r. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
 2. Osoba wskazana przez Zamawiającego do kontaktowania się w sprawnie niniejszego zapytania: Dorota Mrowiec tel. 33 8755 415.
 3. Zapytanie ofertowe zostało skierowane równolegle do kilku potencjalnych wykonawców.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny przed podpisaniem umowy.
 6. Zamawiający zapewni bieżącą współpracę oraz gotowość do udzielenia informacji i wyjaśnień odnośnie problemów i wątpliwości mogących się pojawić na etapie realizacji zamówienia.
 7. Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim kapitałowo lub osobowo, które to powiązania polegają w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu przez wykonawcę lub przez członka jego organu zarządzającego w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Inne istotne postanowienia:

Termin związania ofertą: 180 dni

Termin płatności za zrealizowaną usługę na podstawie protokołu z realizacji usługi szkoleniowej: 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT.

 

Kierownik GOPS Wieprz

Dorota Mrowiec