Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
wtorek, 7 listopad 2023

Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024 – przyjmowanie zgłoszeń w związku z naborem wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu, ul. Wadowicka 4  planuje przystąpienie w 2024r. do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024. Osoby chętne do udziału w programie w 2024r. proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wieprzu tel. 33 8755 415 wew. 22 lub 27  do dnia 14.11.2023r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  2. osobami posiadającymi:
    1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust.1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osoba niepełnosprawną.

Zgodnie z założeniami Programu w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby uczestników Programu sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno‐wychowawczego czy internatu.”

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych sprawujących bezpośrednią opiekę poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Jego celem jest wsparcie członków rodzin lub innych opiekunów, którzy zajmują się na co dzień osobą niepełnosprawną, ale nie mogą przez jakiś czas sprawować opieki, bo np. potrzebują odpoczynku lub muszą zadbać o swoje zdrowie, więc są zastępowani przez organizatora opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa realizowana może być w formie pobytu całodobowego w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego Wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym przez okres 12 dni kalendarzowych.