Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieprzu,

BIPePUAP

A
A
C
piątek, 4 listopad 2022

Nabory wniosków dla instytucji do programu „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej rozpoczął nabór wniosków dla instytucji w ramach programu resortowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023.

Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
    – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

PROGRAM-AOON-JST-EDYCJA-2023

PROGRAM-OPIEKA-WYTCHNIENIOWA-2023